Europese Unie

De gezamenlijke EU-aanpak van de coronacrisis

De gezamenlijke EU-aanpak van de coronacrisis

De Europese Unie en de EU-lidstaten zijn rond de klok bezig met de bestrijding van de coronacrisis.

De gezondheid en veiligheid van onze burgers staat daarbij voorop. Daarnaast nemen ze drastische maatregelen om de sociaal-economische impact van de coronavirusuitbraak te beperken en ontslagen en faillissementen te voorkomen. Met alle middelen waarover ze beschikt, helpt de EU de lidstaten hun nationale maatregelen te coördineren. Dat betekent ook objectieve informatie geven over de verspreiding van het virus en over doeltreffende maatregelen om de uitbraak in te dammen.

De EU-leiders geven bij de coördinatie van de EU-maatregelen tegen de coronacrisis prioriteit aan:

 • de indamming van het virus
 • de levering van medische benodigdheden
 • het onderzoek naar behandelingen en vaccins
 • de ondersteuning van banen, bedrijven en de economie

Ze hebben ook afgesproken meer te doen om buiten de EU gestrande EU-burgers te repatriëren.

Indamming van het virus

Handen wassen is een van de manieren om verspreiding van het virus te voorkomenDe EU en de EU-lidstaten hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen en te vertragen. Niet-essentiële reizen naar de EU zijn tijdelijk verboden. De EU-landen en de Schengenlanden die geen lid van de EU zijn, is gevraagd dit verbod te verlengen tot 15 mei.

De EU-instellingen staan permanent in contact met de nationale ministeries en autoriteiten om concrete maatregelen in EU-verband te kunnen nemen, bijvoorbeeld over de exitstrategie. De inperkingsmaatregelen zullen geleidelijk worden afgebouwd om het herstel te beginnen en onze samenlevingen en economieën opnieuw op te starten.

Dat gaat samen met wetenschappelijk onderbouwde en gecoördineerde risicobeheersingsmaatregelen. Die zijn gebaseerd op richtsnoeren van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en een door de Europese Commissie ingesteld adviespanel van epidemiologen en virologen.

Aanbod van medische benodigdheden

Artsen en verpleegkundigen met medische benodigdhedenDe EU werkt met de lidstaten en het bedrijfsleven samen om ervoor te zorgen dat er in heel Europa voldoende beschermingsmiddelen en medische benodigdheden beschikbaar zijn. Om het aanbod van medische benodigdheden op EU-niveau sneller af te stemmen op de vraag, is een COVID-19-clearinghouse opgericht.

Gezamenlijke aanbesteding

De EU heeft vier gezamenlijke openbare aanbestedingen voor gezichtsmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen uitgeschreven:

 • 28 februari 2020 – aanbesteding voor handschoenen en operatiehemden
 • 17 maart 2020 – twee aanbestedingen, de eerste voor gezichtsmaskers, handschoenen, brillen, gelaatsschermen, chirurgische maskers en overalls, en de tweede voor beademingstoestellen
 • 19 maart – aanbesteding voor testkits

Productieverhoging

De EU bekijkt samen met de industrie hoe bestaande productielijnen kunnen worden omgebouwd. Textielfabrikanten kunnen bijvoorbeeld mondmaskers gaan produceren. De fabrikanten hebben tips gekregen voor hoe de productie kan worden opgevoerd voor mondmaskers en andere beschermingsmiddelen, handgels en ontsmettingsmiddelen, en 3D-printen.

De EU heeft de uitvoer van persoonlijke beschermingsmateriaal uit de EU gereguleerd om te voorkomen dat de tekorten in de EU groter worden.

Medische benodigdheden

De EU en de lidstaten vormen een gemeenschappelijke Europese reserve van medische benodigdheden, de zogenaamde "rescEU" -reserve, bestaande uit maskers en beademingstoestellen. Het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties bepaalt hoe deze worden verdeeld. De spullen moeten daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn om patiënten te behandelen, gezondheidswerkers te beschermen en de verspreiding van het virus te vertragen.

De EU heeft de Europese normen voor medische benodigdheden gratis beschikbaar gesteld. Dit helpt de producenten om hoogwaardige producten sneller op de markt brengen.

Meer onderzoek naar behandelingen en vaccins

De EU probeert het onderzoek naar COVID-19 in een stroomversnelling te brengen door geld vrij te maken:

 • 140 miljoen euro voor nieuwe vaccins, behandelingen, diagnosetests en medische systemen tegen het coronavirus en om levens te redden
 • 48,5 miljoen euro voor 18 projecten en 140 onderzoeksteams via het EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020
 • 164 miljoen euro voor het mkb en start-ups om innovatieve oplossingen tegen het coronavirus te ontwikkelen via het acceleratieprogramma van de Europese Innovatieraad

Een vrouw aan het werk in een laboratorium voor kankeronderzoekBovendien heeft de Commissie CureVac, een innovatieve Europese vaccinontwikkelaar, tot 80 miljoen euro steun aangeboden in de vorm van een EU-garantie op een lening van de Europese Investeringsbank. Het bedrijf wil uiterlijk in juni 2020 starten met het klinisch testen van een vaccin.

 

Samen met verschillende partners heeft de EU een Europees dataplatform voor COVID-19 opgezet om onderzoekers te helpen snel de benodigde gegeven te verzamelen en uit te wisselen. Ze organiseert ook een hackathon en een wereldwijde fondsenwerving voor vaccinonderzoek.

De coronapandemie moet wereldwijd worden aangepakt. Er moeten snel goede diagnosetechnieken, behandelingen en vaccins worden ontwikkeld. De Europese Unie organiseert vanaf 4 mei 2020 samen met haar partners een internationale top om 7,5 miljard euro aan startkapitaal bijeen te brengen voor die wereldwijde samenwerking. Meer hierover in Wereldwijde coronarespons.

Steun voor werkenden en bedrijven

Een medewerker van een voedingswinkel met mondmasker en handschoenenDe EU probeert samen met de EU-landen de sociaal-economische gevolgen van de uitbraak van COVID-19 zo veel mogelijk te beperken en de weg naar duurzame groei terug te vinden.

De EU is met een voorstel gekomen voor een steunpakket van 540 miljard euro voor de EU-landen. Het gaat om een drietal onmiddellijke vangnetten: een voor werknemers, een voor bedrijven en een voor EU-landen.

De EU heeft snel actie ondernomen om de lidstaten met EU-gelden te steunen, namelijk:

 • 37 miljard euro uit de structuurfondsen
 • 800 miljoen euro uit het EU-solidariteitsfonds, dat voortaan ook mag worden gebruikt om bij een volksgezondheidscrisis zoals nu de lidstaten te helpen
 • nog eens 3,1 miljard euro uit de begroting voor 2020

Bovendien mogen de structuurfondsen nu ook flexibeler worden ingezet. Daardoor kunnen de lidstaten geld voor andere dan de oorspronkelijke doeleinden of regio's gebruiken als dat nodig is om de sociale en economische schade van de pandemie te beperken. Ze kunnen ook vragen om 100%-financiering uit de EU-begroting voor programma’s voor de opvang van de coronacrisis.

De EU heeft maatregelen genomen om een aantal zwaar getroffen beroepsgroepen door de crisis te helpen en om de gevolgen voor de meest behoeftige EU-burgers zo veel mogelijk te beperken door het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen breder in te zetten.

Ook de EU-begrotingsregels worden zo flexibel mogelijk toegepast om de autoriteiten te helpen hun zorgstelsel en bedrijfsleven draaiende te houden en werknemers en zelfstandigen aan het werk te houden. Hetzelfde geldt voor de EU-regels voor staatssteun. Hierdoor kunnen de overheden in de lidstaten burgers en bedrijven financieel ondersteunen om banen te redden.

Om ervoor te zorgen dat de economie blijft draaien, heeft de EU er samen met de lidstaten voor gezorgd dat het goederenvervoer voorrang krijgt aan de binnengrenzen. Zo wordt voorkomen dat de stroom van essentiële goederen tot stilstand komt.

De Europese Investeringsbank biedt liquiditeitssteun aan kleine en middelgrote ondernemingen met een hulppakket van maximaal 40 miljard euro. De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd voor een bedrag van 750 miljard euro particuliere en openbare obligaties te zullen opkopen. Dit komt bovenop een al eerder aangekondigd noodaankoopprogramma van 120 miljard euro.

De EU werkt aan een herstelplan op basis van een vernieuwd voorstel voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (het meerjarig financieel kader). Dat houdt in dat er niet alleen een dubbele transitie moet komen naar een groenere en digitale samenleving, maar ook dat er lering moet worden getrokken uit de huidige crisis wat betreft de paraatheid en veerkracht.

EU-solidariteit in actie

Samen de crisis overwinnenLanden, regio’s en steden in de hele EU bieden elkaar en de meest behoeftigen de helpende hand door beschermingsmiddelen zoals mondkapjes te schenken, buitenlandse patiënten te behandelen en gestrande burgers uit andere landen naar thuis te brengen. Europese solidariteit op zijn best.

 

Een paar voorbeelden van de Europese solidariteit:

 • Frankrijk heeft 1 miljoen mondmaskers aan Italië geschonken.
 • Duitsland heeft 7 ton medische benodigdheden naar Italië gestuurd, waaronder beademingstoestellen en anesthesiemaskers, en heeft zo geholpen levens te redden.
 • Tsjechië heeft 10.000 beschermingspakken en beademingsmaskers aan Italië geleverd.
 • Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg nemen patiënten op uit Italië en Frankrijk.
 • Polen, Roemenië en Duitsland hebben teams van artsen naar Italië gestuurd om te helpen in ziekenhuizen.
 • Een half miljoen Europese burgers heeft hulp gekregen bij hun terugkeer naar Europa.

Factsheet: Europese solidariteit in actie

De EU heeft ook in totaal 20 miljard euro aan steun toegezegd voor partnerlanden over de hele wereld voor de bestrijding van de pandemie.

De Europese Unie doet veel meer om Covid-19 te bestrijden dan de meeste mensen weten. Daarom hebben de Europese instellingen de campagne #EuropeansAgainstCovid19 gelanceerd. Die laat zien hoe de Europese Unie de impact van deze crisis op de volksgezondheid en de economie aanpakt, en hoe dat alleen gezamenlijk kan lukken, in een geest van Europese solidariteit en eenheid.

Bestrijding van coronadesinformatie

DesinformatieDe EU doet steeds meer om onjuiste informatie en nepnieuws over corona te bestrijden. Toegang tot gezaghebbende bronnen voor actuele informatie over de corona-uitbraak is belangrijker dan ooit.

De EU bestrijdt desinformatie over het virus door duidelijk, snel en objectief te communiceren. Vertrouwen op de wetenschap redt levens.

Om desinformatie tegen te gaan, werkt de EU nauw samen met onlineplatforms. Ze worden aangemoedigd gezaghebbende bronnen te promoten, onjuiste of misleidende informatie een minder prominente plaats te geven en informatie die echte schade kan veroorzaken of illegaal is, te verwijderen.

Er zijn al meer dan 110 gevallen van nepnieuws over het coronavirus blootgelegd op www.EUvsDisinfo.eu.

Ook u kunt daarbij helpen: check wat u hoort of leest en verspreid geen informatie tenzij u zeker weet dat die klopt!

Meer over het EU-optreden

Wereldwijde coronarespons

Europees Parlement: Laatste nieuws over de EU-respons en de EP-activiteiten

Raad van de Europese Unie: Uitbraak coronavirus COVID‑19 en EU-respons

Europese Commissie: Coronavirus: EU-respons

Europees Hof van Justitie: Aangepaste activiteiten in verband met het coronavirus

Europese Centrale Bank: Ons antwoord op de coronapandemie – monetair beleid en bankentoezicht

Europese Rekenkamer: Maatregelen met het oog op de COVID-19-pandemie

Europese Dienst voor extern optreden: Nieuws over EU-maatregelen, repatriëringen en solidariteitsverhalen uit de hele wereld

Europees Comité van de Regio's: COVID-19 Uitwisselingsplatform en kaart #EuropeansAgainstCovid19

Europees Economisch en Sociaal Comité: De behoefte aan ongekende solidariteit tussen de lidstaten

Europese Investeringsbank: Uitbraak coronavirus - Respons EIB-groep

Europees Investeringsfonds: Respons op coronapandemie

Europese Toezichthouder gegevensbescherming: Reactie op de coronavirusuitbraak

Meer over de verschillende actiegebieden

Volksgezondheid

Reizen en vervoer

Economie

Crisisbeheer en solidariteit

Onderzoek en innovatie

Bestrijding van desinformatie

Digitale samenleving

Statistieken en grafieken

EU/EER en VK: statistieken

Wereldwijde statistieken

Interactief geactualiseerd dashboard

Links

EU-respons op het coronavirus: Europese verhalen van solidariteit en hoop die ons allemaal aanmoedigen vol te houden.

Algemene informatie over COVID-19

Gecoördineerde Europese respons op het coronavirus: Vragen en antwoorden

EU/EER en VK: actuele informatie

Informatiefolder over COVID-19 (pdf)

Agenda, nieuws en documenten

Volg de laatste ontwikkelingen en de sociale media

#EuropeansAgainstCovid19, #UnitedAgainstCoronavirus, #StrongerTogether, #SamenSterker, #GlobalResponse

Tweets van gezondheidsinstanties van de EU-lidstaten

Andere sociale netwerken

Back to top