Euroopa Liit

Isikuandmete kaitse

Teie privaatsus on meile oluline. Juurdepääsu Teie isikuandmetele kaitstakse rangete turvameetmetega ning me ei jaga neid andmeid kolmandale osapoolele.

Teenistuse kirjeldus

Europe Directi kontaktikeskus on üksikisikute ja ettevõtete jaoks mõeldud teabeteenistus, mis pakub otseseid konkreetsele küsijale suunatud vastuseid üldistele küsimustele ELi kohta. Peale selle suunab teenistus kasutajaid muude asjakohaste teabe- või nõuallikate juurde.

Identimisandmed

Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse üksnes nii palju, kui on vajalik Teile vastamiseks. Teil palutakse esitada oma eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (e-posti aadress; vajadusel telefoninumber Teile tagasihelistamiseks) ning keel, milles eelistate vastust saada. Mõnel juhul on kohustuslik esitada ka elukohariik, kodakondsus, sugu, vanus, majanduslik kategooria ja organisatsiooni liik.

 

Kellel on juurdepääs Teie andmetele / kellele neid avaldatakse?

Teie andmetele, mida talletatakse andmebaasis, pääsevad juurde Europe Directi kontaktikeskust juhtivad komisjoni ametnikud. Teie päringut hoitakse meie töövõtja Communi-K (Serco Belgium & Tipik) serveris ning see võidakse edastada e-posti teel ELi ametnikule, kes päringule vastamise eest vastutab.

Töövõtja on sõlminud Euroopa Komisjoniga lepingu, mille alusel on tal õiguslik kohustus järgida isikuandmete kaitset ja töötlemist käsitlevaid asjakohaseid õigusakte, täpsemalt määrust (EÜ) nr 45/2001.

Isikuandmeid kolmandale osapoolele ei jagata.

 

Kuidas me Teie teavet kaitseme?

Komisjonis pääsevad andmetele juurde määratud komisjoni ametnikud kasutajatunnuse ja parooli alusel, aga ka töövõtjad, kes vastutavad tehniliste üksikasjade eest.

Väljaspool komisjoni pääsevad Teie isikuandmetele juurde ainult töövõtja Communi-K töötajad (samuti kasutajatunnuse ja parooli abil), kes vastutavad vastuse või tehnilise hoolduse eest.

Isikuandmete talletamiseks kasutatavate serverite töö on kooskõlas komisjoni julgeolekueeskirjadega ja julgeolekudirektoraadi selliste teenuste ja serverite jaoks kehtestatud sätetega.

Isikuandmete kaitsmine

Europe Directi kontaktikeskuse andmebaasi töö eest vastutav isik on vastutav töötleja Alessandro Giordani, Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi üksuse juhataja ja nn kodanike kontaktisik.

Kui Teil on Teie esitatud andmete kohta küsimusi, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga.

Vajaduse korral suunatakse Teie päring edasi ELi institutsiooni või organi (kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil) ametnikule, kes peaks oskama sellele vastata.

Kui Teie päring on selle kohta, millised õigused Teil ELi õigusaktide alusel on, võidakse see suunata muule Euroopa Komisjoni teenistusele, täpsemalt Teie Euroopa Nõuanne.

Kui pärast Teie päringu läbivaatamist selgub, et Teie probleemi lahendamiseks on vaja riiklike asutuste abi, võib Teie Euroopa Nõuanne edastada päringu probleemilahendusvõrgustikule SOLVIT, mis tegeleb üksikisikute või ettevõtete ja muude riikide asutuste vaheliste probleemide lahendamisega, kui tegu on võimaliku ELi õigusaktide väära kohaldamisega.

Kui teie päring käsitleb Euroopa Parlamenti, võidakse see suunata otse Euroopa Parlamendi kodanike päringute teenistusse (CITES). Samuti võidakse suunata CITES'isse saadetud päringud kontaktkeskusesse Europe Direct.

Teid teavitatakse igast küsimuse teenistustevahelisest edastamisest.

Juurdepääs Teie isikuandmetele

Teil ei ole otsest juurdepääsu meie serveris talletatavatele andmetele. Kui soovite oma isikuandmeid muuta või need kustutada või teada saada, milliseid Teid puudutavaid andmeid talletatakse, kirjutage meile.

Kui kaua Teie andmeid hoitakse?

Kõik (komisjoni või töövõtja) vastuvõetud ja talletatavad isikuandmed kustutakse 5 aasta möödudes.

Liitumine teabeteenistuse Europe Direct meililistiga

Europe Direct e-posti teenus võimaldab teil saada teavet ELi kohta.

Kui teete märke vormil olevasse ruutu „Luban Euroopa Komisjonil lisada minu e-posti aadressi Europe Directi meililisti”, lisatakse Teie isikuandmed komisjoni meililistide haldamise süsteemi (MailMas).

võite MailMas vahendusel oma isikuandmeid alati muuta. Teil on võimalus muuta oma:
• identimisandmeid (e-posti aadress või salasõna)
• isikuandmeid
• registreeringut
või registreerida end süsteemist välja.

Teie andmed on kättesaadavad komisjoni ametnikele, kes töötavad EDCCga, ning neid säilitatakse meililistide andmebaasis seni, kuni te tühistate oma tellimuse.

Lisateave

Lisaks isikuandmete kaitse avaldusele kehtib ka järgmine õigusalalne märkus.

Back to top