Euroopa Liit

Kuidas ELi otsuseid vastu võetakse

Kuidas ELi otsuseid vastu võetakse

ELi tavapärast otsuste tegemise protsessi nimetatakse seadusandlikuks tavamenetluseks (endine kaasotsustamismenetlus). See tähendab, et otse valitud Euroopa Parlament peab heaks kiitma ELi õigusaktid koos nõukoguga (27 ELi liikmesriigi valitsuse esindajad).

ELi õigusaktide koostamine

Enne kui komisjon teeb ettepaneku uueks algatuseks, hindab ta võimalikke majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid tagajärgi, mis selle algatusega võivad kaasneda. Komisjon koostab selleks mõjuhinnangu, milles tuuakse välja võimalike poliitikavalikute tugevad ja nõrgad küljed.

Komisjon konsulteerib ka asjast huvitatud pooltega näiteks valitsusväliste organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega ning tööstuse ja kodanikuühiskonna esindajatega. Eksperdirühmad annavad nõu tehnilistes küsimustes. Sel viisil kindlustab komisjon, et õigusaktide ettepanekud vastavad nende vajadustele, keda ettepanekud kõige rohkem puudutavad ning et välditakse asjatut bürokraatiat.

Kodanikud, ettevõtted ja organisatsioonid saavad osaleda konsultatsioonides avalike konsultatsioonide veebisaidi vahendusel.

Liikmesriikide parlamendid võivad ametlikult väljendada oma seisukoha, kui nende arvates oleks parem teatud küsimusega tegeleda riiklikul tasandil mitte ELi tasandil.

Läbivaatamine ja vastuvõtmine

Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad läbi komisjoni ettepanekud ja teevad muudatusettepanekuid. Kui nõukogu ja parlament ei suuda muudatustes kokkuleppele jõuda, toimub teine lugemine.

Teise lugemise ajal teevad parlament ja nõukogu taas muudatusettepanekuid. Parlamendil on õigus blokeerida õigusaktide ettepanekuid, kui nõukoguga ei jõuta ühisele seisukohale.

Õigusakti saab vastu võtta siis, kui kaks institutsiooni on jõudnud kokkuleppele. Kui seda ei saavutata, siis üritab leida lahenduse lepituskomitee. Viimase lugemise ajal võivad nii nõukogu kui ka parlament õigusakti ettepaneku vastuvõtmise blokeerida.

Euroopa Parlamendi istungjärke ja teatavaid nõukogu istungeid on võimalik jälgida Interneti vahendusel reaalajas.

Kuidas õigusakte vastu võetakse?

Allalaadimine
Back to top