Ευρωπαϊκή Ένωση

Europe Direct - Λουξεμβούργο

Europe Direct - Λουξεμβούργο

quicktabs contact points

Λουξεμβούργο EDIC

Europe Direct Munshausen (upon appointment)

11, Duerefstrooss L-9766 Munshausen Luxembourg

00352 92 93 73

www.europedirect.lu

Centre d'Information Europe Direct Schengen (upon appointment)

6 Rue Robert Goebbels L-5444 Schengen Luxembourg

00352 26 6658 10

www.visitschengen.lu

Οι πληροφορίες που περιέχει αυτός ο ιστότοπος επικαιροποιούνται αυτή τη στιγμή. Μπορεί ορισμένα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct να μη λειτουργούν πλέον ή να προστεθούν νέα κέντρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επικαιροποιημένο δίκτυο Europe Direct απευθυνθείτε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Maison de l'Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes
L - 1728 Luxembourg
Luxembourg
T: +352 4301 34925

Back to top