Europese Unie

Belangrijke juridische mededeling

Belangrijke juridische mededeling

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van het EU-embleem door derden van toepassing.

 

Disclaimer

De Europese Commissie wil u via deze website zo goed mogelijk informeren over haar eigen initiatieven en over het beleid van de Europese Unie in het algemeen. We proberen de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren.
De Commissie aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Deze informatie:

 • heeft een algemeen karakter en is niet op specifieke personen of organisaties gericht
 • is niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date
 • bevat soms links naar externe websites waarover de Commissie geen zeggenschap heeft en waarvoor zij ook geen verantwoordelijkheid aanvaardt
 • mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen)

We kunnen ook niet garanderen dat een online beschikbaar document exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

We proberen problemen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Desondanks kunnen er bij het aanmaken of structureren van gegevens of informatie op onze site fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de Commissie in strijd met toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

 

© Europese Unie, 1995-2018
Overname met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld.
Indien voor de overname of het gebruik van tekst- en media-informatie (beeld, geluid, software, enz.) voorafgaande toestemming is vereist, vervalt bovengenoemde algemene toestemming wordt duidelijk vermeld welke gebruiksbeperkingen er gelden.

 

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens die door EU-instellingen worden verzameld en verwerkt, is momenteel geregeld bij Verordening (EG) nr. 45/2001 (en dus nog niet bij de AVG, de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 die Richtlijn 95/46/EG intrekt). De nieuwe versie van Verordening 45/2001 wordt binnenkort goedgekeurd. Zodra dat het geval is, zullen de juridische mededelingen op de Europa-server aan de nieuwe versie worden aangepast.
Dit algemene beleid geldt voor websites van de EU-instellingen in het .eu-domein.
Hoewel u de meeste van deze websites kunt bezoeken zonder informatie over uzelf te geven, moet u voor sommige e-diensten uw persoonsgegevens doorgeven.
De betrokken websites houden zich daarbij aan bovengenoemde verordening en geven in hun specifieke privacyverklaringen aan hoe zij met uw gegevens omgaan.

Dit houdt in dat:

 • er voor elke specifieke e-dienst een voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon wordt aangewezen die het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en die garandeert dat dit overeenkomstig het privacybeleid gebeurt
 • er bij elke instelling een functionaris voor gegevensbescherming is die erop toeziet dat de verordening wordt nageleefd en die betrokkenen op hun verplichtingen wijst (art. 24 van de verordening),
 • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - PDF (234.10 KB) voor alle instellingen als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt (art. 41 tot 45 van de verordening).

De websites van de Europese Unie in het .eu-domein linken ook naar sites van andere instanties of personen. Omdat we over die sites geen zeggenschap hebben, raden we u aan om zelf na te gaan hoe zij met uw gegevens omgaan.

Wat is een e-dienst?
Een e-dienst op EUROPA is een dienst of informatiebron die toegankelijk is via internet met als doel de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op EUROPA worden drie soorten e-diensten aangeboden:

 1. Informatiediensten bieden burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken.
 2. Interactieve communicatiediensten verbeteren het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen om raadplegingen over nieuw beleid te houden en een feedbackmechanisme te bieden, teneinde een bijdrage te leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU.
 3. Transactiediensten geven toegang tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten, enz.

Wat houdt een specifieke privacyverklaring in?
Een specifieke privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke informatie wordt verzameld, waarom en hoe? De EU verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. De gegevens mogen niet opnieuw worden gebruikt voor een doel dat niet met het oorsponkelijke doel verenigbaar is.
 • Wie krijgt inzage in uw gegevens? De EU zal informatie alleen aan andere personen of instanties doorgeven voor zover dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen en aan de vermelde (categorieën van) ontvangers. De EU zal uw gegevens niet verspreiden voor direct marketing.
 • Hoe kunt u uw gegevens inzien, controleren en corrigeren? Als betrokkene kunt u om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve wanneer de gegevens zijn verzameld om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent. In andere gevallen mogen zij alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.
 • Hoelang worden uw gegevens bewaard? De EU bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor het gestelde doel of de verdere verwerking.
 • Hoe worden uw gegevens beschermd tegen misbruik of ongeoorloofde toegang?
 • Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of klachten heeft?

Wat gebeurt er met e-mails die u ons stuurt?
Veel pagina’s op de Europa-site hebben een "contact"-link, die uw e-mailprogramma activeert en waarmee u opmerkingen naar een specifieke mailbox kunt sturen.
Als we een e-mail van u ontvangen, bewaren we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om u te kunnen antwoorden. Als we uw vraag niet kunnen beantwoorden, sturen we uw bericht door naar een andere dienst. Per e-mail vertellen we u dan om welke dienst het gaat. 
Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail of uw persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Europa Analytics

Europa Analytics is de interne software waarmee we de doeltreffendheid en efficiëntie nagaan van de webpagina's op de Europa-server (europa.eu) die de Europese Commissie namens alle instellingen en organen van de EU beheert. Bezoekers van deze Europa-pagina’s worden getraceerd met behulp van permanente cookies. U kunt ervoor kiezen om niet via cookies te worden gevolgd(opt-out). Als u van gedachten verandert, kunt u er weer voor kiezen om te worden gevolgd (opt-in).

 


De eigen webpagina's van de Commissie (ec.europa.eu) worden door haarzelf beheerd. Wilt u op die pagina's niet getraceerd worden? Ga dan naar de juridische mededeling.
Andere EU-instellingen en -organen (bijv. het Europees Parlement) gebruiken momenteel hun eigen analysesysteem. Meer informatie vindt u in de desbetreffende juridische mededeling.
De keuze om niet door met cookies te worden gevolgd, heeft geen invloed op uw surfcomfort op de Europa-websites.
Meer over Europa Analytics

 

Gebruik van het EU-embleem door derden

De principes voor het gebruik van het Europese embleem door derden zijn bepaald in een administratieve overeenkomst met de Raad van Europa.
Deze overeenkomst is op 8 september 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie (C 271, blz. 5) verschenen.

In deze overeenkomst is bepaald dat derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) het Europese embleem of delen daarvan mogen gebruiken op voorwaarde dat

(a) hierdoor niet de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen de gebruiker en een van de instellingen, lichamen, bureaus, agentschappen of andere organen van de Europese Unie of de Raad van Europa

(b) het publiek hieruit niet zou kunnen afleiden dat de gebruiker gesteund of gesponsord wordt door, of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van een van de instellingen, lichamen, bureaus, agentschappen of andere organen van de EU of de Raad van Europa als dat niet het geval is

(c) hierdoor geen verband wordt gelegd met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die onwettig is

Als het gebruik van het Europese embleem geen afbreuk doet aan deze voorwaarden, hoeft er geen schriftelijke goedkeuring te worden gevraagd.

Het Europese embleem of een heraldische nabootsing daarvan mag niet worden geregistreerd als een handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht.

EU-embleem en grafische gegevens downloaden

Meer informatie over het EU-embleem

Vragen over het EU-embleem kunt u ons stellen via dit formulier.De Europese Commissie gebruikt uw e-mailadres alleen om met u te kunnen communiceren. Dit valt niet onder Verordening 45/2001 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Back to top