Euroopa Liit

Institutsioonid, asutused ja ametid – kontaktandmed ja külastamine

Institutsioonid, asutused ja ametid – kontaktandmed ja külastamine

Institutsioonid ja asutused

Euroopa Liidu Nõukogu
Euroopa Liidu Kohus
Euroopa Keskpank (EKP)
Euroopa Komisjon
Euroopa Regioonide Komitee
Euroopa Ülemkogu
Euroopa Kontrollikoda
Euroopa Andmekaitsenõukogu
Euroopa andmekaitseinspektor
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Euroopa välisteenistus
Euroopa Investeerimispank
Euroopa Ombudsman
Euroopa Parlament (Brüssel)
Euroopa Parlament (Luxembourg)
Euroopa Parlament (Strasbourg)

Asutused ja ametid

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Ühenduse sordiamet(CPVO)
Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Uus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus(EACEA)
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur(EU-OSHA)
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet(EASO)
Euroopa Lennundusohutusamet(EASA)
Euroopa Pangandusjärelevalve(EBA)
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus(ECDC)
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus(Cedefop)
Euroopa Kemikaalide Amet(ECHA)
Euroopa Kaitseagentuur (EDA)
Euroopa Keskkonnaamet(EEA)
Euroopa Kalanduskontrolli Amet(EFCA)
Euroopa Toiduohutusamet(EFSA)
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond(Eurofound)
Euroopa GNSSi Agentuur(GSA)
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut(EIGE)
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut(EIT)
EIOPA(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)
European Labour Authority (ELA)
Euroopa Meresõiduohutuse Amet(EMSA)
Euroopa Ravimiamet(EMA)
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus(EMCDDA)
Euroopa Politseiamet(Europol)
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet(ERCEA)
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve(ESMA)
Euroopa Koolitusfond(ETF)
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Euroopa Põhiõiguste Amet(FRA)
Suuremahuliste IT-süsteemide Euroopa amet(eu-LISA)
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut(EUISS)
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet(EUIPO)
Euroopa Liidu Satelliidikeskus(Satcen)
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet(INEA)
Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC Büroo)
Teadusuuringute Rakendusamet(REA)
Ühisettevõte SESAR
Ühtne Kriisilahendusnõukogu(SRB)
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus(CdT)
Back to top