Ευρωπαϊκή Ένωση

Europe Direct - Λουξεμβούργο

Europe Direct - Λουξεμβούργο

Κέντρο πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

Ειδικο ομιλητή για την ΕΕ (Ομάδα Ευρώπη)

Οι πληροφορίες που περιέχει αυτός ο ιστότοπος επικαιροποιούνται αυτή τη στιγμή. Μπορεί ορισμένα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct να μη λειτουργούν πλέον ή να προστεθούν νέα κέντρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επικαιροποιημένο δίκτυο Europe Direct απευθυνθείτε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Maison de l'Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes
L - 1728 Luxembourg
Luxembourg
T: +352 4301 34925

Back to top