Europeiska Unionen

Viktigt rättsligt meddelande

Viktigt rättsligt meddelande

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd av personuppgifter och användning av EU-emblemet.

 

Ansvarsfriskrivning

EU-kommissionen har tagit fram den här webbplatsen för att informera allmänheten om sina initiativ och EU-politiken i allmänhet. Vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information. Om vi får reda på felaktigheter försöker vi rätta till dem.
Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Vi vill påpeka följande om innehållet:

 • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
 • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
 • Ibland finns det länkar till externa webbplatser som kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
 • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU:s officiella tidning är giltig och har rättslig verkan (den tryckta utgåvan eller, sedan den 1 juli 2013, den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex).

Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå genom att använda den här webbplatsen eller någon av de länkade webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

 

© Europeiska unionen, 1995–2018
Återgivning är tillåten med angivande av källan, om inget annat anges.
I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

 

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet.
Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas för närvarande på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (inte på den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 som ersätter direktiv 95/46/EG). Den nya versionen av förordning 45/2001 är på väg att antas. De rättsliga meddelandena på europa.eu kommer att uppdateras i enlighet med den nya versionen.
De här allmänna reglerna gäller samtliga EU-webbplatser på europa.eu.
Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.
På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa enligt förordningen ovan. I de specifika reglerna för skydd av personuppgifter beskrivs dessutom hur personuppgifter behandlas på just den webbplatsen.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • För varje e-tjänst finns en registeransvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med personuppgiftsskyddet.
 • Varje institution har ett uppgiftsskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas. Ombudet ger också råd till de registeransvariga om hur de ska uppfylla sina skyldigheter (artikel 24 i förordningen).
 • Europeiska datatillsynsmannen - PDF (234.10 KB) är en oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner (artiklarna 41–45 i förordningen).

Många webbplatser på eu-domänen har länkar till externa webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras regler för personuppgiftsskydd.

Vad är en e-tjänst?
E-tjänsterna på europa.eu ska förbättra EU-institutionernas kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 1. Informationstjänster som hjälper allmänheten, medier, företag, myndigheter och andra beslutsfattare att få tag på information och därmed bidrar till att öka insynen i EU:s politik och verksamhet.
 2. Interaktiva kommunikationstjänster för bättre kontakter med allmänheten, civilsamhället, näringslivet och myndigheter för att underlätta samråd och andra möjligheter att påverka EU:s verksamhet.
 3. Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter
I ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns följande information:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in de personuppgifter som behövs för ett visst ändamål. Uppgifterna kommer inte att användas på ett sätt som är oförenligt med ändamålet.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. EU lämnar bara ut uppgifter till tredje part om det behövs för ändamålet och till angivna (kategorier av) mottagare. EU kommer inte heller att lämna ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas om du har starka och motiverade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller fullgöra ett avtal där du är part eller om de ska användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till.
 • Hur länge uppgifterna sparas. EU sparar uppgifterna endast så länge som krävs för att uppfylla syftet med insamlandet eller behandlingen av dem.
 • Vad som görs för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Hur behandlar vi dina mejl?
Många webbsidor på europa.eu har en kontaktfunktion så att du kan skicka dina kommentarer eller frågor till en särskild mejladress.
När du skickar ett mejl samlar vi bara in dina personuppgifter om det behövs för att svara. Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de vidare ditt mejl till en annan avdelning. Du får besked om detta via mejl. 
Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga webbsidorna på europa.eu är och vilket genomslag de har. Det gäller de översta nivåerna som kommissionen sköter för EU:s alla institutioners och organs räkning. Som standard följs besökarna med hjälp av beständiga förstapartskakor från europa.eu och webbanalysplattformen Piwik. Du kan välja att inte låta Piwik följa dig (opt-out). Om du ändrar dig kan du välja att följas igen av Piwik (opt-in).


Kommissionen ansvarar för sina egna webbsidor på ec.europa.eu. På sidan med det rättsliga meddelandet kan du ange att du inte vill följas på kommissionens sidor.
Andra EU-institutioner och EU-organ (t.ex. Europaparlamentet) använder sina egna analysverktyg. Läs det rättsliga meddelandet på deras sidor för mer information.
Dina navigeringsmöjligheter på europa.eu påverkas inte av att du avstår från att låta Piwik följa dig.
Läs mer om Europa Analytics

 

Användning av EU-emblemet – regler för tredje parter

Principerna för tredje parters användning av det europeiska emblemet har fastställts i en överenskommelse med Europarådet (se EU:s officiella tidning från den 8 september 2012, 2012/C 271/04).

Enligt överenskommelsen får fysiska och juridiska personer använda emblemet eller någon av dess delar, förutsatt att användningen

a) inte ger intryck av att det finns en koppling mellan användaren och någon av EU:s eller Europarådets institutioner, organ, kontor och byråer, om det inte finns någon sådan koppling

b) inte får allmänheten att tro att användaren stöds eller sponsras av någon av EU:s eller Europarådets institutioner, organ, kontor eller byråer, eller har fått deras godkännande eller medgivande, när så inte är fallet

c) inte sker i samband med ett syfte eller en verksamhet som inte överensstämmer med EU:s eller Europarådets syften och principer, eller som av andra skäl är olaglig.

Om användningen av det europeiska emblemet är förenligt med dessa villkor behövs inget skriftligt godkännande.

Registrering av emblemet eller en heraldisk imitation av detta som varumärke eller annan immateriell rättighet är inte tillåten.

Ladda ner EU:s emblem och grafisk information

Få mer information om EU:s emblem

Om du har frågor om EU:s emblem kan du skicka dem via det här formuläret:

 


Insamlingen av enbart mejladresser i kommunikationssyfte omfattas inte av förordning 45/2001 om behandling av personuppgifter.

Back to top