Evropska unija

Institucije, organi in agencije – kontaktni podatki in obisk

Institucije, organi in agencije – kontaktni podatki in obisk

Institucije in organi

Svet Evropske unije
Sodišče Evropske unije
Evropska centralna banka (ECB)
Evropska komisija
Evropski odbor regij
Evropski svet
Računsko sodišče
Evropski odbor za varstvo podatkov
Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Evropska služba za zunanje delovanje
Evropska investicijska banka
Evropski varuh človekovih pravic
Evropski parlament, Bruselj
Evropski parlament, Luxembourg
Evropski parlament, Strasbourg

Agencije

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Urad Skupnosti za rastlinske sorte(CPVO)
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo(EACEA)
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu(EU-OSHA)
Evropski azilni podporni urad(EASO)
Evropska agencija za varnost v letalstvu(EASA)
Evropski bančni organ (EBA)
Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni(ECDC)
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja(Cedefop)
Evropska agencija za kemikalije(ECHA)
Evropska obrambna agencija (EDA)
Evropska agencija za okolje (EEA)
Evropska agencija za nadzor ribištva(EFCA)
Evropska agencija za varno hrano(EFSA)
Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(Eurofound)
Agencija za evropski GNSS(GSA)
Evropski inštitut za enakost med spoloma(EIGE)
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo(EIT)
EIOPA(Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine)
European Labour Authority (ELA)
Evropska agencija za pomorsko varnost(EMSA)
Evropska agencija za zdravila(EMA)
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami(EMCDDA)
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta(ERCEA)
Evropski organ za vrednostne papirje in trge(ESMA)
Evropska fundacija za usposabljanje(ETF)
Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA)
Agencija Evropske unije za temeljne pravice(FRA)
Agencija Evropske unije za obsežne informacijske sisteme(eu-LISA)
Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Agencija Evropske unije za železnice (ERA)
Inštitut EU za varnostne študije(EUISS)
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino(EUIPO)
Satelitski center Evropske unije(Satcen)
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fuzija za energijo
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja(INEA)
Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)
Izvajalska agencija za raziskave(REA)
Skupno podjetje SESAR
Enotni odbor za reševanje(SRB)
Prevajalski center za organe Evropske unije(CdT)
Back to top