Europeiska Unionen

Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet.

Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas på förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

De här allmänna reglerna gäller samtliga EU-webbplatser på europa.eu. Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster. På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa enligt förordningen ovan. I de specifika reglerna för skydd av personuppgifter beskrivs dessutom hur personuppgifter behandlas på just den webbplatsen.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • För varje e-tjänst finns en registeransvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med personuppgiftsskyddet.
 • Varje institution har ett uppgiftsskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas. Ombudet ger också råd till de registeransvariga om hur de ska uppfylla sina skyldigheter (artikel 24 i förordningen).
 • Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner (artiklarna 41–45 i förordningen).

Många webbplatser på eu-domänen har länkar till externa webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras regler för personuppgiftsskydd.

Vad är en e-tjänst?

E-tjänsterna på europa.eu ska förbättra EU-institutionernas kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 1. Informationstjänster som hjälper allmänheten, medier, företag, myndigheter och andra beslutsfattare att få tag på information och därmed bidrar till att öka insynen i EU:s politik och verksamhet.
 2. Interaktiva kommunikationstjänster för bättre kontakter med allmänheten, civilsamhället, näringslivet och myndigheter för att underlätta samråd och andra möjligheter att påverka EU:s verksamhet.
 3. Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

I ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns följande information:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in de personuppgifter som behövs för ett visst ändamål. Uppgifterna kommer inte att användas på ett sätt som är oförenligt med ändamålet.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. EU lämnar bara ut uppgifter till tredje part om det behövs för ändamålet och till angivna (kategorier av) mottagare. EU kommer inte heller att lämna ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas om du har starka och motiverade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller fullgöra ett avtal där du är part eller om de ska användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till.
 • Hur länge uppgifterna sparas. EU sparar uppgifterna endast så länge som krävs för att uppfylla syftet med insamlandet eller behandlingen av dem.
 • Vad som görs för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga webbsidorna på europa.eu är och vilket genomslag de har. Det gäller de översta nivåerna som kommissionen sköter för EU:s alla institutioners och organs räkning. Som standard följs besökarna med hjälp av beständiga förstapartskakor från europa.eu och webbanalysplattformen Piwik. Du kan välja att inte låta Piwik följa dig (opt-out). Om du ändrar dig kan du välja att följas igen av Piwik (opt-in).

Kommissionen ansvarar för sina egna webbsidor på ec.europa.eu. På sidan med vår integritetspolicy kan du ange att du inte vill följas på kommissionens sidor.

Andra EU-institutioner och EU-organ (t.ex. Europaparlamentet) använder sina egna analysverktyg. Läs det rättsliga meddelandet på deras sidor för mer information.

Dina navigeringsmöjligheter på europa.eu påverkas inte av att du avstår från att låta Piwik följa dig.

Läs mer om Europa Analytics

Hur behandlar vi dina mejl?

Många webbsidor på europa.eu har en kontaktfunktion så att du kan skicka dina kommentarer eller frågor till en särskild mejladress.

När du skickar ett mejl samlar vi bara in dina personuppgifter om det behövs för att svara. Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de vidare ditt mejl till en annan avdelning. Du får besked om detta via mejl. 

Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.

Back to top