Europos Sąjunga

Privatumo politika

Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą.

Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms tvarkant asmens duomenis politika grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Ši bendroji politika taikoma Europos Sąjungos ES institucijų svetainėms, kuriose naudojamas domenas „eu“. Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais reikia nurodyti asmens duomenis, kad jums galėtų būti suteiktos e. paslaugos. Kai svetainėse prašoma pateikti tokią informaciją, ji tvarkoma laikantis minėtame reglamente nustatytos tvarkos; kiekvienoje tokioje svetainėje skelbiamas pareiškimas apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip bus naudojami jūsų duomenys.

Šiuo atžvilgiu:

 • dėl kiekvienos konkrečios e. paslaugos duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus bei priemones ir užtikrina, kad konkreti e. paslauga atitiktų privatumo politiką;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir padeda duomenų valdytojams vykdyti savo įsipareigojimus (žr. reglamento 24 straipsnį);
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia kaip nepriklausoma visų institucijų priežiūros institucija (žr. reglamento 41–45 straipsnius).

Europos Sąjungos institucijų svetainėse, kuriose naudojamas „eu“ domenas, pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Kadangi pastarųjų nekontroliuojame, raginame jus susipažinti su jų privatumo apsaugos politika.

Kas yra e. paslauga?

Portale Europa teikiama e. paslauga – tai internete teikiama paslauga arba šaltinis, kuriuo siekiama pagerinti piliečių ir įmonių bendravimą su Europos institucijomis.

Portale Europa teikiamos arba bus teikiamos trijų rūšių paslaugos:

 1. Informavimo paslaugos, kuriomis naudodamiesi piliečiai, žiniasklaida, įmonės, administracinės įstaigos ir kiti sprendimų priėmėjai gali lengvai ir veiksmingai susipažinti su informacija ir kurios padeda didinti ES politikos ir veiklos skaidrumą ir supratimą apie jas.
 2. Interaktyviosios komunikacijos paslaugos, kurios sudaro sąlygas piliečiams, įmonėms, pilietinei visuomenei ir viešiesiems subjektams lengviau užmegzti ryšius ir palengvina politines konsultacijas ir grįžtamosios informacijos mechanizmų veikimą, siekiant prisidėti prie politikos formavimo ir ES veiklos bei paslaugų.
 3. Sandorių paslaugos, kurios sudaro sąlygas sudaryti visų formų pagrindinius ES sandorius, pvz., viešieji pirkimai, finansinės operacijos, įdarbinimas, registracija į renginius, dokumentų įsigijimas arba pirkimas ir pan.

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta ši informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kokia informacija renkama, kokiu tikslu ir kokiomis techninėmis priemonėmis ES renka asmens duomenis siekdama konkrečių tikslų. Informacija nebus pakartotinai naudojama nesuderinamu tikslu;
 • kam atskleidžiama jūsų informacija. ES informaciją trečiosioms šalims, t. y. minėtiems gavėjams (gavėjų kategorijoms) atskleis tik tuo atveju, jeigu tai bus būtina siekiant pirmiau nurodyto konkretaus tikslo (-ų). ES neatskleis jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kaip galite susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir prireikus ją ištaisyti. Kaip duomenų subjektas, remdamasis teisėtai įtikinamais pagrindais, jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai jie renkami siekiant laikytis teisinio įsipareigojimo arba yra būtini sutarties, kurios šalimi esate, vykdymui, arba turi būti naudojami tikslu, dėl kurio davėte vienareikšmį savo sutikimą;
 • kaip ilgai saugomi jūsų duomenys. ES duomenis saugo tik tiek, kiek to reikia duomenų rinkimo arba tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti;
 • kokios yra saugumo priemonės, kurių imtasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo naudojimo arba neteisėtos prieigos;
 • su kuo susisiekti kilus klausimų arba norint pateikti skundą.

„Europa Analytics“

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti vertinti visų ES institucijų ir įstaigų vardu Europos Komisijos tvarkomų portalo „Europa“ (europa.eu) aukščiausiojo lygmens puslapių veiksmingumą ir efektyvumą. 

ortalo „Europa“ aukščiausiojo lygmens puslapių lankytojų veiksmai sekami automatiškai, naudojant portalo „Europa“ (europa.eu) pirmosios šalies nuolatinius slapukus.

Galite neleisti „Piwik“ jūsų sekti (atsisakymas). Jei persigalvosite, galėsite vėl leisti „Piwik“ jus sekti (leidimas).

Europos Komisija savo interneto puslapius (ec.europa.eu) tvarko pati. Apsilankykite privatumo politikos puslapyje, kad atsisakytumėte sekimo tuose puslapiuose.

Šiuo metu ES institucijos ir įstaigos, išskyrus Europos Komisiją, (t. y. Europos Parlamentas) naudoja savo analizės sistemą. Jų teisinės informacijos puslapyje pateikiama daugiau informacijos.

Pasirinkimas nebūti sekamu „Piwik“ neturi įtakos jūsų naršymui portalo „Europa“ svetainėse.

Daugiau apie „Europa Analytics“

Ką darome su jūsų atsiųstais e. laiškais?

Daugelyje portalo Europa interneto svetainių yra mygtukas „Susisiekti“, kurį spustelėjus atidaroma e. pašto programa ir pasiūloma tam tikslui skirtu adresu nusiųsti pastabų.

Kai išsiunčiate tokį e. laišką, surenkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui pateikti. Jeigu e. pašto dėžutės tvarkytojų grupė į jūsų klausimą atsakyti negalės, ji persiųs jūsų e. laišką kitai tarnybai. Kuriai tarnybai buvo persiųstas jūsų klausimas, jums bus pranešta e. paštu. 

Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, juos užduokite savo laiške.

Back to top