an tAontas Eorpach

Sonraí oscailte

Sonraí oscailte

Sonraí Oscailte bunaithe ar an smaoineamh gur cheart eolas poiblí a bheith ar fáil gan srian lena húsáid ná lena hathúsáid.

Is éard atá sna tairsí Sonraí Oscailte comhéadain atá ceaptha chun é a dhéanamh níos éasca teacht ar eolas ar féidir úsáid a bhaint as.

Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais

Tá Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais ina pointe aonair rochtana le haghaidh sonraí institiúidí agus chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh. Féadtar na sonraí sin a úsáid agus a athúsáid gan srian ar mhaithe le cuspóirí tráchtála nó neamhthráchtála.

An Tairseach Sonraí Eorpach

Tá an Tairseach Sonraí Eorpach ina pointe aonair rochtana, in 24 theanga oifigiúla an Aontais, le haghaidh sonraí arna bhfoilsiú ag údaráis phoiblí ag gach leibhéal rialtais san Eoraip.

Sonraí a aimsiú ar an data.europa.eu

Back to top