Euroopan Unioni

EU:n toimielimet, virastot ja muut elimet – yhteystiedot ja vierailut

EU:n toimielimet, virastot ja muut elimet – yhteystiedot ja vierailut

Toimielimet ja muut elimet

Euroopan unionin neuvosto
Euroopan unionin tuomioistuin
Euroopan keskuspankki (EKP)
Euroopan komissio
Euroopan alueiden komitea
Eurooppa-neuvosto
EU:n tilintarkastustuomioistuin
Euroopan tietosuojavaltuutettu
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Euroopan ulkosuhdehallinto
Euroopan investointipankki
Euroopan oikeusasiamies
Euroopan parlamentti (Bryssel)
Euroopan parlamentti (Luxemburg)
Euroopan parlamentti (Strasbourg)

Erillisvirastot

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Yhteisön kasvilajikevirasto(CPVO)
kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto(EACEA)
Eurojust
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto(EU-OSHA)
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto(EASO)
Euroopan lentoturvallisuusvirasto(EASA)
Euroopan pankkiviranomainen(EPV)
Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus(ECDC)
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus(Cedefop)
Euroopan kemikaalivirasto(ECHA)
Euroopan puolustusvirasto (EDA)
Euroopan ympäristökeskus(EEA)
Euroopan kalastuksenvalvontavirasto(EFCA)
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen(EFSA)
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö(Eurofound)
Euroopan GNSS-virasto(EGSA)
Euroopan tasa-arvoinstituutti(EIGE)
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti(EIT)
EVLEV(Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen)
Euroopan meriturvallisuusvirasto(EMSA)
Euroopan lääkevirasto(EMA)
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus(EMCDDA)
Euroopan poliisivirasto(Europol)
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto(ERCEA)
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen(EAMV)
Euroopan koulutussäätiö(ETF)
Euroopan unionin perusoikeusvirasto(FRA)
Laajoista tietojärjestelmistä vastaava EU:n virasto(eu-LISA)
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto(ENISA)
Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)
Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos(EUTT)
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto(EUIPO)
Euroopan unionin satelliittikeskus(EUSK)
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy -yhteisyritys
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto(INEA)
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC-virasto)
Tutkimuksen toimeenpanovirasto(REA)
SESAR-yhteisyritys
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto(SRB)
Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Back to top