Europska unija

Institucije, tijela i agencije – podaci za kontakt i posjete

Institucije, tijela i agencije – podaci za kontakt i posjete

Institucije i tijela

Vijeće Europske unije
Sud pravde Europske unije
Europska središnja banka (ESB)
Europska komisija
Europski odbor regija
Europsko vijeće
Europski revizorski sud
Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB)
Europski nadzornik za zaštitu podataka
Europski gospodarski i socijalni odbor
European External Action Service (EEAS)
Europska investicijska banka
Europski ombudsman
Europski parlament (Bruxelles)
Europski parlament (Luxembourg)
Europski parlament (Strasbourg)

Agencije

Agencija za suradnju energetskih regulatora(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Ured Zajednice za biljnu raznovrsnost(CPVO)
Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne sadržaje i kulturu(EACEA)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu(EU-OSHA)
Europski ured za podršku u pitanjima azila(EASO)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost(EASA)
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo(EBA)
Agencija za europsku graničnu i obalnu straž (Frontex)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti(ECDC)
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe(Cedefop)
Europska agencija za kemikalije(ECHA)
Europska agencija za obranu (EDA)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska agencija za nadzor ribarstva(EFCA)
Europska agencija za sigurnost hrane(EFSA)
Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(Eurofound)
Europska agencija za GNSS (GSA)
European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Europski institut za ravnopravnost spolova(EIGE)
Europski institut za inovacije i tehnologiju(EIT)
EIOPA(Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje)
European Labour Authority (ELA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost(EMSA)
Europska agencija za lijekove(EMA)
Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama(EMCDDA)
Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća(ERCEA)
Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala(ESMA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu(ETF)
Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)
Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)
Agencija Europske unije za temeljna prava(FRA)
Agencija Europske unije za opsežne informacijske sustave(eu-LISA)
Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)
Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Europski institut za sigurnosne studije(EUISS)
Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo(EUIPO)
Satelitski centar Europske unije(Satcen)
Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fuzija za energiju
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Izvršna agencija za inovacije i mreže(INEA)
Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)
Izvršna agencija za istraživanje(REA)
Zajedničko poduzeće SESAR
Jedinstveni sanacijski odbor(SRB)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije(CdT)
Back to top