an tAontas Eorpach

Ráiteas príobháideachta um chosaint sonraí

Ráiteas príobháideachta um chosaint sonraí

Is tábhachtach linn do phríobháideacht. Tá rochtain ar do shonraí pearsanta faoi réir ag dianrialúchán slándála is ní roinnfimid ar tríú páirtithe iad.

Sainmhíniú na seirbhíse

Seribhís do dhaoine aonair is do ghnóthais, a thugann freagraí díreacha, pearsanaithe ar cheisteanna ginearálta faoin AE, is ea an tSeirbhís Teagmhála Eoraip go Díreach. Fairis sin, cuireann sé daoine ar aghaidh chuig foinsí comhairle nó eolais breise.

Sonraí aitheantais

Ní bhailítear ná ní phróiseáiltear do shonraí pearsanta ach amháin a mhéad is gá chun freagra a thabhairt ort: ainm, sloinne, sonraí teagmhála (seoladh ríomhphoist, uimhir ghutháin má theastaíonn glaoch ar ais uait), rogha teanga. I gcásanna áirithe, bheadh gá leis na sonraí seo: tír chónaithe, náisiúntacht, inscne, aois, catagóir eacnamaíoch agus cineál eagraíochta.

 

Cé hiad na daoine a bhfuil rochtain acu ar d'fhaisnéis agus cé dóibh a nochtfar í?

Bíonn rochtain ag feidhmeannaigh an Choimisiúin atá i bhfeighil ar Ionad Teagmhála Eoraip go Díreach ar do shonraí, a bhíonn i mbunachar sonraí. Stóráltar d'fhiosrú ar fhriothálaí ár gconraitheora, Communi-K (Serco Belgium & Tipik), ach is féidir é a chur i r-phost chuig an bhfeidhmeannach AE atá freagrach as an bhfiosrú a fhreagairt.

Tá conradh leis an gCoimisiún Eorpach sínithe ag an gconraitheoir, a chuireann ceangal dlí orthu cloí leis an reachtaíocht is infheidhmithe faoi chosaint is faoi phróiseáil sonraí pearsanta, agus go sainiúil le Rialachán (CE) Uimh 45/2001.

Ní roinntear aon sonraí pearsanta ar tríú páirtithe.

 

Conas a chosnaímid is a chumhdaímid do chuid faisnéise?

Laistigh den Choimisiún, bíonn rochtain ar na sonraí ag feidhmeannaigh shonraithe de chuid an Choimisiúin le haitheantas úsáideora agus pasfhocal, agus ag conraitheoirí atá freagrach as gnéithe teicniúla.

Lasmuigh den Choimisiún, ní bhíonn rochtain ar do shonraí pearsanta ach ag foireann ár gconraitheora, Communi-K, atá freagrach as an bhfreagra nó as cothabháil theicniúil, trí aitheantas úsáideora agus pasfhocal a chur isteach freisin.

Feidhmiú na bhfriothálaithe ina mbíonn sonraí pearsanta, géilleann sé do shocruithe is d'fhorálacha slándála an Choimisiúin mar a leag a Stiúrthóireacht Slándála síos do sheirbhísí is do fhriothálaithe dá leithéid iad.

Cosaint sonraí pearsanta

Oibríonn Bunachar Sonraí an Ionaid Teagmhála Eoraip go Díreach faoi fhreagracht an Rialaitheora, an tUasal Alessandro Giordani, Ceann Aonaid - "Theagmháil na Saoránach", Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide, an Coimisiún Eorpach.

Má bhíonn ceisteanna nó fiosruithe agat faoin bhfaisnéis a chuir tú isteach, déan teagmháil leis an Rialaitheoir, le do thoil.

Más cuí, cuirfear d'fhiosrú chuig feidhmeannach in institiúidí an AE nó chuig comhlacht (leibhéal áitiúil, náisiúnta nó Eorpach), chun é a fhreagairt.

Má bhaineann d'fhiosrú le do chearta faoi dhlí an AE, b'fhéidir go gcuirfí chuig seirbhís eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é, D'Eoraip – Comhairle.

Tar éis d'iarratas ar chomhairle a scrúdú, más cosúil gur ghá cabhair ó údaráis náisiúnta chun d'fhadhb a réiteach, b'fhéidir go gcuirfeadh an SCES do chás ar aghaidh chuig SOLVIT, líonra chun fadhbanna a réiteach a phléann le fadhbanna idir dhaoine aonair agus cuideachtaí nó údaráis i dtír eile, i gcásanna inarbh fhéidir gur cuireadh dlí an AE chun mífheidhme.

Má bhaineann d'fhiosrú le Parlaimint na hEorpa, féadfar é a athdhíriú ar an tSeirbhís um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh i bParlaimint na hEorpa (CITES). Mar an gcéanna, féadfar fiosruithe a fhaigheann CITES a athdhíriú chuig an Ionad Teagmhála Eoraip go Díreach.

Cuirfear ar an eolas thú faoi gach aistriú idir na seirbhísí sin.

Rochtain ar do shonraí pearsanta

Níl aon rochtain dhíreach agat ar an bhfaisnéis atá stóráilte inár bhfriothálaí. Más mian leat do shonraí pearsanta a athrú nó a scriosadh, nó más suim leat cé na sonraí pearsanta atá stóráilte ar do shon, cuir teachtaireacht chugainn, le do thoil.

Cé chomh fad a choimeádtar do shonraí?

Scriostar na sonraí pearsanta uile a fuarthas is a stóráladh – sa Choimisiún nó ag an gconraitheoir – tar éis 5 bliana.

Liostáil ar liosta seoltaí Europe Direct

Cuireann seirbhís liosta seoltaí Europe Direct ar do chumas eolas faoin AE a fháil.

Tar éis tic a chur sa ticbhosca roghnach "Ceadaím don Choimisiún Eorpach mo sheoladh ríomhphoist a chur le liosta seoltaí Europe Direct” atá le feiceáil ar an bhfoirm fiosraithe, cuirfear do shonraí pearsanta ar uirlis bainistíochta liostaí seoltaí an Choimisiúin ("MailMas").

Tig leat do shonraí a athrú aon am trí MailMas. Tig leat:
• do shonraí aitheantais (do sheoladh r-phoist nó focal faire) a athrú
• do shonraí pearsanta a athrú
• do liostáil a athrú
nó díliostáil ón gcóras go hiomlán

Bíonn do shonraí ar fáil d'oifigigh an Choimisiúin atá i bhfeighil an EDCC (Ionad Teagmhála Europe Direct) agus coinneofar iad i mbunachar sonraí an liosta seoltaí go dtí go gcealóidh tú an liostáil.

Eolas breise

Sa bhreis ar an ráiteas príohbáideachta seo, tá feidhm leis an bhfógra dlí seo.

Back to top