Europos Sąjunga

Kaip priimami ES sprendimai

Kaip priimami ES sprendimai

Standartinė ES sprendimų priėmimo procedūra vadinama įprasta teisėkūros procedūra (anksčiau vadinta bendro sprendimo procedūra). Tai reiškia, kad tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas turi pritarti ES teisės aktams kartu su Taryba (28 ES šalių vyriausybėmis).

ES teisės aktų rengimas

Prieš siūlydama naujas iniciatyvas Komisija įvertina galimas ekonomines, socialines ir aplinkos pasekmes. Tai ji daro parengdama poveikio vertinimus, kuriuose išdėstomi galimų politikos priemonių privalumai ir trūkumai.

Be to, Komisija konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, tokiomis kaip nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios institucijos, atitinkamo sektoriaus ir pilietinės visuomenės atstovai. Techniniais klausimais konsultuoja ekspertų grupės. Tokiu būdu Komisija užtikrina, kad teisės aktų pasiūlymai tenkintų svarbiausius poreikius, ir išvengia nereikalingo biurokratizmo.

Piliečiai, įmonės ir organizacijos gali dalyvauti konsultacijose internetu svetainėje „Viešos konsultacijos“.

Nacionaliniai parlamentai gali oficialiai pareikšti prieštaravimus, jei jie mano, kad klausimą būtų geriau spręsti nacionaliniu, o ne ES lygmeniu.

Teisės aktų svarstymas ir priėmimas

Europos Parlamentas ir Taryba svarsto Komisijos teisės aktų pasiūlymus ir siūlo pakeitimus. Jei Tarybai ir Parlamentui dėl pakeitimų susitarti nepavyksta, rengiamas antrasis svarstymas.

Jo metu Parlamentas ir Taryba vėl gali siūlyti pakeitimus. Jei Parlamentas vis tiek nesutinka su Taryba, jis turi galią blokuoti siūlomą teisės aktą.

Jei abi institucijos dėl pakeitimų susitaria, siūlomas teisės aktas gali būti priimtas. Jei susitarti nepavyksta, išeitį bando rasti taikinimo komitetas. Šio paskutinio svarstymo metu teisės akto pasiūlymą gali blokuoti ir Taryba, ir Parlamentas.

Europos Parlamento sesijas ir kai kurias Tarybos sesijas galite tiesiogiai stebėti internetu.

Kaip priimami teisės aktai?

Back to top