Euroopan Unioni

EU:n toimielimet, virastot ja muut elimet – yhteystiedot ja vierailut

EU:n toimielimet, virastot ja muut elimet – yhteystiedot ja vierailut

Toimielimet ja muut elimet

Euroopan unionin neuvosto
Euroopan unionin tuomioistuin
Euroopan keskuspankki (EKP)
Euroopan komissio
Euroopan alueiden komitea
Eurooppa-neuvosto
EU:n tilintarkastustuomioistuin
Euroopan tietosuojaneuvosto
Euroopan tietosuojavaltuutettu
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Euroopan ulkosuhdehallinto
Euroopan investointipankki
Euroopan oikeusasiamies
Euroopan parlamentti (Bryssel)
Euroopan parlamentti (Luxemburg)
Euroopan parlamentti (Strasbourg)

Erillisvirastot

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Yhteisön kasvilajikevirasto(CPVO)
kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto(EACEA)
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto(EU-OSHA)
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto(EASO)
Euroopan lentoturvallisuusvirasto(EASA)
Euroopan pankkiviranomainen(EPV)
Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus(ECDC)
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus(Cedefop)
Euroopan kemikaalivirasto(ECHA)
Euroopan puolustusvirasto (EDA)
Euroopan ympäristökeskus(EEA)
Euroopan kalastuksenvalvontavirasto(EFCA)
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen(EFSA)
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö(Eurofound)
Euroopan GNSS-virasto(EGSA)
Euroopan tasa-arvoinstituutti(EIGE)
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti(EIT)
EVLEV(Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen)
European Labour Authority (ELA)
Euroopan meriturvallisuusvirasto(EMSA)
Euroopan lääkevirasto(EMA)
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus(EMCDDA)
Euroopan poliisivirasto(Europol)
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto(ERCEA)
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen(EAMV)
Euroopan koulutussäätiö(ETF)
Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
Euroopan unionin perusoikeusvirasto(FRA)
Laajoista tietojärjestelmistä vastaava EU:n virasto(eu-LISA)
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)
Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos(EUTT)
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto(EUIPO)
Euroopan unionin satelliittikeskus(EUSK)
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy -yhteisyritys
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto(INEA)
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC-virasto)
Tutkimuksen toimeenpanovirasto(REA)
SESAR-yhteisyritys
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto(SRB)
Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Back to top