an tAontas Eorpach

Institiúidí, comhlachtaí & gníomhaireachtaí – sonraí teagmhála & maidir le cuairteanna

Institiúidí, comhlachtaí & gníomhaireachtaí – sonraí teagmhála & maidir le cuairteanna

Institiúidí agus comhlachtaí

Comhairle an Aontais Eorpaigh
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
An Banc Ceannais Eorpach
An Coimisiún Eorpach
Coiste Eorpach na Réigiún
An Chomhairle Eorpach
Cúirt Iniúchóirí an AE
An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB)
An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
An Banc Eorpach Infheistíochta
An tOmbudsman Eorpach
Parlaimint na hEorpa (an Bhruiséil)
Parlaimint na hEorpa (Lucsamburg)
Parlaimint na hEorpa (Strasbourg)

Gníomhaireachtaí

An Ghníomhaireacht um Chomhoibriú na Rialtóirí Fuinnimh(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí(CPVO)
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir(EACEA)
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair(EU-OSHA)
Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn(EASO)
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta(EASA)
an tÚdarás Eorpach Baincéireachta(UBE)
an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex)
An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú(ECDC)
An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna(Cedefop)
An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán(ECHA)
An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)
An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil(GCE)
An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach(EFCA)
An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia(EFSA)
An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú(Eurofound)
An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS(GSA)
An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne(EIGE)
Institiúid Eorpach um Nuáil agus Teicneolaíocht(EIT)
UAPGE(Údarás Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpach)
European Labour Authority (ELA)
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí(EMSA)
An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach(EMA)
Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí(EMCDDA)
An Oifig Eorpach Póilíní(Europol)
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa(ERCEA)
an tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí(ESMA)
An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna(EFT)
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA)
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha(FRA)
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chórais mhórscála TF(eu-LISA)
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)
an Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)
An Foras Eorpach um Staidéar Slándála(EUISS)
An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí)(EUIPO)
Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh(Satcen)
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Comhleá le haghaidh Fuinnimh
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht & Gréasáin(INEA)
Oifig Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (Oifig BEREC)
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde(REA)
Comhghnóthas SESAR
An Bord Réitigh Aonair(BRA)
Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh(CdT)
Back to top