Euroopa Liit

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja õigust eraelu puutumatusele.

Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Need üldpõhimõtted hõlmavad kõiki Euroopa Liidu institutsioonide veebisaite .eu domeenis. Kuigi enamikku neist veebisaitidest võib sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, nõutakse mõnikord siiski isikuandmete esitamist e-teenuste kasutamisel. Veebisaitidel, kus sellist teavet nõutakse, töödeldakse neid andmeid vastavalt eespool nimetatud määrusele ning antakse isikuandmete kaitse põhimõtetes teavet isikuandmete kasutamise kohta.

Sellega seoses tuleb märkida järgmist.

 • Vastutav töötleja määrab iga e-teenuse puhul kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab konkreetse e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetele.
 • Iga institutsiooni andmekaitseametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 24).
 • Kõikide institutsioonide puhul toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor (vt määruse artiklid 41–45).

Domeeni .eu alla ühendatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel on esitatud lingid kolmandate isikute veebisaitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

Europa veebisaidil on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

Europa veebisait pakub või kavatseb pakkuda kolme liiki e-teenuseid:

 1. teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel otsustajatel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele, suurendades seeläbi ELi põhimõtete ja tegevuste läbipaistvust ning nende mõistmist;
 2. interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, hõlbustades poliitikaalast konsulteerimist, ning tagavad tagasisidemehhanismid eesmärgiga aidata kaasa ELi tegevuspõhimõtete, meetmete ja teenuste kujundamisel;
 3. asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes sisalduv teave

Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad järgmist teavet teie andmete kasutamise kohta:

 • missugust teavet kogutakse, millisel eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral. Teavet ei reprodutseerita sobimatul eesmärgil;
 • kellel on juurdepääs teie isikuandmetele. EL avaldab isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud konkreetse eesmärgi või eesmärkide täitmiseks, ning ainult konkreetsetele saajate kategooriatele. EL ei avalda teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil;
 • kuidas oma andmetele ligi pääseda, et kontrollida nende õigsust ja vajaduse korral neid parandada. Andmesubjektina on teil samuti õigus esitada vastuväiteid seoses oma isikuandmete töötlemisega õigustatud ja veenvatel põhjustel, välja arvatud juhul, kui andmeid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või sellise lepingu täitmiseks, mille osaline te olete, või kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks te olete andnud oma ühemõttelise nõusoleku;
 • kui kaua teie andmeid säilitatakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende edasiseks töötlemiseks;
 • milliste turvameetmetega kaitstakse teie andmeid võimaliku väärkasutuse või loata kasutamise eest;
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Europa Analytics

Europa Analytics on äriteenus, mille abil jälgitakse ja hinnatakse portaali Europa (europa.eu) ülataseme lehekülgede, mida kõigi ELi institutsioonide ja asutuste nimel haldab Euroopa Komisjon, toimivust. Vaikimisi jälgitakse Europa ülataseme lehekülgede külastajaid, kasutades esimese osapoole Europa (europa.eu) püsiküpsiseid. Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib (opt-out). Saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

Enda veebilehekülgi (ec.europa.eu) haldab Euroopa Komisjon ise.Külastage isikuandmete kaitse lehekülge, et loobuda jälgimisest nendel lehekülgedel.

Teised ELi institutsioonid ja asutused peale Euroopa Komisjoni (nt Euroopa Parlament) kasutavad praegu oma analüüsisüsteeme. Lisateavet saate nende õigusteabe lehekülgedelt.

Kui otsustate, et ei soovi, et Piwiki teie andmeid jälgib, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

Europa Analytics – lisateave

Kuidas me töötleme meile saadetud e-kirju?

Paljudel Europa veebilehtedel on nupp „Kontakt“, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning palub teil saata oma märkused spetsiaalsesse postkasti.

Sõnumi saatmisel kogutakse vaid vastamiseks vajalikud isikuandmed. Kui e-postkasti haldusmeeskond ei oska teie küsimusele vastata, edastatakse teie e-kiri asjakohasele teenistusele. Teid teavitatakse e-kirja teel sellest, millisele teenistusele on küsimus edastatud. 

Kui teil on küsimusi e-kirjade ja nendega seotud isikuandmete töötlemise kohta, võite need lisada oma tagasisidet sisaldavasse kirja.

 

Back to top