Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ

Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ

Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ
Διεύθυνση: 

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Τηλ: 
+352 4398 1
Φαξ: 
+352 4393 42
Επισκέψεις: 

Είδη επισκέψεων: ενημερωτικές επισκέψεις

Eλάχιστο μέγεθος ομάδας επισκεπτών: 50 άτομα το πολύ

Υποχρέωση κράτησης: 2 μήνες νωρίτερα

Κατώτατο όριο ηλικίας επισκεπτών: 14 ετών

Επισκεφθείτε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Back to top