Europos Sąjunga

European Asylum Support Office (EASO)

European Asylum Support Office (EASO)

Kontaktiniai duomenys

Europos prieglobsčio paramos biuras(EASO)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tel
+356 22487500
Back to top