Európska únia

Inštitúcie, orgány a agentúry – kontaktné údaje a informácie pre návštevy

Inštitúcie, orgány a agentúry – kontaktné údaje a informácie pre návštevy

Inštitúcie a orgány

Rada Európskej únie
Súdny dvor Európskej únie
Európska centrálna banka (ECB)
Európska komisia
Európsky výbor regiónov
Európska rada
Dvor audítorov
Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB)
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Európska investičná banka
Európsky ombudsman
Európsky parlament (Brusel)
Európsky parlament (Luxemburg)
Európsky parlament (Štrasburg)

Agentúry

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín(CPVO)
Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru(EACEA)
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(EU-OSHA)
Európsky podporný úrad pre azyl(EASO)
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva(EASA)
Európsky orgán pre bankovníctvo(EBA)
Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami(ECDC)
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(Cedefop)
Európska agentúra pre chemické látky(ECHA)
Evropská obranná agentura (EDA)
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Európska rybárska agentúra(EFCA)
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín(EFSA)
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(Eurofound)
Agentúra pre európsky GNSS(GSA)
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(EIGE)
Európsky inovačný a technologický inštitút(EIT)
EIOPA(Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)
European Labour Authority (ELA)
Európska námorná bezpečnostná agentúra(EMSA)
Európska agentúra pre lieky(EMA)
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť(EMCDDA)
Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum(ERCEA)
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy(ESMA)
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie(ETF)
Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)
Agentúra Európskej únie pre základné práva(FRA)
Agentúra Európskej únie pre rozsiahle informačné systémy(eu-LISA)
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Európsky inštitút pre bezpečnostné štúdie(ISS)
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo(EUIPO)
Satelitné stredisko Európskej únie(Satcen)
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Jadrová syntéza pre energiu
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Výkonná agentúra pre inovácie a siete(INEA)
Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC)
Výkonná agentúra pre výskum(REA)
Spoločný podnik SESAR
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií(SRB)
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie(CdT)
Back to top