Европейски съюз

Институции, органи и агенции — информация за контакти и посещения

Институции, органи и агенции — информация за контакти и посещения

Институции и органи

Съвет на Европейския съюз
Съд на Европейския съюз
Европейска централна банка (ЕЦБ)
Европейска комисия
Европейски комитет на регионите
Европейски съвет
Сметна палата на ЕС
Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД)
Европейски надзорен орган за защита на данните
Европейски икономически и социален комитет
Европейска служба за външна дейност
Европейска инвестиционна банка
Европейски омбудсман
Европейски парламент (Брюксел)
Европейски парламент (Люксембург)
Европейски парламент (Страсбург)

Агенции

Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Служба на Общността за сортовете растения(CPVO)
Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура(EACEA)
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(EU-OSHA)
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(EASO)
Европейска агенция за авиационна безопасност(ЕААБ)
Европейски банков орган(EBA)
Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(ECDC)
Европейски център за развитие на професионалното обучение(Cedefop)
Европейска агенция по химикалите(ECHA)
Европейска агенция по отбрана (EDA)
Европейска агенция за околната среда (EAОС)
Европейска агенция за контрол на рибарството(EFCA)
Европейски орган за безопасност на храните(EОБХ)
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(Eurofound)
Европейска агенция за ГНСС (GSA)
European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Европейски институт за равенство на половете(EIGE)
Европейският институт за иновации и технологии(EIT)
ЕОЗППО(Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)
European Labour Authority (ELA)
Агенция за опазване на морския транспорт(EMSA)
Европейска агенция по лекарствата(EMA)
Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите(ЕЦМНН)
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания(ERCEA)
Европейски орган за ценни книжа и пазари(ЕОЦКП)
Европейска фондация за обучение(ETF)
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)
Европейска агенция за фундаментални права(FRA)
Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи(eu-LISA)
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Eвропол)
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Европейски институт за изследване на сигурността(ЕИИС)
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост(EUIPO)
Сателитен център на Европейския съюз(Satcen)
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Съвместно предприятие „Fusion for Energy“
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи(INEA)
Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
Изпълнителна агенция за научни изследвания(REA)
Съвместно предприятие SESAR
Единен съвет за преструктуриране(ЕСП)
Център за преводи за органите на Европейския съюз(CdT)
Back to top