Unia Europejska

Informacja o polityce prywatności

Informacja o polityce prywatności

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Polityka ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

Ta ogólna polityka ma zastosowanie do instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w obrębie domeny „.eu”. Choć większość stron internetowych można przeglądać bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach podanie takich informacji jest jednak wymagane w celu dostępu do zamówionych e-usług. Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i w swoich oświadczeniach o polityce ochrony prywatności podają informacje o wykorzystaniu danych osobowych.

W tym kontekście:

 • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką ochrony prywatności
 • inspektor ochrony danych nadzoruje, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom danych w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków
 • europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ sprawujący kontrolę w odniesieniu do wszystkich instytucji.

Strony internetowe instytucji Unii Europejskiej należące do domeny „europa.eu” zawierają linki do portali stron trzecich. W związku z tym, iż Komisja nie kontroluje tych portali, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności.

e-usługa

E-usługa na stronie internetowej EUROPA jest usługą lub zbiorem zasobów w internecie – udostępnionych na potrzeby poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony, a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

W portalu EUROPA są już oferowane lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług. Są to:

 • usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom, organom administracji publicznej i innym podmiotom łatwy i skuteczny dostęp do informacji
 • usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, usprawniając tym samym konsultacje polityczne i mechanizm otrzymywania „informacji zwrotnych”
 • usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów „transakcji” z UE np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutacja pracowników, zapisy na wydarzenia, nabywanie dokumentów.

Informacja zawarta w oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • rodzaj gromadzonych informacji, wraz ze wskazaniem do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zgromadzone. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu;
 • tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje;
 • sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, je skorygować;
 • okres przechowywania danych osobowych;
 • wyjaśnienie, jak dane są chronione przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • punkt kontaktowy, w przypadku pytań lub skarg.

Europa Analytics

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego monitoruje się i ocenia przydatność i efektywność głównych stron internetowych portalu Europa (europa.eu), którym zarządza Komisja Europejska w imieniu wszystkich instytucji i organów UE.

Domyślnie wizyty na głównych stronach portalu są monitorowane za pomocą trwałych plików cookie administratora portalu Europa (europa.eu).

Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik („opt-out”). W każdej chwili mogą zmienić zdanie.

Komisja Europejska sama zarządza swoimi stronami internetowymi (ec.europa.eu). Odwiedź stronę „Polityka prywatności”, aby nie zgodzić się na monitorowanie swojej aktywności na stronach Komisji.

Inne instytucje i organy UE (np. Parlament Europejski) obecnie używają własnych systemów analizy. Więcej informacji można znaleźć na ich stronach z informacjami prawnymi.

Brak zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik nie wpływa na nawigację po stronach portalu Europa.

Więcej informacji o Europa Analytics

Kontakt

Na wielu stronach internetowych portalu EUROPA znajduje się przycisk „Kontakt”, za pomocą którego uruchamia się program poczty elektronicznej umożliwiający wysłanie uwag na odpowiednią funkcyjną skrzynkę pocztową Komisji.

Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi. Jeżeli zespół odpowiedzialny za funkcyjną skrzynkę pocztową nie jest w stanie odpowiedzieć na dane pytanie, przesyła je do innego działu. Nadawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, do którego działu zostało przesłane jego pytanie. 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej i powiązanych danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.

Ochrona informacji

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane na komputerze podwykonawcy zewnętrznego, pełniącego funkcję przetwarzającego dane, który musi zagwarantować ochronę danych i poufność zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Sprawdzanie, zmienianie i usuwanie danych

Aby zweryfikować, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe przechowywane przez administratorów danych stron i podstron w portalu Europa, należy wysyłać wiadomość e-mail do administratora danych portalu Europa w DG ds. Komunikacji na adres podany poniżej. W wiadomości e-mail należy wyraźnie określić, o jakie dane chodzi, i podać adres URL stron internetowych, których dotyczy prośba.

Adres e-mail: europamanagement@ec.europa.eu

Back to top