Europos Sąjunga

ES skaidrėse

Čia rasite vaizdinės medžiagos – skaidrių pateikčių, iliustruojančių įvairius ES aspektus.

Šios skaidrės gali būti naudinga priemonė mokytojams, ES klausimais kalbantiems pranešėjams, moksleiviams ir kiekvienam, norinčiam parengti pristatymą ES tema.

Skaidrėse suprantamai paaiškinta, kas yra Europos Sąjunga, ką veikia ir kaip tai daro.

Šiomis skaidrėmis galite naudotis nemokamai, joms netaikomi autorinių teisių suvaržymai. Be to, skaidres galite keisti savo nuožiūra.

Visos skaidrės vienoje rinkmenoje

ES pamatas

Europos Sąjunga – 500 milijonų žmonių, 28 šalys

Siuntos

Steigėjai

Siuntos

ES simboliai

Siuntos

24 oficialiosios kalbos

Siuntos

Plėtra: nuo šešių iki 28 šalių

Siuntos

Didžioji plėtra: suvienyti Rytus ir Vakarus

Siuntos

Šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės

Siuntos

Sutartys – teisės ir demokratijos principais pagrįsto bendradarbiavimo pamatas

Siuntos

ES pagrindinių teisių chartija

Siuntos

Šiek tiek statistikos apie Europą

ES gyventojų skaičius, lyginant su likusiu pasauliu

Siuntos

ES paviršiaus plotas, lyginant su likusiu pasauliu

Siuntos

ES pasaulyje pagal turtingumą

Siuntos

ES valstybių narių dydis

Siuntos

ES gyventojų skaičius

Siuntos

BVP vienam gyventojui: gerovės lygis šalyse

Siuntos

ES veiklos ir laimėjimai

Europos ekonomika: stipresni kartu

Siuntos

Dešimt Europos prioritetų

Siuntos

Europos investavimo planas

Siuntos

Bankų sąjunga: saugūs ir patikimi bankai

Siuntos

Kam išleidžiamos ES lėšos?

Siuntos

Klimato kaita – pasaulinė problema

Siuntos

Energijos šaltiniai kintančiame pasaulyje

Siuntos

Moksliniai tyrimai – investicijos į žinių visuomenę

Siuntos

Solidarumas praktikoje: ES sanglaudos politika

Siuntos

Bendra Europos valiuta euras

Siuntos

Infliacijos ribojimas

Siuntos

Bendroji rinka – pasirinkimo laisvė

Siuntos

Judėjimo laisvė

Siuntos

Pigesnis mobilusis ryšys užsienyje

Siuntos

Mokymasis užsienyje

Siuntos

Sveikatos ir aplinkos gerinimas

Siuntos

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

Siuntos

ES – taikos ir gerovės skatintoja

Siuntos

ES – didžiausia prekybos jėga

Siuntos

ES – dosniausia vystymosi paramos teikėja pasaulyje

Siuntos

Vartotojų teisių apsauga

Siuntos

Lyčių lygybė

Siuntos

Kaip veikia ES

Trys pagrindinės institucijos

Siuntos

ES institucijos

Siuntos

Kaip rengiami ES teisės aktai

Siuntos

Europos Parlamentas – piliečių balsas

Siuntos

Europos politinės partijos

Siuntos

Ministrų Taryba – tai valstybių narių balsas

Siuntos

Ministrų Taryba – kaip jie balsuoja

Siuntos

Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimas

Siuntos

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai

Siuntos

Europos Komisija – bendrų interesų gynėja

Siuntos

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas – teisėtvarkos sergėtojas

Siuntos

Europos ombudsmenė

Siuntos

Europos Audito Rūmai užtikrina, kad jūsų pinigai būtų naudojami tikslingai

Siuntos

Europos centrinis bankas: euro valdymas

Siuntos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas – pilietinės visuomenės balsas

Siuntos

Regionų komitetas – vietos valdžios institucijų balsas

Siuntos

ES dirbantys pareigūnai

Siuntos

Kaip susisiekti su ES

Siuntos

Back to top