an tAontas Eorpach

Faoin suíomh seo

Faoin suíomh seo


Suíomh gréasáin oifigiúil an Aontais Eorpaigh é Europa.eu. Is túsphointe maith é má tá eolas faoin Aontas nó faoi na seirbhísí a chuireann sé ar fáil uait ach nach bhfuil cur amach agat ar ár suíomhanna gréasáin.

Ar an suíomh seo gheobhaidh tú:

  • buneolas ar an tslí a n-oibríonn an tAontas Eorpach
  • an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí a bhaineann leis an Aontas Eorpach
  • naisc chuig eolas faoin Aontas Eorpach ar shuíomhanna gréasáin institiúidí agus ghníomhaireachtaí an Aontais.

Cé a riarann an suíomh seo?

Is í Roinn Cumarsáide an Choimisiúin Eorpaigh a riarann an suíomh seo thar ceann institiúidí uile an Aontais Eorpaigh.

Conas an suíomh seo a úsáid

Chun an suíomh seo a chuardach roghnaigh ceann de na príomhábhair, m.sh. Conas a oibríonn an tAontas, Do shaolsa san Aontas, I mbun gnó, AE de réir ábhair; nó úsáid an t-inneall cuardaigh.

Comharthaí chuig eolas agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh

Is beag eagraíocht eile ar domhan a fhoilsíonn níos mó eolais ar líne ná an tAontas Eorpach. Cuirtear an t-uafás eolais ar líne gach aon lá, m.sh. reachtaíocht, staitisticí, preaseisiúintí, tuarascálacha beartais agus nithe eile.

Tá a suíomh gréasáin féin ag gach institiúid agus ag gach gníomhaireacht den Aontas Eorpach. Tá a shuíomh féin ag gach ceann d’oifigí an Aontais sna Ballstáit agus i dtíortha mórthimpeall an domhain, chomh maith. Tá go leor seirbhísí eile ar fáil ar líne, m.sh. uimhir CBL cuideachta a aimsiú, foilseacháin de chuid an Aontais a ordú agus cabhrú le daoine poist a chuardach thar lear.

Is é aidhm an tsuímh seo comharthaí chuig an eolas sin a chur ar fáil. Tá iarracht déanta againn eagar a chur ar an eolas sin agus tá tuairisc tugtha againn ar an eolas a gheofar lastall de gach nasc.

Sásamh custaiméirí

Is ar mhaithe leatsa a ceapadh Europa.eu. Oibrímid i gcomhar le húsáideoirí an tsuímh seo chun struchtúr agus teanga an tsuímh a dhéanamh chomh soiléir agus is féidir, agus bímid de shíor ag lorg bealaí le feabhas a chur air.

Le trácht a dhéanamh, nó le moltaí nó aiseolas a thabhairt faoin suíomh seo, déan teagmháil le foireann ghréasáin Europa

Cad a dhéantar le haiseolas ó úsáideoirí?

Déantar na tráchtanna a fhaighimid ó úsáideoirí ár suímh gréasáin a aistriú, a léamh agus a anailísiú ar bhonn seachtainiúil. Bíonn an suíomh á chur in oiriúint againn de shíor de réir an aiseolais a thugtar dúinn.

Tá ceithre shlí a fhaighimid aiseolas ó úsáideoirí shuíomh gréasáin an Aontais Eorpaigh:

  • Foirm le cabhrú linn feabhsú – faighimid thart ar 3,000 trácht tríd an bhfoirm sin gach seachtain.
  • Suirbhé – iarraimid ar 1 as gach 20 cuairteoir ar an suíomh roinnt ceisteanna gearra a fhreagairt.
  • Foirm theagmhála – foirm aiseolais le ríomhphost a chur chugainn agus freagra a fháil.
  • Tástáil úsáideoirí – bíonn tástáil úsáideoirí againn go rialta ar ár suíomh gréasáin le haiseolas faoin 'suíomh beo' a fháil, nó faoi dhréachtleathanaigh agus míreanna a bhfuilimid ag obair orthu. Úsáidimid teicnící eile taighde freisin, amhail staidéir allamuigh, fréamhshamhaltú páipéir agus sórtáil cártaí.

Aistrítear (trí aistriúchán uathoibríoch) na tráchtanna agus na moltaí uile a fhaighimid go teangacha a thuigimid agus ansin déanaimid anailís orthu. Lorgaímid fadhbanna a tharlaíonn arís is arís eile agus bímid de shíor ag déanamh athruithe. B'fhéidir gur nasc nua, cur síos ar nasc a athrú nó slite eile a aimsiú le cabhrú le daoine teacht ar an eolas atá uathu, a bheadh i gceist.

Ní bhíonn ainm ar bith leis na tráchtanna a fhaighimid ná ní choimeádaimid sonraí na ndaoine a úsáideann an suíomh gréasáin nó a thugann aiseolas.

Cuairteoirí ar an suíomh

Leis an aiseolas ónár gcuairteoirí agus lenár n-uirlis anailíse, déanfaimid amach cé hiad ár gcuairteoirí agus céard atá uathu. In 2014, thug 1.7 milliún duine ar an meán cuairt ar Europa in aghaidh na míosa. Lasmuigh den Aontas a bhí 25% acu siúd. Léirigh freagraí na suirbhéanna gur cúiseanna gairmiúla a bhí le formhór na gcuairteanna seo, agus go raibh an tromlach an-sásta leis an suíomh.

Leagan téacs den ghrafaic faisnéise faoi na cuairteoirí ar an suíomh

Back to top