Euroopa Liit

Institutsioonid, asutused ja ametid – kontaktandmed ja külastamine

Institutsioonid, asutused ja ametid – kontaktandmed ja külastamine

Institutsioonid ja asutused

Euroopa Liidu Nõukogu
Euroopa Liidu Kohus
Euroopa Keskpank (EKP)
Euroopa Komisjon
Euroopa Regioonide Komitee
Euroopa Ülemkogu
Euroopa Kontrollikoda
Euroopa andmekaitseinspektor
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Euroopa välisteenistus
Euroopa Investeerimispank
Euroopa Ombudsman
Euroopa Parlament (Brüssel)
Euroopa Parlament (Luxembourg)
Euroopa Parlament (Strasbourg)

Asutused ja ametid

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Ühenduse sordiamet(CPVO)
Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Uus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus(EACEA)
Eurojust
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur(EU-OSHA)
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet(EASO)
Euroopa Lennundusohutusamet(EASA)
Euroopa Pangandusjärelevalve(EBA)
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus(ECDC)
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus(Cedefop)
Euroopa Kemikaalide Amet(ECHA)
Euroopa Kaitseagentuur (EDA)
Euroopa Keskkonnaamet(EEA)
Euroopa Kalanduskontrolli Amet(EFCA)
Euroopa Toiduohutusamet(EFSA)
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond(Eurofound)
Euroopa GNSSi Agentuur(GSA)
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut(EIGE)
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut(EIT)
EIOPA(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)
Euroopa Meresõiduohutuse Amet(EMSA)
Euroopa Ravimiamet(EMA)
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus(EMCDDA)
Euroopa Politseiamet(Europol)
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet(ERCEA)
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve(ESMA)
Euroopa Koolitusfond(ETF)
Euroopa Põhiõiguste Amet(FRA)
Suuremahuliste IT-süsteemide Euroopa amet(eu-LISA)
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet(ENISA)
Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut(EUISS)
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet(EUIPO)
Euroopa Liidu Satelliidikeskus(Satcen)
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet(INEA)
Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC Büroo)
Teadusuuringute Rakendusamet(REA)
Ühisettevõte SESAR
Ühtne Kriisilahendusnõukogu(SRB)
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus(CdT)
Back to top