Ευρωπαϊκή Ένωση

Θεσμικά όργανα και οργανισμοί - στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες επισκέψεων

Θεσμικά όργανα και οργανισμοί - στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες επισκέψεων

Όργανα και οργανισμοί

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επιτροπή των Περιφερειών
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Βρυξέλλες)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Λουξεμβούργο)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Στρασβούργο)

Οργανισμοί

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών(OCVV)
Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού(EACEA)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία Εργασίας(EU-OSHA)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο(EASO)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας(EASA)
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών(EAT)
Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(ECDC)
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης(Cedefop)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων(ECHA)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EAD)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος(EEA)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας(EFCA)
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων(EFSA)
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας(Eurofound)
Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS(GSA)
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων(EIGE)
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας(EIT)
ΕΑΑΕΣ(Ευρωπαϊκή Αρχή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων)
European Labour Authority (ELA)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα(EMSA)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων(EMA)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(EKΠNT)
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία(Eυρωπόλ)
Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας(ERCEA)
Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών(EAKAA)
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ETF)
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(FRA)
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας(eu-LISA)
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EAA)
Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας(EUISS)
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EUIPO)
Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Satcen)
Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων(INEA)
Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)
Eκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας(REA)
Κοινή επιχείρηση SESAR
Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης(ΕΣΕ)
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(CdT)
Back to top