Европейски съюз

Как се вземат решенията в ЕС

Как се вземат решенията в ЕС

Стандартната процедура за вземане на решения в ЕС се нарича „обикновена законодателна процедура“ (бивша „процедура за съвместно вземане на решение“). Това означава, че пряко избраният Европейски парламент трябва да одобрява законодателството на ЕС заедно със Съвета (правителствата на 27-те държави от ЕС).

Създаване на правото на ЕС

Преди да предложи нови инициативи, Комисията оценява евентуалните икономически, социални и екологични последици от тях. Тя прави това чрез изготвянето на оценки на въздействието, в които се излагат предимствата и недостатъците от евентуални политически действия.

Комисията се допитва и до заинтересовани страни като неправителствени организации, местни власти и представители на индустрията и гражданското общество. По технически въпроси мнения дават експертни групи. По този начин Комисията гарантира, че законодателните предложения отговарят на нуждите на най-непосредствено засегнатите от тях и избягва ненужна бюрокрация.

Граждани, предприятия и организации могат да участват в процедурата на консултация чрез уебсайта Обществени консултации.

Националните парламенти могат официално да изразят съмненията си, ако смятат, че е по-добре даден въпрос да бъде разглеждан на национално равнище, отколкото на равнище ЕС.

Преглед и приемане

Европейският парламент и Съветът преглеждат предложенията на Комисията и предлагат поправки. Ако Съветът и Парламентът не могат да се споразумеят за поправките, се провежда второ четене.

На второ четене Парламентът и Съветът отново могат да предлагат поправки. Парламентът има правомощия да блокира законодателното предложение, ако не може да се споразумее със Съвета.

Ако двете институции се споразумеят за поправките, законодателното предложение може да бъде прието. Ако те не могат да се споразумеят, помирителният комитет се опитва да намери решение. На това последно четене законодателното предложение може да бъде блокирано както от Съвета, така и от Парламента.

Заседанията на Европейския парламент и някои заседания на Съвета могат да бъдат проследени онлайн.

Как се приема законодателството?

Back to top