Европейски съюз

Общите мерки на ЕС в отговор на COVID-19

Общите мерки на ЕС в отговор на COVID-19

Европейският съюз и неговите държави членки денонощно се борят с коронавируса (COVID-19).

Защитата на здравето и безопасността на нашите граждани е основен приоритет на ЕС. Освен това ЕС и неговите държави членки предприемат решителни действия за смекчаване на социално-икономическите последици от пандемията и за запазване на работните места. ЕС мобилизира всички налични средства, за да помогне на държавите членки да координират своите мерки, което включва предоставяне на обективна информация за разпространението на вируса и ефективните действия за неговото ограничаване.

Лидерите на ЕС постигнаха съгласие по редица приоритети за координиране на действията на Съюза в отговор на COVID-19:

 • ограничаване на разпространението на вируса
 • осигуряване на медицинско оборудване
 • насърчаване на изследванията в областта на лечението и ваксините
 • подкрепа за работните места, предприятията и икономиката.

Те също така се споразумяха да положат повече усилия, за да помогнат на блокираните в трети държави граждани на ЕС да се приберат вкъщи.

Ограничаване на разпространението на вируса

Миене на ръцете срещу разпространението на вирусаЕС и държавите членки предприеха действия за ограничаване и забавяне на разпространението на вируса. В рамките на ЕС бе постигнато съгласие за координирано временно ограничаване на неналежащите пътувания до Съюза. Държавите от ЕС и държавите от Шенгенското пространство, които не членуват в ЕС, бяха приканени да удължат срока на тези временни ограничения до 15 май.

Институциите на ЕС улесняват постоянния контакт и координацията между националните министерства и органи с цел разработване на конкретни ответни мерки на ЕС. Това включва постепенното премахване на противоепидемични мерки с оглед на навлизане във фазата на възстановяване и съживяване на нашите общества и икономики.

Общите усилия сa подкрепени от научно обосновани и координирани мерки за управление на риска. Те следват насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и на консултативна група от епидемиолози и вирусолози, създадена от Европейската комисия.

Осигуряване на медицинско оборудване

Лекари и медицински сестри, носещи медицински материалиЕС работи съвместно с държавите членки и промишлеността, за да се гарантира осигуряването на предпазни средства и медицински консумативи в Европа. За да се улесни по-бързото постигане на съответствие между предлагането и търсенето на медицинско оборудване на равнище ЕС, бе създадена клирингова къща за COVID-19.

Съвместно възлагане на обществени поръчки

ЕС стартира четири процедури за съвместно възлагане на обществени поръчки за маски за лице и други лични предпазни средства:

 • 28 февруари 2020 г. — покана за ръкавици и хирургически престилки
 • 17 март — две покани — една за маски, ръкавици, очила, предпазни шлемове, хирургични маски и гащеризони и една за вентилатори
 • 19 март — покана за комплекти за извършване на изследвания

Увеличаване на производството на лични предпазни средства

ЕС обсъжда с представители на промишлеността как да се реорганизират производствените линии, за да могат да доставят повече оборудване. Например текстилните производители биха могли да произвеждат маски. На производителите са предоставени насоки за това как да се увеличи производството в три области: маски и други лични предпазни средства, дезинфектанти за ръце и триизмерен печат.

ЕС регулира износа на лични предпазни средства извън Съюза, за да се гарантира необходимата наличност във всички държави членки.

Медицинско оборудване

ЕС и държавите членки работят за създаването на общ европейски резерв от медицинско оборудване, наричан стратегически резерв в rescEU, който включва маски и вентилатори. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации ръководи разпределянето на оборудването, за да се гарантира, че то отива там, където е най-необходимо за лечението на заразените пациенти, за защита на здравните работници и за забавяне на разпространението на вируса.

ЕС хармонизира европейските стандарти за медицинските консумативи и ги направи свободно достъпни с цел ускоряване на производството. Това ще даде възможност на производителите да пуснат по-бързо на пазара висококачествени изделия.

Насърчаване на изследванията в областта на лечението и ваксините

ЕС ускорява и насърчава научните изследвания в областта на COVID-19 чрез мобилизиране на:

 • 140 млн. евро за разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи, за да се предотврати разпространението на коронавируса и да се спаси човешки живот
 • 48,5 млн. евро, които вече бяха отпуснати за 18 проекта и 140 научноизследователски екипа чрез програмата на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“
 • 164 млн. евро за МСП и новосъздадени предприятия за новаторски решения за справяне с епидемията от COVID-19 чрез програмата „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите.

Жена, работеща в научноизследователска лабораторияОсвен това ЕС предложи помощ в размер до 80 млн. евро под формата на гаранция от ЕС за предоставяне на заем от Европейската инвестиционна банка на CureVac — високотехнологично европейско предприятие за разработване на ваксини. Целта на предприятието е да започне клинични изпитвания на ваксина до юни 2020 г.

 

Заедно с няколко партньори ЕС създаде Европейска платформа за данни за COVID-19, която дава възможност на изследователите бързо да събират и обменят данни. Той организира също така хакатон, а освен това ще бъде домакин на глобална онлайн проява за набиране на средства за научни изследвания за създаване на ваксина.

Глобалният мащаб на пандемията от коронавирус изисква глобална реакция. Светът бързо трябва да разработи и използва ефективна диагностика, лечение и ваксина. Европейският съюз и неговите партньори са домакини на международна конференция на донорите, която ще започне на 4 май 2020 г., понеделник, и има за цел е да се наберат 7,5 милиарда евро първоначално финансиране, за да се даде тласък на глобалното сътрудничество. Прочетете повече за глобалните действия срещу пандемията от коронавирус.

Подкрепа за работните места и предприятията

Работник в магазин за хранителни стоки, носещ предпазна маска и ръкавици по време на пандемията от коронавирусЕС и неговите държави членки предприемат действия за свеждане до минимум на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19 и за връщане към устойчив растеж.

ЕС представи пакет от мерки на стойност 540 млрд. евро в подкрепа на държавите членки. Пакетът се състои от три защитни мрежи — за работниците, предприятията и държавите от ЕС.

ЕС предприе бързи действия за пренасочване на предоставяните от него средства в помощ на държавите членки:

 • 37 млрд. евро от структурните фондове — за подпомагане на държавите от ЕС и техните граждани в борбата им срещу пандемията
 • до 800 милиона евро чрез фонд „Солидарност“ на ЕС, който беше изменен, за да се предостави подкрепа на държавите членки, засегнати от кризи, свързани с общественото здраве, като причинената от COVID-19 криза
 • допълнителни 3,1 млрд. евро, отпуснати от бюджета за 2020 г. в отговор на свързаната с COVID-19 криза

Освен това ЕС увеличи гъвкавостта при използването на структурните фондове. Това позволява на държавите членки да прехвърлят средства между различни фондове и региони, за да отговорят на техните нужди с цел смекчаване на социалните и икономическите последици от пандемията. Те могат също така да поискат до 100 % финансиране от бюджета на ЕС за програми, свързани с последиците от пандемията от COVID-19.

ЕС прие конкретни мерки за подпомагане на някои професии, тежко засегнати от кризата, и предприе действия за свеждане до минимум на последиците от пандемията за най-нуждаещите се граждани на ЕС, като разшири обхвата на фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Съюзът използва максимално гъвкавостта на своите фискални правила, за да помогне на националните органи да подкрепят здравните системи и предприятията и да задържат хората на работа по време на кризата. Правилата на ЕС за държавна помощ също бяха облекчени, така че правителствата да могат да осигурят ликвидност на икономиката в подкрепа на гражданите и предприятията, като по този начин се запазват работни места.

За да се осигури непрекъснатост на стопанската дейност, ЕС работи заедно с държавите членки за определяне на приоритетни коридори за транспорт на стоки. Това е необходимо, за да се поддържа потокът от основни стоки и услуги в рамките на нашите вътрешни граници.

Европейската инвестиционна банка предлага подкрепа на ликвидността, за да помогне на тежко засегнати малки и средни предприятия с пакет от мерки за спешна подкрепа в размер до 40 млрд. евро. Европейската централна банка обяви програма за спешни действия във връзка с пандемията на стойност 750 млрд. евро за закупуване на частни и публични ценни книжа по време на кризата. Това е в допълнение към обявената по-рано програма на стойност 120 милиарда евро.

ЕС подготвя план за възстановяване въз основа на преработено предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка). Това включва създаване на условия за двойния преход към по-екологично и цифрово общество и извличане на всички поуки от настоящата криза във връзка с готовността и устойчивостта на ЕС.

Европейската солидарност в действие

Да преодолеем кризата заедноДържави, региони и градове в ЕС протягат ръка за помощ на съседите си и на най-нуждаещите се лица, като даряват предпазни средства (например маски), приемат пациенти за трансгранично лечение и помагат на блокирани граждани да се приберат у дома. Това е отличен пример за европейска солидарност.

 

Примери за европейска солидарност:

 • Франция дари 1 милион маски на Италия.
 • Германия достави на Италия 7 тона медицинско оборудване, включително вентилатори и анестезиологични маски, което помага за спасяването на човешки живот.
 • Чехия достави на Италия 10 000 защитни костюма и респиратори, произведени с помощта на триизмерен печат.
 • Австрия, Германия и Люксембург приемат пациенти от Италия и Франция.
 • Полша, Румъния и Германия изпратиха в Италия лекарски екипи, които да помогнат в болниците.
 • Половин милион европейски граждани са били подпомогнати да се завърнат у дома от чужбина.

Информационен документ: европейската солидарност в действие

ЕС също така пое ангажимент за пакет от глобални ответни мерки на стойност 20 млрд. евро в подкрепа на усилията на страните партньори в борбата с пандемията.

Тъй като Европейският съюз прави много повече за борбата с COVID-19, отколкото е известно на повечето хора, европейските институции дадоха начало на кампанията # EuropeansAgainstCovid19. Тази кампания показва как Европейският съюз реагира на последиците от кризата в областта на общественото здраве и икономиката и как можем да успеем само ако заедно се изправим пред предизвикателството — с европейски дух на солидарност и единство.

Борба с дезинформацията относно COVID-19

ДезинформацияЕС засилва борбата с невярната информация и дезинформацията. Достъпът до надеждни източници на актуална информация относно пандемията от COVID-19 е по-важен от всякога.

ЕС е поел ангажимент да противодейства на дезинформацията относно вируса чрез прозрачна, навременна и основана на факти комуникация. Доверието в науката спасява човешки живот.

За да противодейства на дезинформацията, ЕС работи в тясно сътрудничество с онлайн платформите, като ги насърчава да популяризират авторитетни източници, да намаляват видимостта на съдържанието, за което е установено, че е невярно или подвеждащо, и да премахват съдържание, което може да причини физическо увреждане или е незаконно.

Досега на www.EUvsDisinfo.eu са публикувани и актуализирани опровержения на повече от 110 дезинформиращи послания относно коронавируса.

И вие можете да помогнете: проверявайте чутото и не споделяйте непроверена информация от съмнителни източници!

Повече за действията на ЕС

Глобални действия срещу коронавируса

Европейска комисия: мерки във връзка с коронавируса

Съвет на Европейския съюз: преглед на действията на ЕС във връзка с COVID-19

Европейски парламент: европейците срещу COVID-19

Европейска централна банка: нашите мерки в отговор на извънредната ситуация, свързана с коронавируса

Съд на Европейския съюз: промяна в съдебните дейности в резултат от пандемията от COVID-19

Европейска сметна палата: мерки, предприети с оглед на пандемията от COVID-19

Европейски комитет на регионите: платформа за обмен между регионите и градовете във връзка с COVID-19

Повече за областите, в които са предприети мерки

Обществено здраве

Пътуване и транспорт

Икономика

Управление на кризи и солидарност

Научни изследвания и иновации

Борба с дезинформацията

Цифрови технологии

Статистически данни и графики

Статистически данни за ЕС/ЕИП и Обединеното кралство

Статистически данни в световен мащаб

Интерактивно табло с актуална информация

Връзки по темата

Обща информация за COVID-19

Европейски координирани мерки в отговор на коронавируса: въпроси и отговори

ЕС/ЕИП и Обединеното кралство — източници на актуална информация

Информационна брошура за COVID-19 във формат PDF

Календар и най-нови документи

Следете новостите и бъдете активни в социалните медии

#EuropeansAgainstCovid19, #UnitedAgainstCoronavirus, #StrongerTogether, #GlobalResponse

Съобщения в Twitter от здравните органи в държавите от ЕС

Други социални мрежи

Back to top