Eiropas Savienība

Iestādes, struktūras un aģentūras – kā ar tām sazināties un informācija apmeklētājiem

Iestādes, struktūras un aģentūras – kā ar tām sazināties un informācija apmeklētājiem

Iestādes un institūcijas

Eiropas Savienības Padome
Eiropas Savienības Tiesa
Eiropas Centrālā banka (ECB)
Eiropas Komisija
Eiropas Reģionu komiteja
Eiropadome
ES Revīzijas palāta
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Eiropas Ārējās darbības dienests
Eiropas Investīciju banka
Eiropas Ombuds
Eiropas Parlaments (Briselē)
Eiropas Parlaments (Luksemburgā)
Eiropas Parlaments (Strasbūrā)

Agenzie

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Kopienas Augu šķirņu birojs(CPVO)
Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra(EACEA)
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra(EU-OSHA)
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs(EASO)
Eiropas Aviācijas drošības aģentūra(EASA)
Eiropas Banku iestāde(EBI)
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs(ECDC)
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs(Cedefop)
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra(ECHA)
Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)
Eiropas Vides aģentūra (EEA)
Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra(EFCA)
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde(EFSA)
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds(Eurofound)
Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts(EIGE)
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts(EIT)
EAAPI(Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde)
European Labour Authority (ELA)
Eiropas Jūras drošības aģentūra(EMSA)
Eiropas Zāļu aģentūra(Eiropas Zāļu aģentūra)
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs(ENNUC)
Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra(ERCEA)
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde(EVTI)
Eiropas Izglītības fonds(ETF)
Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA)
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra(FRA)
Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmām(eu-LISA)
Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (EDA)
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts(EUISS)
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs(EUIPO)
Eiropas Savienības Satelītcentrs(Satcen)
Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
“Fusion for Energy”
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Inovācijas un tīklu izpildaģentūra(INEA)
Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs)
Pētniecības izpildaģentūra(REA)
Kopuzņēmums SESAR
Vienotā noregulējuma valde(Vnv)
Eiropas Savienības institūciju tulkošanas centrs(CdT)
Back to top