Euroopan Unioni

Yksityisyydensuoja

Yksityisyydensuoja

Henkilötietojen suoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan internet-sivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan.

Henkilötietojen suoja perustuu 23.10.2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta.

Yksityisyyden suojan periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin toimielinten verkkosivustoihin, joiden verkkotunnuksen loppuosa on .eu. Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää sitä. Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa vahvistettuja periaatteita. Lisäksi jokaisella sivustolla on esitettävä sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tämä merkitsee seuraavaa:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen sähköisen palvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa.
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu.

EU:n toimielinten verkkosivustoilla, joiden verkkotunnuksen loppuosa on europa.eu, on linkkejä myös ulkopuolisiin sivustoihin. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Sähköiset palvelut

Europa-portaalin sähköisellä palvelulla eli e-palvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Europa-sivustoilla on kolmenlaisia sähköisiä palveluja:

 • tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut tahot saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti
 • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla edistetään EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin ja helpotetaan kuulemisten järjestämistä ja palautteen antamista
 • asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Yksilöityjen tietosuojaperiaatteiden sisältämät tiedot

Yksilöidyissä tietosuojaperiaatteissa täsmennetään tietojen käytön osalta seuraavat seikat:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin.
 • Kenelle tietoja luovutetaan.
 • Miten tiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa oikaista.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään.
 • Miten estetään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Kenelle kysymykset ja valitukset osoitetaan.

Europa Analytics -palvelu

Europa Analytics -palvelu seuraa Europa-sivuston (europa.eu) ylätason sivuja, joita Euroopan komissio hallinnoi kaikkien EU-toimielinten ja -virastojen puolesta.

Europa-sivuston ylätason sivuilla vierailevia seurataan oletusarvoisesti nk. ensimmäisen osapuolen pysyvillä evästeillä.

Käyttäjä voi valita, että seurannassa käytettävä Piwik-ohjelmisto ei seuraa käyttöä (opt-out), mutta voi myöhemmin palauttaa valintansa oletusarvoksi (opt-in).

Euroopan komissio hallinnoi omia verkkosivujaan (ec.europa.eu). Näillä sivuilla seurannan voi kieltää Tietosuojaperiaatteet-sivulla.

Muut EU-toimielimet kuin Euroopan komissio (esim. Euroopan parlamentti) käyttävät nykyisin omaa Analytics-järjestelmäänsä. Lisätietoja saa niiden sivuilla olevista oikeudellisista huomautuksista.

Piwik-seurannan kieltäminen ei vaikuta Europa-sivustojen käytettävyyteen.

Lisätietoa Europa Analyticsin toiminnasta

Yhteydenotot

Monilla Europa-verkkosivuilla on Yhteydenotot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää kommentteja tiettyyn sähköpostilaatikkoon.

Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostilaatikosta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on toimitettu. 

Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit sisällyttää kysymykset viestiisi.

Tietojen väärinkäytön estäminen

Kerätyt henkilötiedot tallennetaan tietojenkäsittelijänä toimivan ulkopuolisen alihankkijan tietokoneelle. Alihankkijan on huolehdittava asetuksen (EU) N:o 2018/1725 mukaisen tietosuojan ja luottamuksellisuuden toteutumisesta.

Tietojen tarkistaminen, muuttaminen ja poistaminen

Jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietoja Europa-sivuston vastaava rekisterinpitäjä on tallentanut sinusta, tai haluat muuttaa tai poistaa tietoja, lähetä sähköpostiviesti Europa-sivuston vastaavalle rekisterinpitäjälle seuraavaan osoitteeseen. Erittele viestissäsi selkeästi, mitä pyyntösi koskee, ja liitä siihen niiden verkkosivujen url-osoite, joista on kyse.

Sähköposti: europamanagement@ec.europa.eu

Back to top