Den Europæiske Union

Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Beskyttelse af personoplysninger

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Politikken for beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne bygger på Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websites i eu-domænet. Selv om man kan browse rundt på de fleste af disse websteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester. På de websteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og der gives information om, hvordan oplysningerne bruges i de enkelte websteders erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred.

I denne forbindelse gælder det:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred.
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24).
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 41-45).

EU-institutionernes websteder i eu-domænet indeholder links til andre websteder uden for eu-domænet. Da vi ikke kontrollerer dem, anbefaler vi, at du tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på Europa er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på Europa:

 1. Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter.
 2. Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter de politiske høringer og giver mulighed for at give feedback og påvirke EU's politikker, aktiviteter og tjenestegrene.
 3. Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter.

Information, der indgår i en specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

En særlig databeskyttelseserklæring indeholder følgende informationer om brug af dine data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler. EU indsamler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for et bestemt formål. Oplysningerne bruges ikke til andre formål, der er uforenelige med dette.
 • Hvem oplysningerne videregives til. EU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for det formål, der er beskrevet ovenfor, og for de nævnte (kategorier af) modtagere. EU videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvordan du kan se dine personoplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem rettet. Som registreret har man også ret til af vægtige legitime grunde at gøre indsigelser mod, at ens persondata gøres til genstand for behandling, undtagen hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller af hensyn til overholdelsen af en kontrakt, som man er part i, eller hvis personoplysningerne skal bruges til et formål, som man udtrykkeligt har givet sit samtykke til.
 • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. EU opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller for behandlingen af henvendelsen.
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang.
 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål eller vil klage?

Europa Analytics

Europa Analytics er en tjeneste, som måler effektiviteten og produktiviteten på Europas (europa.eu) øverste sider, og forvaltes af EU-Kommissionen på vegne af alle EU's institutioner og organer. Som standard spores besøgende til Europas øverste sider ved hjælp persistente førstepartscookies fra Europa (europa.eu). Du kan vælge, at Piwik ikke skal kunne spore dig (opt-out). Hvis du skifter mening, kan du vælge, at Piwik må spore dig igen (opt-in).

 EU-Kommissionen administrerer sine egne websider (ec.europa.eu). Du kan besøge siden om beskyttelse af personoplysninger, hvis du ikke vil spores på disse sider.

EU's andre institutioner og organer end EU-Kommissionen (f.eks. Parlamentet) bruger i øjeblikket deres eget Analytics-system. Du kan finde flere oplysninger på siden for den juridiske meddelelse.

Dit valg om ikke at blive sporet af Piwik ændrer ikke din brugeroplevelse på Europa-sitet.

Mere om Europa Analytics

Hvordan behandler vi de e-mails, du sender os?

Mange sider på Europaserveren har en kontaktknap, som aktiverer din e-mailsoftware og opfordrer dig til at sende dine kommentarer til en bestemt postkasse.

Hvis du sender os en mail, registrerer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare. Hvis postkassens ansvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-mail videre til en anden tjeneste. Du får en mail med oplysninger om, hvem dit spørgsmål er blevet sendt til. 

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personoplysningerne deri, skal du bare lade dem indgå i din mail.

Back to top