Unjoni Ewropea

Ir-rispons komuni tal-UE għall-COVID-19

Ir-rispons komuni tal-UE għall-COVID-19

L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha qed jaħdmu qatigħ biex jiġġieldu kontra l-coronavirus (COVID-19).

Il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza taċ-ċittadini huma l-prijorità ewlenija tal-UE. Barra minn hekk, l-UE u l-Istati Membri tagħha qed jieħdu azzjoni ddeterminata biex jitnaqqas l-impatt soċjoekonomiku tat-tifqigħa u jiġu sostnuti l-impjiegi. L-UE qed timmobilizza r-riżorsi kollha għad-dispożizzjoni tagħna biex tgħin lill-Istati Membri jikkoordinaw ir-rispons nazzjonali tagħhom u dan jinkludi l-għoti ta’ informazzjoni oġġettiva dwar it-tixrid tal-virus u l-isforzi effettivi biex jitrażżan.

Il-mexxejja tal-UE qablu dwar numru ta’ prijoritajiet biex jikkoordinaw ir-rispons tal-UE għall-COVID-19:

 • il-limitazzjoni tat-tixrid tal-virus
 • l-iżgurar tal-forniment ta’ tagħmir mediku
 • l-istimolar tar-riċerka għat-trattamenti u għall-vaċċini
 • l-appoġġ għall-impjiegi, in-negozji u l-ekonomija

Huma qablu wkoll li jżidu l-isforzi tagħhom biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini tal-UE maqbudin f’pajjiżi terzi li jixtiequ jmorru lura d-dar ikunu jistgħu jagħmlu dan.

Il-limitazzjoni tat-tixrid tal-virus

Ħasil tal-idejn għall-ġlieda kontra l-virusesL-UE u l-istati membri tagħha ħadu azzjoni biex irażżnu u jnaqqsu t-tixrid tal-virus. L-UE qablet dwar restrizzjoni temporanja kkoordinata fuq l-ivvjaġġar mhux essenzjali lejn l-UE. L-Istati Membri u l-pajjiżi ta’ Schengen ġew mistiedna jestendu dawn ir-restrizzjonijiet temporanji sal-15 ta’ Mejju.

L-istituzzjonijiet tal-UE qed jiffaċilitaw il-kuntatt kontinwu u kkoordinat bejn il-ministeri u l-awtoritajiet nazzjonali biex jiżviluppaw miżuri konkreti għal rispons tal-UE. Dan jinkludi t-tneħħija gradwali tal-miżuri ta’ konteniment, bil-ħsieb li nidħlu fil-fażi ta’ rkupru u nerġgħu nagħtu l-ħajja lis-soċjetajiet u lill-ekonomiji tagħna.

L-isforz globali huwa appoġġjat minn miżuri ta’ mmaniġġjar tar-riskju bbażati fuq ix-xjenza u li huma kkoordinati. Dawn jimxu ma’ linji gwida mfassla miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard u minn bord konsultattiv ta’ epidemjologi u viroloġisti stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea.

L-iżgurar tal-forniment ta’ tagħmir mediku

Tobba u infermiera jġorru materjal medikuL-UE qed taħdem flimkien mal-Istati Membri tagħha u mal-industrija biex tiżgura li tagħmir protettiv adegwat u provvisti mediċi jkunu disponibbli fl-UE kollha. Biex tiffaċilita t-tqabbil aċċellerat tal-provvista u d-domanda ta’ tagħmir mediku fil-livell tal-UE, ġie stabbilit punt ċentrali ta’ koordinament tal-COVID-19.

Akkwist konġunt

L-UE nediet erba’ proċeduri ta’ akkwist pubbliku konġunt għall-maskri tal-wiċċ u tagħmir protettiv personali ieħor:

 • 28 ta’ Frar 2020 - sejħa għal ingwanti u ġagagi kirurġiċi
 • 17 ta’ Marzu - żewġ sejħiet, l-ewwel waħda li tkopri l-maskri, l-ingwanti, il-goggles, it-tarki tal-wiċċ, il-maskri kirurġiċi u l-overalls u t-tieni għall-ventilaturi
 • 19 ta’ Marzu - sejħa għal kits għall-ittestjar

Iż-żieda fil-produzzjoni ta’ tagħmir protettiv personali

L-UE qed tiddiskuti mal-industrija kif tikkonverti l-linji ta’ produzzjoni biex tipprovdi aktar tagħmir. Pereżempju, il-manifatturi tat-tessuti jistgħu jipproduċu l-maskri. Il-manifatturi ngħataw gwida dwar kif tista’ tiżdied il-produzzjoni fi tliet oqsma: maskri u tagħmir protettiv personali ieħor, sanitizzaturi tal-idejn u diżinfettanti, u stampar tridimensjonali.

L-UE rregolat l-esportazzjonijiet ta’ tagħmir protettiv personali barra mill-UE biex tiżgura provvista adegwata fl-istati Membri kollha.

Tagħmir mediku

L-UE u l-Istati Membri qed jaħdmu biex jistabbilixxu riżerva komuni Ewropea ta’ tagħmir mediku magħrufa bħala r-riżerva tar-"rescEU", li tiġbor il-maskri u l-ventilaturi. Iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni għal Rispons ta’ Emerġenza jimmaniġġja d-distribuzzjoni tat-tagħmir biex jiżgura li dan imur fejn huwa l-aktar meħtieġ biex jiġu ttrattati l-pazjenti infettati, jipproteġi lill-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u jgħin inaqqas it-tixrid tal-virus.

L-UE armonizzat l-istandards Ewropej għall-provvisti mediċi u għamlithom liberament disponibbli biex tħaffef iż-żieda fil-produzzjoni. Dan se jippermetti li l-produtturi jiksbu apparati bi prestazzjoni għolja fis-suq aktar malajr.

L-istimolar tar-riċerka għat-trattamenti u għall-vaċċini

L-UE qed tħaffef u tippromwovi r-riċerka dwar il-COVID-19 permezz ta’:

 • €140 miljun għall-iżvilupp ta’ vaċċini, trattamenti ġodda, testijiet dijanjostiċi u sistemi mediċi għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-coronavirus u biex jiġu salvati l-ħajjiet.
 • €48.5 miljun li diġà ngħataw għal 18-il proġett u 140 tim ta’ riċerka bis-saħħa tal-programm ta’ riċerka tal-UE Orizzont 2020
 • €164 miljun għall-SMEs u għan-negozji ġodda għal soluzzjonijiet innovattivi biex tiġi indirizzata t-tifqigħa tal-COVID-19 permezz tal-programm aċċelleratur tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni

Mara taħdem f’laboratorju għar-riċerka dwar il-kanċerBarra minn hekk, il-Kummissjoni offriet lil CureVac, żviluppatur Ewropew innovattiv tal-vaċċini, sa €80 miljun ta’ appoġġ permezz ta’ garanzija tal-UE ta’ self mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-kumpanija għandha l-għan li tniedi ttestjar kliniku ta’ vaċċin sa Ġunju 2020.

 

Flimkien ma’ diversi sħab, l-UE nediet pjattaforma Ewropea ta’ data dwar il-COVID-19 għar-riċerkaturi biex tippermetti l-ġbir rapidu u l-kondiviżjoni tad-data. Qed torganizza wkoll hackathon u se tospita avveniment globali tad-donaturi online biex jinġabru fondi għar-riċerka għal vaċċin.

Il-pandemija globali tal-coronvirus teħtieġ rispons globali. Id-dinja teħtieġ li tiżviluppa u tuża malajr id-dijanjostika, it-trattamenti u vaċċin effettivi. L-Unjoni Ewropea u s-sħab tagħha qed jospitaw konferenza internazzjonali tad-donaturi li tibda t-Tnejn 4 ta’ Mejju 2020 li għandha l-għan li tiġbor €7.5 biljun f’finanzjament inizjali biex tingħata bidu lill-kooperazzjoni globali. Aqra aktar dwar ir-Rispons Globali għall-Coronavirus.

Appoġġ għall-impjiegi u n-negozji

Ħaddiem ta’ ħanut tal-ikel liebes maskra u ingwanti protettivi matul il-pandemija tal-coronavirusL-UE u l-istati Membri tagħha qed jieħdu azzjoni biex jimminimizzaw l-impatt soċjoekonomiku negattiv tat-tifqigħa tal-COVID-19 u biex jerġgħu jaqbdu t-triq tat-tkabbir sostenibbli.

L-UE ressqet pakkett ta’ €540 biljun biex tappoġġja lill-Istati Membri. Il-pakkett jikkonsisti fi tliet xbieki ta’ sikurezza immedjati għall-ħaddiema, in-negozji u l-pajjiżi tal-UE.

L-UE ħadet azzjoni rapida biex tidderieġi mill-ġdid il-fondi tal-UE biex tgħin lill-Istati Membri:

 • €37 biljun mill-fondi strutturali biex jiġu appoġġjati l-pajjiżi tal-UE u ċ-ċittadini tagħhom fil-ġlieda kontra t-tifqigħa
 • sa €800 miljun permezz tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE, li ġie emendat biex jipprovdi appoġġ lill-Istati Membri affettwati minn kriżijiet tas-saħħa pubblika bħal dik ikkawżata minn COVID-19
 • €3.1 biljun addizzjonali nfetħu mill-baġit tal-2020 biex iwieġbu għall-kriżi tal-COVID-19

Barra minn hekk, l-UE żiedet ukoll il-flessibbiltà fl-użu tal-fondi strutturali. Dan jippermetti lill-Istati Membri jittrasferixxu l-flus bejn il-fondi u r-reġjuni differenti biex jilħqu l-bżonnijiet tagħhom biex itaffu l-ħsara soċjali u ekonomika tal-pandemija. Huma jistgħu wkoll jitolbu finanzjament sa 100% mill-baġit tal-UE għal programmi li jittrattaw mal-impatt tat-tifqigħa tal-COVID-19.

L-UE adottat miżuri speċifiċi biex tgħin ċerti professjonijiet affettwati ħażin mill-kriżi u ħadet azzjoni biex timminimizza l-effetti tal-pandemija fuq iċ-ċittadini tal-UE l-aktar fil-bżonn billi żiedet il-firxa tal-fond biex jgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn.

L-UE qed tapplika l-flessibbiltà sħiħa tar-regoli fiskali tal-UE biex tgħin lill-awtoritajiet jappoġġjaw is-sistemi tal-kura tas-saħħa u n-negozji u biex in-nies ma jitilfux l-impjieg tagħhom matul il-kriżi. Ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat ġew illaxkati biex il-gvernijiet ikunu jistgħu jipprovdu likwidità lill-ekonomija sabiex jappoġġjaw liċ-ċittadini u lill-kumpaniji, u b’hekk jiġu salvati l-impjiegi.

Biex tiġi żgurata l-kontinwità ekonomika, l-UE qed taħdem mal-Istati Membri biex tistabbilixxi korsiji ta’ prijorità għat-trasport tal-merkanzija. Dan hu meħtieġ biex jinżamm il-fluss ta’ prodotti u servizzi essenzjali fi ħdan il-fruntieri interni tagħna.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment qed joffri appoġġ ta’ likwidità biex jgħin intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju affettwati ħażin b’pakkett ta’ appoġġ ta’ emerġenza sa €40 biljun. Il-Bank Ċentrali Ewropew ħabbar programm ta’ emerġenza għall-pandemija ta’ €750 biljun għall-akkwist ta’ titoli privati u pubbliċi matul il-kriżi. Dan minbarra l-programm ta’ €120 biljun imħabbar aktar kmieni.

L-UE qed tħejji pjan ta’ rkupru, abbażi ta’ proposta ġdida għall-baġit fit-tul li jmiss tal-UE (Qafas Finanzjarju Pluriennali) Dan jinkludi li nippermettu t-tranżizzjoni doppja lejn soċjetà aktar ekoloġika u diġitali, u li nagħrfu t-tagħlimiet kollha mill-kriżi li qed inġarrbu ħalli l-UE tkun dejjem imħejjija u reżiljenti

Is-solidarjetà tal-UE fil-prattika

Negħlbu l-kriżi flimkienIl-pajjiżi, ir-reġjuni u l-ibliet fl-UE kollha qed jestendu l-għoti tal-għajnuna lill-ġirien u lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn, b’donazzjonijiet ta’ tagħmir protettiv bħall-maskri, trattament transfruntier tal-pazjenti, u għajnuna biex iċ-ċittadini li baqgħu l-art imorru lura f’pajjiżhom. Din hija s-solidarjetà Ewropea fl-aqwa tagħha.

 

Eżempji tas-Solidarjetà Ewropea:

 • Franza tat miljun maskra lill-Italja
 • Il-Ġermanja tat 7 tunnellati ta’ tagħmir mediku lill-Italja, inklużi ventilaturi u maskri anestetiċi, li jgħinu jsalvaw il-ħajjiet
 • Iċ-Ċekja tat 10,000 libsa protettiva u ventilaturi maħluqa bl-istampar tridimensjonali
 • L-Awstrija, il-Ġermanja u l-Lussemburgu qed jieħdu pazjenti mill-Italja u Franza
 • Il-Polonja, ir-Rumanija u l-Ġermanja bagħtu timijiet ta’ tobba fl-Italja biex jgħinu fl-isptarijiet
 • Nofs miljun ċittadin Ewropew ġew megħjuna biex jirritornaw lura f’pajjiżhom

Skeda informattiva: Is-solidarjetà Ewropea fil-prattika

L-UE impenjat ruħha wkoll għal pakkett ta’ rispons globali ta’ €20 biljun biex tappoġġja l-isforzi tal-pajjiżi sħab fil-ġlieda kontra l-pandemija.

Hekk kif l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ħafna aktar biex tiġġieled kontra l-Covid-19 milli l-biċċa l-kbira tan-nies attwalment jafu, l-istituzzjonijiet Ewropej nedew il-kampanja #EuropeansAgainstCovid19. Din il-kampanja turi kif l-Unjoni Ewropea qed tindirizza s-saħħa pubblika u l-impatt ekonomiku ta’ din il-kriżi, u kif nistgħu nirnexxu biss jekk nilqgħu l-isfida flimkien – bi spirtu Ewropew ta’ solidarjetà u unità.

Il-Ġlieda kontra d-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19

DiżinformazzjoniL-UE qed iżżid l-isforzi tagħha biex tiġġieled kontra l-miżinformazzjoni u d-diżinformazzjoni. L-aċċess għal sorsi awtorevoli għal informazzjoni aġġornata dwar it-tifqigħa tal-COVID-19 huwa importanti ħafna.

L-UE hi impenjata li tiġġieled kontra d-diżinformazzjoni dwar il-virus permezz ta’ komunikazzjoni trasparenti, f’waqtha u bbażata fuq il-fatti. Il-fiduċja fix-xjenza ssalva l-ħajjiet.

Biex tiġġieled kontra l-miżinformazzjoni, l-UE qed taħdem mill-qrib ma’ pjattaformi online, billi tħeġġiġhom jippromwovu sorsi awtorevoli, inaqqsu l-viżibbiltà tal-kontenut li jinstab li jkun falz jew qarrieqi, u jneħħu kontenut li jista’ jikkawża ħsara fiżika jew li hu illegali.

Ġew esposti, ippubblikati u aġġornati aktar minn 110 narrattiva ta’ diżinformazzjoni fuq www.EUvsDisinfo.eu

Int tista’ tgħin ukoll: Ivverifika dak li tisma’ mal-fatti u taqsamx informazzjoni mhux verifikata minn sorsi dubjużi!

Aktar dwar l-azzjoni tal-UE

Rispons Globali għall-Coronavirus

Il-Kummissjoni Ewropea: Rispons għall-coronavirus

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea: Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni tal-UE dwar id-COVID-19

Il-Parlament Ewropew: L-Ewropej kontra l-Covid-19

Il-Bank Ċentrali Ewropew: Ir-rispons tagħna għall-emerġenza tal-coronavirus

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja: Bidla fl-attivitajiet ġudizzjarji bħala riżultat tal-pandemija tal-coronavirus COVID-19

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri: Miżuri meħuda fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni: Pjattaforma ta’ skambju tal-Covid-19 għar-reġjuni u l-ibliet

Aktar dwar l-oqsma ta’ rispons

Saħħa pubblika

Vjaġġar u trasport

Ekonomija

Immaniġġjar tal-kriżi u solidarjetà

Riċerka u innovazzjoni

Ġlieda kontra d-diżinformazzjoni

Diġitali

Statistika u graffs

Statistika tal-UE/ŻEE u tar-Renju Unit

Statistika dinjija

Dashboard aġġornat interattiv

Links relatati

Informazzjoni ġenerali dwar il-COVID-19

Rispons Ikkoordinat Ewropew għall-Coronavirus: Mistoqsijiet u tweġibiet

UE/ŻEE u r-Renju Unit - sorsi ta’ informazzjoni aġġornata

Fuljett f’format PDF ta’ informazzjoni dwar il-Covid-19

Kalendarju u l-aħħar dokumenti

Segwi l-aħħar progress u involvi ruħek fuq il-media soċjali

#EuropeansAgainstCovid19, #UnitedAgainstCoronavirus, #StrongerTogether, #GlobalResponse

Tweets mill-awtoritajiet tas-saħħa fl-Istati Membri tal-UE

Networks soċjali oħrajn

Back to top