European Union website, the official EU website

Belangrijke juridische mededeling

Belangrijke juridische mededeling

Voor de informatie op deze website gelden een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels over de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van het EU-embleem.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Commissie beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en over de beleidsterreinen van de Europese Unie in het algemeen, te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. De Commissie kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

 • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
 • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
 • soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van de Commissie geen zeggenschap hebben en waarvoor de Commissie geen verantwoordelijkheid draagt;
 • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de Commissie te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Auteursrechtaanduiding

© Europese Unie, 1995-2016
Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.

Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van gebruikers.
Het beleid "betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen" is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001 PDF van het Europees Parlement en van de Raad van 18 december 2000.

Dit algemene beleid omvat de familie van institutionele websites van de Europese Unie met de domeinnaam eu.
Ofschoon de meeste van deze websites kunnen worden bezocht zonder dat u informatie over uzelf hoeft te geven, zijn in sommige gevallen persoonlijke gegevens vereist voor het verstrekken van de door u gevraagde e-diensten.
Op de websites waar om dergelijke informatie wordt gevraagd, wordt deze behandeld overeenkomstig het beleid zoals beschreven in voornoemde verordening en vindt u informatie over het gebruik van uw gegevens in de specifieke verklaring betreffende het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer van deze websites.

Hiertoe:

 • bepaalt een verantwoordelijke voor de verwerking voor elke specifieke e-dienst het doel en de wijze van de verwerking van de persoonsgegevens en ziet hij erop toe dat de specifieke e-dienst strookt met het privacybeleid;
 • ziet binnen elke instelling een functionaris voor gegevensbescherming erop toe dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en adviseert deze de controllers over de wijze waarop zij aan hun verplichtingen moeten voldoen (zie artikel 24 van de verordening);
 • treedt voor alle instellingen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming PDF op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit (zie artikel 41 tot 45 van de Verordening).

De Europese familie van institutionele websites met de domeinnaam eu bevat links naar sites van derden. Aangezien deze buiten onze controle vallen, adviseren wij u na te gaan welk beleid inzake de persoonlijke levenssfeer deze derden hanteren.

 

Wat is een e-dienst?
Een e-dienst op EUROPA is een dienst of een informatiebron die toegankelijk is via internet en waarmee wordt beoogd de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op EUROPA zullen drie typen e-diensten worden aangeboden:

 1. Informatiediensten, die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, teneinde de doorzichtigheid en het begrip van het beleid en de activiteiten van de EU te vergroten;
 2. Interactieve communicatiediensten, die het contact bevorderen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen, met als doel het bevorderen van raadplegingen over te volgen beleid en mechanismen voor het geven van feedback. Dit moet een bijdrage leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU;
 3. Transactiediensten, waarbij toegang wordt verleend tot alle basistransacties met de EU, dat wil zeggen overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, acquisitie of aankoop van documenten, enzovoorts;

Informatie vervat in een specifieke verklaring inzake de persoonlijke levenssfeer:
Een specifieke verklaring betreffende het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer zal de hiernavolgende informatie bevatten aangaande het gebruik van uw gegevens:

 • De aard van de informatie die wordt vergaard, het doel ervan en de gebruikte technische middelen. De EU verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van een specifiek doel. De gegevens zullen niet opnieuw worden gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is;
 • De personen of instanties die toegang zullen hebben tot uw gegevens. De EU zal derden alleen toegang verlenen tot uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van één of meer doeleinden zoals hiervoor bedoeld en aan de genoemde (categorieën van) ontvangers. De EU zal uw persoonsgegevens niet bekendmaken voor direct marketing-doeleinden;
 • De wijze waarop u toegang krijgt tot uw gegevens, de juistheid ervan kunt controleren en, indien noodzakelijk, kunt corrigeren. Als betrokkene hebt u tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, behalve wanneer de gegevens zijn verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel moeten worden gebruikt voor een doel waarvoor u uw ondubbelzinnige toestemming moet verlenen;
 • De periode gedurende welke uw gegevens zullen worden bewaard. De EU bewaart de gegevens slechts zolang dit noodzakelijk is om het doel van de vergaring of verdere verwerking te bereiken;
 • De veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van uw gegevens of deze in handen komen van onbevoegden;
 • De plaats waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Hoe verwerken wij uw e-mailberichten?
Veel pagina's op de Europa-site hebben een "Contact"-toets, die uw e-mailprogramma activeert en waarmee u wordt uitgenodigd uw opmerkingen naar een specifieke brievenbus te zenden.
Wanneer u een dergelijk bericht zendt, worden uw persoonsgegevens slechts bijgehouden in de mate dat die nodig zijn om te antwoorden. Indien het team dat de brievenbus beheert uw vraag niet kan beantwoorden, zal het uw bericht doorzenden naar een andere dienst. U wordt dan per e-mail medegedeeld aan welke dienst uw vraag is toegezonden.
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw e-mail en de hiermee verband houdende persoonsgegevens, vragen wij u deze in uw bericht op te nemen.

Gebruik van het EU-embleem door derden

De principes voor het gebruik van het Europese embleem door derden zijn uiteengezet in een administratieve overeenkomst met de Raad van Europa. Deze overeenkomst verscheen op 8 september 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie (Publicatieblad C 271 van 8 september 2012, blz. 5).

In deze overeenkomst wordt bepaald dat derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) het Europese embleem of delen daarvan mogen gebruiken op voorwaarde dat door dit gebruik

a) niet de indruk wordt gewekt of wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen de gebruiker en een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;

b) het publiek niet zou kunnen denken dat de gebruiker wordt gesteund of gesponsord door, of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van, een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;

c) geen verband wordt gelegd met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die anderszins onwettig is.

Als het gebruik van het Europese embleem geen afbreuk doet aan deze voorwaarden, hoeft er geen schriftelijke goedkeuring te worden gevraagd.

Het Europese embleem of een heraldische nabootsing daarvan mag niet worden geregistreerd als een handelsmerk of een ander intellectuele eigendomsrecht.

Vragen over het gebruik van het Europese embleem kunnen worden gericht aan:

Europese Commissie
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, DDG.03 - Centrale dienst voor intellectuele eigendomsrecht
CDMA 4/102
B-1049 Brussel (België)

E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu