Unjoni Ewrope

Politika ta’ privatezza

Politika ta’ privatezza

Protezzjoni tad-Dejta Personal

L-Unjoni Ewropea hi impenjata biex tiżgura l-privatezza tal-utent.

Il-politika dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet Komunitarji hija bbażata fuq ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni 1247/2002/KE.

Din il-politika ġenerali tkopri s-Siti Web istituzzjonali tal-familja tal-Unjoni Ewropea, fid-dominju eu. Għalkemm int tista' tibbrawżja fil-parti l-kbira ta' dawn is-Siti Web mingħajr ma tagħti ebda informazzjoni dwarek innifsek, f’xi każijiet, l-informazzjoni personali hi meħtieġa sabiex jiġu pprovduti s-servizzi elettroniċi li int tkun qed titlob. Is-Siti Web li jirrikjedu t-tali informazzjoni jittrattawha skont il-politika spjegata fir-Regolament imsemmi hawn fuq u jipprovdu informazzjoni dwar l-użu tad-dejta tiegħek fl-istqarrijiet speċifiċi tagħhom dwar il-politika tal-privatezza.

F’dan ir-rigward:

 • Għal kull servizz elettroniku speċifiku, kontrollur jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali u jiżgura l-konformità tas-servizz elettroniku speċifiku mal-politika tal-privatezza;
 • Fi ħdan kull Istituzzjoni, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta jiżgura li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament jiġu applikati u jagħti pariri lill-kontrolluri dwar it-twettiq tad-dmirijiet tagħhom (ara l-art. 24 tar-Regolament);
 • Għall-istituzzjonijiet kollha, l-Uffiċjal Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta jaġixxi bħala awtorità indipendenti superviżorja (ara l-art. 41 sa 45 tar-Regolament).

Is-Siti Web istituzzjonali tal-familja tal-Unjoni Ewropea, fid-dominju tal-UE, jipprovdu links għal siti terzi. La ma nistgħux nikkontrollawhom, inħeġġuk taqra l-politiki tal-privatezza tagħhom.

X’inhu servizz elettroniku?

Is-servizz elettroniku fuq Europa hu servizz jew riżors disponibbli fuq l-Internet sabiex tittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u n-negozji minn banda u l-Istituzzjonijiet Ewropej mill-banda l-oħra.

Tliet tipi ta’ servizzi elettroniċi huma jew sejrin ikunu offruti minn Europa:

 1. Is-servizzi ta’ informazzjoni li jipprovdu liċ-ċittadini, il-midja, in-negozji, l-amministrazzjonijiet u oħrajn li jieħdu d-deċiżjonijiet b’aċċess ħafif u effettiv għall-informazzjoni, b’tali mod li jiżdiedu t-trasparenza u l-ftehim tal-politiki u l-attivitajiet tal-UE;
 2. Is-servizzi ta’ komunikazzjoni interattivi li jippermettu kuntatti aħjar maċ-ċittadini, in-negozji, is-soċjetà ċivili u l-atturi pubbliċi b'tali mod li jiffaċilitaw konsultazzjonijiet politiċi, u mekkaniżmi ta’ rispons, sabiex jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politiki, l-attivitajiet u s-servizzi tal-UE;
 3. Is-servizzi ta' tranżazzjonijiet li jippermettu l-aċċess għall-forom bażiċi kollha ta' tranżazzjonijiet mal-UE, p.e. akkwisti, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, reġistrazzjoni għal avveniment, akkwist jew xiri ta’ dokumenti, eċċ.

Informazzjoni fi stqarrija speċifika ta’ privatezza

Stqarrija speċifika tal-politika ta’ privatezza se jkollha l-informazzjoni li ġejja dwar l-użu tad-dejta tiegħek:

 • Liema informazzjoni se tinġabar, għal liema raġuni u b’liema mezzi tekniċi l-UE tiġbor informazzjoni personali esklużivament sa fejn hemm bżonn biex jintlaħaq għan speċifiku. L-informazzjoni mhix se terġa' tintuża għal skop inkompatibbli;
 • Lil min se tingħata l-informazzjoni tiegħek. L-UE se tagħti informazzjoni lil terzi persuni biss jekk hu meħtieġ biex jintlaħaq/jintlaħqu l-għan(ijiet) identifikat(i) hawn fuq u lir-riċevituri (jew kategoriji ta’ riċevituri) imsemmija. L-UE ma tiżvelax id-dejta personali tiegħek għal skopijiet ta' kummerċ dirett;
 • Kif tista' taċċessa l-informazzjoni personali tiegħek, tivverifika l-eżattezza tagħha u, jekk meħtieġ, tirranġaha. Bħala s-suġġett tad-dejta għandek ukoll id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek għal raġunijiet leġittimi konvinċenti, ħlief meta tkun miġbura sabiex ikun hemm konformità ma’ obbligu legali, jew tkun meħtieġa għat-twettiq ta’ kuntratt li inti parti, jew se tiġi użata għal skop li għalih inti tkun tajt il-kunsens mhux ambigwu tiegħek;
 • Għal kemm żmien tinżamm id-dejta tiegħek. L-UE żżomm biss id-dejta għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-ġbir jew ipproċessar ulterjuri;
 • X’inhuma l-miżuri ta’ sigurtà meħuda biex l-informazzjoni tiegħek tiġi ssalvagwardjata mill-possibbiltà ta’ użu ħażin jew aċċess mhux awtorizzat;
 • Lil min għandek tikkuntattja jekk ikollok mistoqsijiet jew ilmenti.

Europa Analytics

Europa Analytics hu servizz korporattiv li jkejjel l-effettività u l-effiċjenza tal-paġni tal-livell ta' fuq ta' Europa (europa.eu) immaniġġjat mill-Kummissjoni Ewropea f'isem l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE. B'difolt, il-viżitaturi tal-paġni tal-livell ta' fuq ta' Europa huma ttrekkjati bl-użu ta' cookies tal-prima parti persistenti minn Europa (europa.eu). Tista’ tagħżel li ma tiġix ittrekkjat minn Piwik (opt-out). Jekk tbiddel fehemtek, tista’ tagħżel li terġa' tiġi ttrekkjat għal darb’oħra minn Piwik (opt-in).

Il-Kummissjoni Ewropea timmaniġġja l-paġni web tagħha (ec.europa.eu). Żur il-paġna tal-politika ta’ privatezza biex tagħżel li ma tiġix ittraċċat f’dawn il-paġni.

Istituzzjonijiet u korpi tal-UE apparti mill-Kummissjoni Ewropea (p.e. il-Parlament Ewropew) attwalment jużaw is-sistema Analitika tagħhom. Żur il-paġna tal-avviż legali tagħhom għal aktar informazzjoni.

Meta tagħżel li ma tiġix ittrekkjat minn Piwik ma tkunx qed taffettwa l-esperjenza ta' navigazzjoni tiegħek fuq siti oħra ta' Europa.

Aktar dwar Europa Analytics

X'nagħmlu bl-emails li tibgħatilna?

Ħafna paġni web fuq Europa għandhom buttuna ta’ “Kuntatt”, li tattiva s-softwer tal-email tiegħek u tistiednek biex tibgħat il-kummenti tiegħek f’kaxxa postali funzjonali speċifika.

Meta tibgħat dawn il-messaġġi, id-dejta personali tinġabar mingħand min jirċeviha biss sakemm ikun hemm bżonn biex iwieġeb. Jekk it-tim tal-immaniġġjar tal-kaxxa postali ma jkunx jista' jwieġeb il-mistoqsija tiegħek, hu jibgħat l-email tiegħek lil servizz ieħor. Inti tkun infurmat, b’email, dwar liema servizz tkun ġiet mgħoddija lilu l-mistoqsija tiegħek.

Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tal-email tiegħek u d-dejta personali relatata, inkludihom fil-messaġġ tiegħek.

Back to top