Европейски съюз

Свободно достъпни данни

Свободно достъпни данни

Свободно достъпните данни се основават на идеята, че публичната информация трябва да може да се използва свободно и неограничено.

Порталите за свободно достъпни данни представляват уеб интерфейси, чиято цел е улесняване на намирането на повторно употребяема информация.

Портал за свободно достъпни данни на ЕС

Порталът за свободно достъпни данни на ЕС е единна точка за достъп до данни на институциите и другите органи на Европейския съюз. Тези данни могат да се използват свободно и неограничено за търговски или нетърговски цели.

Търсене на информация на портала за свободно достъпни данни на ЕС

Европейски портал за данни

Европейският портал за данни е единна точка за достъп — на 24-те официални езика на ЕС — до данни, публикувани от публичните администрации на всички равнища на управление в Европа. Той допълва портала за свободно достъпни данни на ЕС и се финансира от Европейската комисия.

Намерете данни на европейския портал за данни

 

Back to top