Den Europæiske Union

Institutioner, organer og agenturer – kontakt- og besøgsoplysninger

Institutioner, organer og agenturer – kontakt- og besøgsoplysninger

Institutioner og organer

Rådet for Den Europæiske Union
Den Europæiske Unions Domstol
Den Europæiske Centralbank (ECB)
Europa-Kommissionen
Det Europæiske Regionsudvalg
Det Europæiske Råd
EU's Revisionsret
Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
EU's Udenrigstjeneste
Den Europæiske Investeringsbank
Den Europæiske Ombudsmand
Europa-Parlamentet i Bruxelles
Europa-Parlamentet i Luxembourg
Europa-Parlamentet i Strasbourg

Agenturer

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
EF-Sortsmyndigheden(OCVV)
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur(EACEA)
Eurojust
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur(EU-OSHA)
Det Europæiske Asylstøttekontor(EASO)
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur(EASA)
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed(EBA)
Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme(ECDC)
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse(Cedefop)
Det Europæiske Kemikalieagentur(ECHA)
Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)
Det Europæiske Miljøagentur(EEA)
EU-fiskerikontrolagenturet(EFCA)
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(EFSA)
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene(Eurofound)
Det Europæiske GNSS-agentur(GSA)
Det Europæiske Ligestillingsinstitut(EIGE)
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi(EIT)
EIOPA(Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger)
Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur(EMSA)
Det Europæiske Lægemiddelagentur(EMA)
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(EONN)
Den Europæiske Politienhed(Europol)
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd(ERCEA)
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed(ESMA)
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut(ETF)
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(FRA)
Den Europæiske Unions agentur for store it-systemer(eu-LISA)
Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed(ENISA)
Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier(EUISS)
Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret(EUIPO)
EU-Satellitcenter(Satcen)
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk(INEA)
Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)
Forvaltningsorganet for Forskning(REA)
SESAR-fællesforetagendet
Den Fælles Afviklingsinstans(SRB)
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer(CdT)
Back to top