Den Europæiske Union

Institutioner, organer og agenturer – kontakt- og besøgsoplysninger

Institutioner, organer og agenturer – kontakt- og besøgsoplysninger

Institutioner og organer

Rådet for Den Europæiske Union
Den Europæiske Unions Domstol
Den Europæiske Centralbank (ECB)
Europa-Kommissionen
Det Europæiske Regionsudvalg
Det Europæiske Råd
EU's Revisionsret
Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)
Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
EU's Udenrigstjeneste
Den Europæiske Investeringsbank
Den Europæiske Ombudsmand
Europa-Parlamentet i Bruxelles
Europa-Parlamentet i Luxembourg
Europa-Parlamentet i Strasbourg

Agenturer

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
EF-Sortsmyndigheden(OCVV)
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur(EACEA)
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur(EU-OSHA)
Det Europæiske Asylstøttekontor(EASO)
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur(EASA)
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed(EBA)
Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme(ECDC)
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse(Cedefop)
Det Europæiske Kemikalieagentur(ECHA)
Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)
Det Europæiske Miljøagentur(EEA)
EU-fiskerikontrolagenturet(EFCA)
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(EFSA)
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene(Eurofound)
Det Europæiske GNSS-agentur(GSA)
Det Europæiske Ligestillingsinstitut(EIGE)
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi(EIT)
EIOPA(Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger)
European Labour Authority (ELA)
Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur(EMSA)
Det Europæiske Lægemiddelagentur(EMA)
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(EONN)
Den Europæiske Politienhed(Europol)
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd(ERCEA)
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed(ESMA)
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut(ETF)
Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)
Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(FRA)
Den Europæiske Unions agentur for store it-systemer(eu-LISA)
Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier(EUISS)
Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret(EUIPO)
EU-Satellitcenter(Satcen)
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk(INEA)
Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)
Forvaltningsorganet for Forskning(REA)
SESAR-fællesforetagendet
Den Fælles Afviklingsinstans(SRB)
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer(CdT)
Back to top