Den Europæiske Union

Sådan tages beslutningerne i EU

Sådan tages beslutningerne i EU

EU's almindelige beslutningsproces kaldes "den almindelige lovgivningsprocedure" (tidligere "den fælles beslutningsprocedure"). Det betyder, at det direkte valgte Europa-Parlament skal godkende EU-lovgivningen sammen med Rådet (de 27 EU-landes regeringer).

Udarbejdelse af EU-lovgivning

Inden Kommissionen fremlægger forslag om et nyt initiativ, vurderer den de eventuelle økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser, det måtte have. Det gør den ved at fortage en "konsekvensanalyse", der viser fordelene og ulemperne ved mulige politikker.

Kommissionen hører også interesserede parter, såsom ikkestatslige organisationer, lokale myndigheder og repræsentanter for industrien og civilsamfundet. Ekspertgrupper rådgiver om tekniske spørgsmål. På den måde sikrer Kommissionen, at lovforslagene svarer til de berørte parters behov, og den undgår unødvendigt bureaukrati.

Borgere, virksomheder og organisationer kan deltage i høringsproceduren på webstedet Offentlige høringer.

De nationale regeringer kan formelt tage forbehold, hvis de mener, det ville være bedre at behandle et bestemt spørgsmål på nationalt plan frem for på EU-plan.

Gennemgang og vedtagelse

Europa-Parlamentet og Rådet gennemgår Kommissionens forslag og foreslår ændringer. Hvis Rådet og Parlamentet ikke kan blive enige om ændringerne, foretages en andenbehandling.

Ved andenbehandlingen kan Parlamentet og Rådet igen foreslå ændringer. Parlamentet kan blokere et lovforslag, hvis det ikke er enigt med Rådet.

Hvis de to institutioner er enige om ændringerne, kan lovforslaget vedtages. Hvis de ikke kan blive enige, forsøger et forligsudvalg at finde en løsning. Både Rådet og Parlamentet kan blokere lovforslaget ved denne sidste behandling.

Europa-Parlamentsmøder og nogle Rådsmøder kan følges live på internettet.

Sådan vedtages EU-lovgivningen

Download
Back to top