Europeiska Unionen

Institutioner, organ och byråer – kontaktuppgifter

Institutioner, organ och byråer – kontaktuppgifter

Institutioner och organ

Ministerrådet
Europeiska unionens domstol
Europeiska centralbanken (ECB)
Europeiska kommissionen
Europeiska regionkommittén
Europeiska rådet
Europeiska revisionsrätten
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB)
Europeiska datatillsynsmannen
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Europeiska utrikestjänsten
Europeiska investeringsbanken
Europeiska ombudsmannen
Europaparlamentet (Bryssel)
Europaparlamentet (Luxemburg)
Europaparlamentet (Strasbourg)

Byråer

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Kontaktuppgifter till- Gemenskapens växtsortsmyndighet(CPVO)
Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur(EACEA)
Kontaktuppgifter till- Europeiska arbetsmiljöbyrån(EU-Osha)
Europeiska stödkontoret för asylfrågor(EASO)
Kontaktuppgifter till- Europeiska byrån för luftfartssäkerhet(Easa)
Europeiska bankmyndigheten(EBA)
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(ECDC)
Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(Cedefop)
Kontaktuppgifter till- Europeiska kemikaliemyndigheten(Echa)
Europeiska försvarsbyrån (EDA)
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kontaktuppgifter till- Europeiska fiskerikontrollbyrån(EFCA)
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet(Efsa)
Europeiska fonden för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor(Eurofound)
Europeiska byrån för GNSS(GSA)
Europeiska jämställdhetsinstitutet(EIGE)
Europeiska institutet för innovation och teknik(EIT)
EIOPA(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten)
European Labour Authority (ELA)
Europeiska sjösäkerhetsbyrån(Emsa)
Europeiska läkemedelsmyndigheten(EMA)
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(ECNN)
Europeiska polisbyrån(Europol)
Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet(ERCEA)
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten(ESMA)
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(ETF)
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(FRA)
Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system (eu-LISA)
Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
EU:s institut för säkerhetsstudier(EUISS)
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet(EUIPO)
Europeiska unionens satellitcentrum(Satcen)
Genomförandeorganet för små och medelstora företag(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Genomförandeorganet för innovation och transportnät(INEA)
Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)
Genomförandeorganet för forskning(REA)
Gemensamma företaget Sesar
Gemensamma resolutionsnämnden(SRB)
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Back to top