an tAontas Eorpach

AE i sleamhnáin

Tá ábhar amhairc ar an leathanach seo – cur i láthair ar shleamhnáin - ina léirítear gnéithe éagsúla den AE.

D'fhéadfadh na sleamhnáin seo a bheith áisiúil ag múinteoirí, ag daoine a labhraíonn faoi shaincheisteanna an AE, ag mic léinn agus ag aon duine ar spéis leis cur i láthair a thabhairt maidir leis an AE.

Tugtar mínithe soiléire iontu ar cad atá i gceist leis an Aontas Eorpach, cad a dhéanann sé agus conas a oibríonn sé.

Féadfaidh tú na sleamhnáin a úsáid in aisce gan aon táillí ná srianta cóipchirt, agus iad a mhionathrú as do stuaim féin.

Na sleamhnáin go léir in aon chomhad amháin

An bonn le haghaidh Aontais

An tAontas Eorpach: 500 milliún duine – 28 dtír

Íoslódálacha

Bunaitheoirí

Íoslódálacha

Siombailí an Aontais Eorpaigh

Íoslódálacha

24 theanga oifigiúla

Íoslódálacha

Méadú: ó 6 thír go 28 dtír

Íoslódálacha

An Mórmhéadú: Aontú an Oirthir agus an Iarthair

Íoslódálacha

Iarrthóirí agus iarrthóirí féideartha

Íoslódálacha

Na conarthaí – comhar daonlathach a bhfuil an dlí mar bhonn leis

Íoslódálacha

Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

Íoslódálacha

Roinnt figiúirí tábhachtacha faoin Eoraip

Daonra an AE i gcomparáid leis an gcuid eile den domhan

Íoslódálacha

Achar dromchla an AE i gcomparáid leis an gcuid eile den domhan

Íoslódálacha

Saibhreas an AE i gcomparáid leis an gcuid eile den domhan

Íoslódálacha

Cé chomh mór agus atá na Ballstáit?

Íoslódálacha

An mó duine a chónaíonn san Aontas Eorpach?

Íoslódálacha

Olltáirgeacht intíre in aghaidh an duine: rachmas

Íoslódálacha

Gníomhaíochtaí AE agus a bhfuil bainte amach aige

Geilleagar na hEorpa: ní neart go cur le chéile

Íoslódálacha

Deich gcinn de thosaíochtaí don Eoraip

Íoslódálacha

Plean infheistíochta don Eoraip

Íoslódálacha

Aontas baincéireachta: bainc shlána iontaofa

Íoslódálacha

Conas a chaitheann an AE a chuid airgid?

Íoslódálacha

Athrú aeráide – dúshlán domhanda

Íoslódálacha

Foinsí fuinnimh i ndomhan atá ag síorathrú

Íoslódálacha

Taighde - infheistíocht i sochaí an eolais

Íoslódálacha

Dlúthpháirtíocht: beartas comhtháthaithe an Aontais Eorpaigh

Íoslódálacha

An euro – airgeadra amháin do mhuintir na hEorpa

Íoslódálacha

Beating inflation

Íoslódálacha

An margadh aonair: saor-rogha

Íoslódálacha

Saorchead taistil

Íoslódálacha

Costas níos ísle ar fhón póca a úsáid thar lear

Íoslódálacha

Dul i mbun staidéir thar lear

Íoslódálacha

Feabhas a chur ar shláinte agus ar an gcomhshaol

Íoslódálacha

Limistéar saoirse, slándála agus ceartais

Íoslódálacha

Síocháin agus rathúnas ar fud an domhain

Íoslódálacha

Mórchumhacht trádála

Íoslódálacha

Is é an AE is mó a thugann cúnamh forbraíochta ar fud an domhain

Íoslódálacha

Cearta tomhaltóirí a chosaint

Íoslódálacha

Comhionannas inscne

Íoslódálacha

Conas a oibríonn an AE

Trí phríomhinstitiúid

Íoslódálacha

Institiúidí an Aontais Eorpaigh

Íoslódálacha

Mar a dhéantar dlíthe an AE

Íoslódálacha

Parlaimint na hEorpa – guth na ndaoine

Íoslódálacha

Na páirtithe polaitiúla Eorpacha

Íoslódálacha

Comhairle na nAirí – guth na mBallstát

Íoslódálacha

Comhairle na nAirí – an tslí a vótálann siad

Íoslódálacha

Cruinniú Mullaigh na Comhairle Eorpaí

Íoslódálacha

Ardionadaí do ghnóthaí eachtracha agus slándála

Íoslódálacha

An Coimisiún Eorpach – an leas coiteann a chur chun cinn

Íoslódálacha

An Chúirt Bhreithiúnais – an dlí a chaomhnú

Íoslódálacha

An tOmbudsman Eorpach

Íoslódálacha

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa: luach do chuid airgid a fháil

Íoslódálacha

An Banc Ceannais Eorpach: an euro a bhainistiú

Íoslódálacha

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa:guth na sochaí sibhialta

Íoslódálacha

Coiste na Réigiún: guth an rialtais áitiúil

Íoslódálacha

Státseirbhísigh an AE

Íoslódálacha

Teagmháil a dhéanamh leis an Aontas Eorpach

Íoslódálacha

Back to top