Unia Europejska

Instytucje, organy i agencje – kontakt i wizyty

Instytucje, organy i agencje – kontakt i wizyty

Instytucje i organy UE

Rada Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Europejski Bank Centralny (EBC)
Komisja Europejska
Europejski Komitet Regionów
Rada Europejska
Trybunał Obrachunkowy UE
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)
Europejski inspektor ochrony danych
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Parlament Europejski (Bruksela)
Parlament Europejski (Luksemburg)
Parlament Europejski (Strasburg)

Agencje

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin(CPVO)
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego(EACEA)
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy(EU-OSHA)
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu(EASO)
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego(EASA)
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego(EUNB)
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(ECDC)
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(Cedefop)
Europejska Agencja Chemikaliów(ECHA)
Europejska Agencja Obrony (EDA)
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa(EFCA)
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności(EFSA)
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(Eurofound)
Agencja Europejskiego GNSS(GSA)
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn(EIGE)
Europejski Instytut Innowacji i Technologii(EIT)
EUNUiPPE(Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)
European Labour Authority (ELA)
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu(EMSA)
Europejska Agencja ds. Leków(EMA)
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(EMCDDA)
Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych(ERCEA)
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych(EUNGiPW)
Europejska Fundacja Kształcenia(ETF)
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej(FRA)
Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi(eu-LISA)
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem(EUISS)
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej(EUIPO)
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej(Satcen)
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
„Fusion for Energy”
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci(INEA)
Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych(REA)
Wspólne przedsięwzięcie SESAR
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji(SRB)
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej(CdT)
Back to top