Evropská unie

Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany orgánů EU vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Tato obecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie s doménou .eu. Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které požadujete. Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a o použití údajů informují ve zvláštních prohlášeních o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • vymezuje správce údajů pro každou specifickou elektronickou službu účel a způsob zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato elektronická služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí,
 • v každé instituci dohlíží inspektor ochrany údajů na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána, a je nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností (viz článek 24 uvedeného nařízení),
 • nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů (viz články 41 až 45 uvedeného nařízení).

Všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu .eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Ty Komise nespravuje, a proto vám doporučujeme, abyste si prostudovali jejich pravidla na ochranu soukromí.

Co je to elektronická služba?

Elektronická služba na serveru Europa je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

Na serveru Europa již jsou nebo budou poskytovány tři druhy elektronických služeb:

 1. Informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU.
 2. Služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakty s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby, čímž přispívají k utváření politik, činností a služeb EU.
 3. Transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů atd.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace o využití vašich údajů:

 • Jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů EU shromažďuje osobní údaje (výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu). Údaje nebudou dále použity pro jiný, neslučitelný účel.
 • Komu jsou vaše údaje zpřístupněny. EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné ke splnění účelu či účelů vymezených výše, a pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. EU neposkytne vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Jak se k záznamu s vašimi údaji dostanete, abyste mohli zkontrolovat jejich správnost a případně je opravit. Jako subjekt údajů máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z legitimních závažných důvodů, s výjimkou případů, kdy jsou shromážděny za účelem splnění právní povinnosti nebo kdy je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo kdy mají být využity za účelem, k němuž jste dali jednoznačný souhlas.
 • Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány. EU uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování.
 • Jaká bezpečnostní opatření jsou přijata na ochranu vašich údajů proti možnému zneužití či nepovolenému přístupu.
 • Na koho se můžete obrátit s dotazem či stížností.

Služba Europa Analytics

Europa Analytics je interní služba, která zajišťuje analýzu účinnosti a účelnosti nejvyšší úrovně stránek Europa (europa.eu), které spravuje Evropská komise jménem všech orgánů a institucí EU. Standardně je návštěvnost nejvyšší úrovně portálu Europa sledována pomocí trvalých cookies vlastníka stránek Europa (europa.eu). Pokud nechcete, aby byly informace o vás skriptem Piwik anonymně zaznamenávány, můžete cookies odmítnout (opt-out). Následně lze Piwik kdykoli opět zapnout (opt-in).

Evropská komise si své vlastní stránky (ec.europa.eu) spravuje sama. Rozhodnete-li se cookies pro tyto stránky odmítnout (opt-out), navštivte stránku věnovanou ochraně osobních údajů.

Ostatní orgány a instituce EU (tedy jiné než Evropská komise) používají v současné době svůj vlastní analytický systém. Více informací najdete na příslušných stránkách s právním upozorněním.

Pokud zvolíte, že nechcete, aby o vás skript Piwik shromažďoval informace, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa to nijak neovlivní.

Další informace o službě Europa Analytics

Jak nakládáme s e-maily, které nám zasíláte?

Na mnoha internetových stránkách portálu Europa je tlačítko „Kontakt“, kterým se aktivuje software pro zasílání elektronické pošty, díky němuž nám můžete do zvláštní e-mailové schránky zřízené za tímto účelem zaslat svou připomínku.

Adresát vaší zprávy shromáždí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. Prostřednictvím e-mailu budete informováni, kterému útvaru byl Váš dotaz přeposlán.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašich e-mailů a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

 

Back to top