an tAontas Eorpach

Beartas príobháideachais

Beartas príobháideachais

Cosaint sonraí pearsanta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta príobháideachas an úsáideora a chosaint.

An beartas maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí an Chomhphobail, tá an beartas sin bunaithe ar Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE.

Baineann an beartas ginearálta sin le suíomhanna gréasáin institiúidí an Aontais Eorpaigh atá san fhearann ‘.eu’. Cé gur féidir brabhsáil sa chuid is mó de na suíomhanna gréasáin gan aon sonraí pearsanta a thabhairt, tá cásanna áirithe ann agus sna cásanna sin is gá sonraí pearsanta a thabhairt chun na ríomhsheirbhísí atá á lorg agat a chur ar fáil. Na suíomhanna gréasáin ar a n-iarrtar an cineál sin faisnéise, is de réir an bheartais a bhfuil cur síos air sa Rialachán thuasluaite a phróiseálann siad sonraí na n-úsáideoirí. Ina theannta sin, sa ráiteas faoin mbeartas príobháideachais a bhíonn ag na suíomhanna sin bíonn eolas faoin gcaoi a n-úsáidtear do shonraí.

Is é a chiallaíonn sin:

 • i gcás gach ríomhsheirbhíse, go socraíonn rialaitheoir cuspóirí próiseála agus modh próiseála na sonraí pearsanta agus go gcinntíonn sé go bhfuil an ríomhsheirbhís ag teacht leis an mbeartas príobháideachais
 • i ngach institiúid, go gcinntíonn Oifigeach Cosanta Sonraí go gcuirtear forálacha an rialacháin i bhfeidhm agus go dtugann sé comhairle do rialaitheoirí maidir lena n-oibleagáidí a chomhlíonadh
 • gurb é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí atá ina údarás neamhspleách faireacháin do na hinstitiúidí go léir

Na suíomhanna institiúideacha ar fad atá ag an Aontas, atá san fhearann europa.eu, bíonn naisc orthu chuig suíomhanna tríú páirtí. Ós rud é nach bhfuil aon smacht againn orthu sin, molaimid duit a mbeartas príobháideachais a léamh go grinn.

ríomhsheirbhísí

Is é is ríomhsheirbhís de chuid EUROPA ann seirbhís nó áis a chuirtear ar fáil ar an idirlíon chun feabhas a chur ar an gcumarsáid idir saoránaigh agus gnólachtaí, ar thaobh amháin, agus na hinstitiúidí Eorpacha, ar an taobh eile.

Tá, nó beidh, trí chineál ríomhsheirbhíse ar fáil ar EUROPA:

 • seirbhísí faisnéise a thugann rochtain éasca éifeachtach ar fhaisnéis do dhaoine, do na meáin chumarsáide, do lucht gnó, do lucht riaracháin agus do lucht déanta cinntí eile
 • seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha a chuireann feabhas ar an teagmháil a dhéantar le daoine, le lucht gnó, leis an tsochaí shibhialta agus le gníomhairí poiblí, agus, dá bharr sin, a éascaíonn comhairliúcháin i dtaobh beartas agus an chaoi le haiseolas a thabhairt
 • seirbhísí a thugann rochtain ar gach ceann de na bunchineálacha gnó nó teagmhála a dhéantar leis an Aontas, amhail soláthar poiblí, oibríochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí, doiciméid a fháil

An fhaisnéis a bhíonn i ráiteas príobháideachais sonrach

Is iondúil go mbíonn an fhaisnéis seo a leanas, faoi úsáid sonraí pearsanta, tugtha i mbeartas príobháideachais sonrach:

 • an fhaisnéis a bhailítear agus an cuspóir atá leis sin agus na modhanna teicniúla ina mbailíonn an tAontas faisnéis phearsanta chun cuspóir ar leith a chomhlíonadh
 • cé dó a nochtfar do chuid faisnéise
 • an dóigh le do chuid faisnéise a rochtain, lena cruinneas a fhíorú agus, más gá, lena ceartú
 • an t-achar a choimeádtar do shonraí
 • na bearta slándála a dhéantar chun d'fhaisnéis a chosaint ar mhí-úsáid nó ar rochtain neamhúdaraithe
 • na daoine ar féidir leat dul i dteagmháil leo má bhíonn ceist nó gearán agat

Europa Analytics

Is é Europa Analytics an tseirbhís chorparáideach a thomhaiseann éifeachtacht agus éifeachtúlacht leathanaigh bharrleibhéil Europa (europa.eu). Is é an Coimisiún Eorpach a bhainistíonn é thar ceann institiúidí agus chomhlachtaí uile an Aontais Eorpaigh.

Mar réamhshocrú, úsáidtear fianáin sheasmhacha chéadpháirtí ó Europa (europa.eu) chun cuairteoirí ar leathanaigh bharrleibhéil Europa a rianú.

Féadfaidh tú na socruithe a chur sa chaoi agus nach rianóidh Piwik thú. Má dhéanann tú athchomhairle faoi sin, ámh, féadfaidh tú iad a chur sa chaoi agus go dtosóidh Piwik do do rianú arís.

Bainistíonn an Coimisiún Eorpach a chuid leathanach gréasáin féin (ec.europa.eu). Más mian leat a shocrú nach rianófar ar na leathanaigh seo thú, gabh chuig an leathanach ‘beartas príobháideachais’.

Faoi láthair, tá córas anailísíochta dá gcuid féin in úsáid ag institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh (i.e. Parlaimint na hEorpa). Má tá tuilleadh eolais uait gabh chuig leathanaigh an fhógra dhlíthiúil atá acu sin.

Más é do rogha nach ndéanfaidh Piwik tú a rianú, ní chuirfidh sin isteach ná amach ort agus tú ag dul ó leathanach go chéile ar shuíomhanna gréasáin ar europa.eu.

Tuilleadh eolais faoi Europa Analytics

Teagmháil a dhéanamh le suíomhanna Europa

Tá cnaipe "Teagmháil" ar fáil ar chuid mhór de leathanaigh ghréasáin EUROPA lenar féidir do bhogearraí ríomhphoist a ghníomhachtú agus lena dtabharfar cuireadh duit do bharúlacha a sheoladh chuig bosca poist feidhmiúil sonrach.

Nuair a sheolann tú teachtaireacht dá leithéid, ní bhailítear sonraí pearsanta ach a mhéid is gá chun freagra a thabhairt ort. Mura féidir leis an bhfoireann bainistíochta do cheist a fhreagairt, cuirfidh sí do ríomhphost ar aghaidh chuig seirbhís eile. Cuirfear ar an eolas thú, le ríomhphost, faoin tseirbhís ar cuireadh do cheist ar aghaidh chuici. 

Má tá ceist ar bith agat maidir le próiseáil do ríomhphoist agus na sonraí pearsanta a bhaineann léi, ná bíodh aon drogall ort iad a chur isteach le do theachtaireacht.

Faisnéis a chosaint

Déantar na sonraí pearsanta a bhailítear a stóráil ar ríomhaire an fhochonraitheora sheachtraigh agus é ag feidhmiú mar phróiseálaí, agus ní mór dó an chosaint sonraí agus rúndacht arna leagan síos le Rialachán (AE) 2018/1725 a urramú.

Faisnéis a fhíorú, a athrú nó a scriosadh

Más mian leat na sonraí pearsanta atá á stóráil ag rialaitheoirí shuíomh gréasáin Europa agus a fhoshuíomhanna a fhíorú, a athrú nó a scriosadh, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig rialaitheoir sonraí shuíomh gréasáin Europa in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide ag an seoladh thíos. Luaigh d’iarratas go soiléir i do ríomhphost agus cuir isteach URL an tsuímh gréasáin/na leathanach gréasáin lena mbaineann d'iarratas.

Ríomhphost: europamanagement@ec.europa.eu

Back to top