Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας βασίζεται στον κανονισμό (EΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 1247/2002/ΕΚ.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» των θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του χώρου .eu. Αν και μπορείτε να φυλλομετρήσετε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται τέτοιου είδους στοιχεία για να σας παρασχεθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ζητάτε. Οι ιστότοποι που απαιτούν τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Για κάθε ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
 • Σε κάθε θεσμικό όργανο, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού).
 • Για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 41 ως 45 του κανονισμού).

Η «οικογένεια» θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του χώρου .eu, παρέχει συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους, σας προτρέπουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Τι είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον Europa είναι υπηρεσίες ή πηγές που διατίθενται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός, και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αφετέρου.

Ο Europa παρέχει ή πρόκειται να παρέχει 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 1. υπηρεσίες ενημέρωσης, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση, βελτιώνοντας έτσι τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ
 2. διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας έτσι τις διαβουλεύσεις πολιτικής και τους μηχανισμούς ανάδρασης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ
 3. υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων κ.λπ.

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί απορρήτου

Η ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα. Η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Οι σχετικές πληροφορίες δεν ξαναχρησιμοποιούνται για άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό.
 • Σε ποιους γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν. Η ΕΕ αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων και εφόσον πρόκειται για τις προαναφερθείσες κατηγορίες αποδεκτών. Η ΕΕ δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • Πώς μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για νόμιμους και επιτακτικούς λόγους, εκτός εάν αυτά συλλέγονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή είναι αναγκαία η συλλογή τους για την εκτέλεση συμβάσεως της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπό για τον οποίον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.
 • Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας. Η ΕΕ διατηρεί αυτά τα δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους.
 • Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι ενδεχόμενης παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά;
 • Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες;

Europa Analytics

Η Europa Analytics είναι μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μετρά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των κύριων ιστοσελίδων του Europa (europa.eu) τις οποίες διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Εκ προεπιλογής, οι επισκέπτες των ιστοσελίδων του Europa παρακολουθούνται με cookies πρώτου μέρους (europa.eu).

Μπορείτε να επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (εξαίρεση). Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε με νέα επιλογή να επιτρέψετε την παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (αποδοχή).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες της (ec.europa.eu). Επισκεφθείτε τη σελίδα Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής για να ζητήσετε τη μη παρακολούθησή σας όταν επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) χρησιμοποιούν σήμερα το δικό τους σύστημα ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη δική τους σελίδα ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου.

Αν επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας μέσω Piwik δεν θα επηρεαστεί η πλοήγησή σας στις σελίδες του Europa.

Περισσότερα για το σύστημα Europa Analytics

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε

Πολλές ιστοσελίδες του Europa διαθέτουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής θυρίδας του αποδέκτη δεν είναι σε θέση να απαντήσει στα ερωτήματά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία και σας ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το μήνυμά σας. 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Back to top