Europeiska Unionen

Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet.

Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas på förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

De här allmänna reglerna gäller samtliga EU-webbplatser på europa.eu. Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster. På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa enligt förordningen ovan. Du kan läsa mer i de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter för varje webbplats.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • För varje e-tjänst finns en personuppgiftsansvarig som bestämmer hur och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med personuppgiftsskyddet.
 • Varje institution har ett dataskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas. Ombudet ger också råd till de personuppgiftsansvariga om hur de ska uppfylla sina skyldigheter.
 • Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet för alla EU-institutioner.

Många webbplatser på europa.eu-domänen har länkar till externa webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras regler för personuppgiftsskydd.

E-tjänster

E-tjänsterna på europa.eu ska förbättra EU-institutionernas kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 • Informationstjänster som hjälper allmänheten, medier, företag, myndigheter och andra att få tag på information.
 • Interaktiva kommunikationstjänster för bättre kontakter med allmänheten, civilsamhället, näringslivet och myndigheter för att underlätta samråd och möjligheter att lämna synpunkter.
 • Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, ekonomiska transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

I ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns följande information:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in de personuppgifter som behövs för ett visst ändamål.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut.
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter.
 • Hur länge uppgifterna sparas.
 • Vad som görs för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga webbsidorna på europa.eu är och vilket genomslag de har. Det gäller de översta nivåerna som kommissionen sköter för EU:s alla institutioners och organs räkning.

Som standard följs besökarna med hjälp av beständiga förstapartskakor från europa.eu och webbanalysplattformen Piwik.

Du kan välja att inte låta Piwik följa dig (opt-out). Om du ändrar dig kan du välja att följas igen av Piwik (opt-in).

Kommissionen ansvarar för sina egna webbsidor på ec.europa.eu. På sidan med våra egna uppgiftsskyddsregler kan du ange att du inte vill följas på kommissionens sidor.

Andra EU-institutioner och EU-organ (t.ex. Europaparlamentet) använder sina egna analysverktyg. Läs det rättsliga meddelandet på deras sidor för mer information.

Dina navigeringsmöjligheter på europa.eu påverkas inte av att du avstår från att låta Piwik följa dig.

Läs mer om Europa Analytics

Hur behandlar vi dina mejl?

Många webbsidor på europa.eu har en kontaktfunktion så att du kan skicka dina kommentarer eller frågor till en särskild mejladress.

När du skickar ett mejl samlar vi bara in dina personuppgifter för att kunna svara. Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de ditt mejl vidare till en annan avdelning. Du får besked om detta via mejl. 

Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Alla personuppgifter sparas i en dator hos underleverantören, som är personuppgiftsbiträde och ansvarar för att reglerna för sekretess och skydd av personuppgifter i förordning (EU) 2018/1725 följs.

Hur kan jag kontrollera, ändra eller radera mina uppgifter?

Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina uppgifter ska du kontakta GD Kommunikations personuppgiftsansvariga på mejladressen nedan. Förklara hur du vill att dina uppgifter ska behandlas och ange sidans webbadress.

Mejladress: europamanagement@ec.europa.eu

Back to top