Europos Sąjunga

Privatumo politika

Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą.

Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms tvarkant asmens duomenis politika grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Ši bendra politika taikoma Europos Sąjungos institucijų svetainių grupei, kuriai suteiktas domenas „eu“. Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais reikia pateikti asmeninę informaciją, kad jums galėtų būti suteiktos e. paslaugos. Tais atvejais, kai interneto svetainėse reikalaujama tokios informacijos, ji tvarkoma laikantis minėtame reglamente nustatytos tvarkos, o tų svetainių specialiuose pareiškimuose apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų duomenų naudojimą.

Šiuo atžvilgiu:

 • duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, susijusius su kiekviena e. paslauga, ir užtikrina, kad būtų laikomasi privatumo politikos;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir padeda duomenų valdytojams vykdyti savo įsipareigojimus;
 • visoms institucijoms Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija.

Europos Sąjungos institucijų interneto svetainių grupei priklausančiose svetainėse (domenas „europa.eu“) teikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Mes šių svetainių nekontroliuojame, todėl patariame susipažinti su jų privatumo politika.

E. paslauga

E. paslauga portale EUROPA yra internetu teikiama paslauga arba šaltinis, siekiant pagerinti piliečių, verslo įmonių ir ES institucijų bendravimo galimybes.

Portale EUROPA yra arba bus teikiamos 3 rūšių e. paslaugos:

 • informacinės paslaugos, kuriomis naudodamiesi individualūs asmenys, žiniasklaida, verslas, administravimo įstaigos ir kt. gali paprastai ir veiksmingai gauti informacijos;
 • sąveikiosios ryšių paslaugos, dėl kurių galima geriau palaikyti ryšius su individualiais asmenimis, verslu, pilietine visuomene ir viešosiomis institucijomis, kad būtų galima lengviau vykdyti politines konsultacijas ir gauti atsiliepimų;
 • sandorių paslaugos, kurios sudaro sąlygas sudaryti visų formų pagrindinius ES sandorius, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registracijos į renginius, dokumentų įsigijimo.

Informacija, pateikiama specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta toliau nurodyta informacija apie jūsų duomenų naudojimą.

 • Kokia informacija renkama, kokiais tikslais ir kokiomis techninėmis priemonėmis: ES renka asmens duomenis konkrečiu tikslu.
 • Kam atskleidžiama jūsų informacija.
 • Kaip galite susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir prireikus ją pataisyti.
 • Kiek laiko saugomi jūsų duomenys.
 • Kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo arba neteisėto naudojimo.
 • Į ką kreiptis, jei turėtumėte klausimų ar skundų.

„Europa Analytics“

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti vertinti visų ES institucijų ir įstaigų vardu Europos Komisijos tvarkomų portalo EUROPA (europa.eu) aukščiausiojo lygmens puslapių veiksmingumą ir efektyvumą.

Portalo EUROPA aukščiausiojo lygmens puslapių lankytojų veiksmai sekami automatiškai, naudojant portalo EUROPA (europa.eu) pirmosios šalies nuolatinius slapukus.

Galite neleisti „Piwik“ jūsų sekti (atsisakymas). Jei persigalvosite, galėsite vėl leisti „Piwik“ jus sekti (leidimas).

Europos Komisija savo interneto puslapius (ec.europa.eu) tvarko pati. Apsilankykite privatumo politikos puslapyje, kad atsisakytumėte sekimo tuose puslapiuose.

Šiuo metu ES institucijos ir įstaigos, išskyrus Europos Komisiją, (t. y. Europos Parlamentas) naudoja savo analizės sistemą. Jų teisinės informacijos puslapyje pateikiama daugiau informacijos.

Pasirinkimas nebūti sekamam „Piwik“ neturi įtakos jūsų naršymui portalo EUROPA svetainėse.

Daugiau apie „Europa Analytics“

Kontaktai

Daugelyje portalo EUROPA interneto svetainių yra mygtukas „Susisiekti“, kurį spustelėjus atidaroma e. pašto programa ir pasiūloma tam tikslui skirtu adresu nusiųsti pastabų.

Kai išsiunčiate tokį e. laišką, surenkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui pateikti. Jeigu e. pašto dėžutės tvarkytojų grupė į jūsų klausimą atsakyti negalės, ji persiųs jūsų e. laišką kitai tarnybai. Kuriai tarnybai buvo persiųstas jūsų klausimas, jums bus pranešta e. paštu. 

Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, juos užduokite savo laiške.

Informacijos saugojimas

Surinkti asmens duomenys saugomi duomenų tvarkytojo funkciją atliekančio išorės subrangovo, turinčio užtikrinti duomenų apsaugą ir slaptumą, kaip reikalaujama Reglamentu (ES) 2018/1725, kompiuteryje.

Duomenų tikrinimas, keitimas arba ištrynimas

Jeigu norite patikrinti, kokius jūsų asmens duomenis saugo atsakingi portalo EUROPA ir jo pasvetainių duomenų valdytojai, juos keisti arba ištrinti, už portalą EUROPA Komunikacijos generaliniame direktorate atsakingam duomenų valdytojui toliau nurodytu adresu galite siųsti e. laišką. Jame aiškiai išdėstykite savo prašymą ir nurodykite svetainės ir (arba) tinklalapių, dėl kurių kreipiatės, URL.

E. paštas europamanagement@ec.europa.eu

Back to top