Eiropas Savienība

Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērot lietotāju privātuma neaizskaramības principu.

Politika jautājumā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienības iestādēs pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm, kuras ietilpst domēnā ‟eu”. Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu informāciju par sevi, informācija par sevi dažkārt jāsniedz, lai jūs varētu saņemt e-pakalpojumus, kurus esat pieprasījis. Vietnes, kuras prasa šādas ziņas, tās apstrādā atbilstīgi iepriekšminētajai regulai un savā paziņojumā par konfidencialitāti sniedz informāciju par to, kā tās izmanto jūsu datus.

Šajā sakarā:

 • katram e-pakalpojumam datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķus un metodes un nodrošina atbilstību konfidencialitātes politikai;
 • katrā iestādē ir datu aizsardzības speciālists, kurš nodrošina regulas piemērošanu un konsultē datu pārziņus par viņu pienākumu veikšanu;
 • visām ES iestādēm Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde.

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs, kuras ietilpst domēnā ‟europa.eu”, ir saites uz ārējām vietnēm. Tā kā tās nav mūsu pārziņā, aicinām jūs iepazīties ar šo ārējo vietņu konfidencialitātes noteikumiem.

E-pakalpojums

E-pakalpojums portālā “EUROPA” ir internetā pieejamais pakalpojums vai informācijas avots, kura mērķis ir uzlabot komunikāciju starp pilsoņiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas Savienības iestādēm, no otras puses.

Portāls ‟EUROPA” piedāvā triju veidu e-pakalpojumus:

 • informēšanas pakalpojumus, kas nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citiem vienkāršu un efektīvu piekļuvi informācijai;
 • interaktīvus komunikācijas pakalpojumus, kas uzlabo saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības un publiskā sektora pārstāvjiem, sekmējot politikas apspriešanu un atsauksmju sniegšanu;
 • transakciju pakalpojumus, kas sniedz piekļuvi visu veidu transakcijām ar ES, tādiem kā publiskais iepirkums, finanšu operācijas, darbinieku pieņemšana darbā, reģistrēšanās pasākumiem, dokumentu iegūšana u.c.

Informācija, ko satur īpašais paziņojums par konfidencialitāti

Īpašais paziņojums par konfidencialitāti ietver šādu informāciju par jūsu datu izmantošanu:

 • kāda personiska rakstura informācija un kādam mērķim tiek vākta un ar kādiem tehniskajiem rīkiem ES šādu informāciju vāc konkrēta uzdevuma izpildei;
 • kam tiek izpausti dati par jums;
 • kā varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to precizitāti un vajadzības gadījumā tos labot;
 • cik ilgi datus par jums glabā;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai nepieļautu iespējamu jūsu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

Par “Europa Analytics”

“Europa Analytics” ir Eiropas Komisijas pakalpojums, kas analizē un novērtē, cik efektīvas ir portāla “Europa” (europa.eu) pirmā līmeņa tīmekļa lapas, ko visu ES iestāžu un struktūru uzdevumā pārvalda Eiropas Komisija.

Pēc noklusējuma augstākā līmeņa lapu apmeklētājiem tiek sekots līdzi, izmantojot pirmās puses pastāvīgos sīkfailus no “Europa” (europa.eu).

Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, lai jums seko “Piwik” (deaktivizēšanas jeb opt-out opcija). Ja pārdomājat, varat atkal izvēlēties, lai “Piwik” jums seko (atļaušanas jeb opt-in opcija).

Eiropas Komisija pati pārvalda savas tīmekļa lapas (ec.europa.eu). Ja gribat norādīt, lai jums šajās lapās neseko līdzi, apmeklējiet lapu par privātuma aizsardzību.

Citas ES iestādes un struktūras (piemēram, Eiropas Parlaments) pašlaik izmanto pašas savu analītisko sistēmu. Lai uzzinātu vairāk, aplūkojiet attiecīgo juridiskā paziņojuma lapu.

Norādot, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums sekotu līdzi, nekādi netiek ietekmēta jūsu navigācijas pieredze portālā “EUROPA”.

Vairāk par “Europa Analytics”

Saziņa ar portāla "EUROPA" vietnēm

Daudzās portāla “EUROPA” vietnēs ir poga “Kontakti”, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina nosūtīt vēstuli uz kādu konkrētu funkcionālo pastkasti.

Kad jūs nosūtāt šādu vēstuli, par jums tiek ievākti tikai tādi personas dati, kas vajadzīgi, lai varētu atbildēt. Ja darbinieki, kas ir atbildīgi par minēto pastkasti, nespēj atbildēt uz jūsu jautājumu, tie pārsūta jūsu e-pasta vēstuli citam dienestam. Jūs pa e-pastu informēs, kuram dienestam ir pārsūtīts jūsu jautājums. 

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta adreses un personas datu apstrādi, iekļaujiet tos savā vēstulē.

Datu glabāšana

Savāktos personas datus glabā ārēja līgumslēdzēja datorā. Šim līgumslēdzējam ir jāgarantē datu aizsardzība un konfidencialitāte, ko paredz Regula (ES) 2018/1725.

Informācijas pārbaudīšana, labošana un dzēšana

Ja vēlaties pārbaudīt, labot vai dzēst personas datus, ko atbildīgie datu pārziņi glabā portālā “EUROPA” un tam pakārtotajās vietnēs, uz tepat tālāk norādīto adresi nosūtiet e-pasta vēstuli Komunikācijas ģenerāldirektorāta vietnes datu pārzinim, kurš atbild par portālu "EUROPA" . Savā e-pasta vēstulē skaidri izklāstiet, kāds ir jūsu pieprasījums, un norādiet tās vietnes vai tīmekļa lapu URL, uz kuru jūsu pieprasījums attiecas.

E-pasts: europamanagement@ec.europa.eu

Back to top