Európai Unió

Fontos jogi nyilatkozat

Fontos jogi nyilatkozat

Az ezen a webhelyen közzétett információk a felelősségkizáró nyilatkozat, a szerzői jogi nyilatkozat, valamint a személyes adatok védelmével és az EU-embléma harmadik felek általi felhasználásával kapcsolatos szabályok hatálya alá tartoznak.

 

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az Európai Bizottság azért tartja fenn ezt a webhelyet, hogy megkönnyítse a polgárok számára a hozzáférést mindazokhoz az információkhoz, amelyek a kezdeményezéseivel és általánosságban az EU szakpolitikai tevékenységével kapcsolatosak. Arra törekszünk, hogy ezek az információk naprakészek és pontosak legyenek. Ha arról értesülünk, hogy a webhelyen téves információk szerepelnek, igyekezni fogunk kijavítani a pontatlanságokat.
Mindamellett a Bizottság nem vállal semminemű felelősséget a portálon szereplő információkért.

Ezek az információk:

 • általános jellegűek, és nem vonatkoznak konkrét természetes vagy jogi személyekre;
 • nem szükségszerűen átfogóak, kimerítőek, pontosak, illetve naprakészek;
 • esetenként olyan külső webhelyekre irányíthatnak tovább, amelyek felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal, és amelyeket illetően a Bizottság semmiféle felelősséget nem vállal;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét ügyben van tanácsra szüksége, keressen fel megfelelő képesítéssel rendelkező szakembert).

Felhívjuk figyelmét, hogy az online dokumentumok nem feltétlenül egyeznek meg minden tekintetben a hivatalosan elfogadott szövegekkel. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapja (annak nyomtatott kiadása, illetve 2013. július 1-jétől az EUR-Lex webhelyen közzétett elektronikus változata) hiteles és vált ki joghatást.

Arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben elhárítsuk a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok és információk olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely nem mentes a hibáktól. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Bizottság nem vállal felelősséget a honlap (vagy a belinkelt külső honlapok) használatából fakadó problémákért.

A jelen jogi nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó tagállami jogszabályokban meghatározott követelmények megsértésével a Bizottság felelősségét korlátozza, illetve hogy kizárja a Bizottság felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

 

© Európai Unió, 1995–2018
A sokszorosítás – eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetésével megengedett.
Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) sokszorosításához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és abban egyértelműen meg kell határozni a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

 

A személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezetten védi a felhasználók adatait.
A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelmét célzó intézkedések jelenleg a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapulnak, nem pedig a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyező (EU) 2016/679 rendeleten. A 45/2001/EK rendelet új változata jelenleg elfogadás alatt áll. Az europa.eu portálon található jogi nyilatkozatokat frissíteni fogjuk az új változatnak megfelelően.
Ezek az általános rendelkezések az Európai Unió összes, eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalára vonatkoznak.
E webhelyek túlnyomó részén a látogatók anélkül böngészhetnek, hogy bármiféle információt meg kellene adniuk önmagukról, egyes esetekben azonban az igénybe venni kívánt elektronikus szolgáltatásokhoz szükség van személyes információk közlésére.
A személyes adatokra igényt tartó weboldalak üzemeltetői a megadott információkat a fent említett rendeletben foglalt előírásokkal összhangban kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan használják fel ezeket az adatokat.

Ennek megfelelően:

 • mindegyik e-szolgáltatás vonatkozásában egy adatkezelő meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját, és gondoskodik arról, hogy a szóban forgó e-szolgáltatás nyújtása keretében a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására a vonatkozó előírásokkal összhangban kerüljön sor;
 • mindegyik intézménynél adatvédelmi felelős gondoskodik a rendelet előírásainak betartásáról, valamint tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban (lásd: a rendelet 24. cikke);
 • az európai adatvédelmi biztos - PDF (234.10 KB) független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását (lásd: a rendelet 41–45. cikke).

Az Európai Unió eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. A Bizottságnak nincs ellenőrzése e külső webhelyek felett, ezért azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy tanulmányozzák át az érintett webhelyekre vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

Mi az e-szolgáltatás?
Az EUROPA oldalain kínált e-szolgáltatások és e-erőforrások egyrészt a polgárok és a vállalkozások, másrészt az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az EUROPA webhelyein háromféle e-szolgáltatást kínálunk:

 1. információs szolgáltatásokat, amelyek könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak a polgárok, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más döntéshozók számára az őket érdeklő információkhoz, és ezáltal növelik az uniós szakpolitikák és tevékenységek átláthatóságát és ismertségét;
 2. interaktív kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek javítják a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közszférabeli szereplőkkel való kapcsolattartást, s megkönnyítik ezáltal a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzéseket, ami végső soron olajozottabbá teszi a döntéshozatalt, továbbá emeli az EU tevékenységeinek és szolgáltatásainak színvonalát;
 3. ügyintézéshez szükséges szolgáltatások például EU-beli közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő-toborzás, eseményekre való regisztrálás, dokumentumok ingyenes vagy térítés ellenében történő beszerzése kapcsán stb.

Az adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett információk
Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák a felhasználók személyes adataira vonatkozóan:

 • milyen információk gyűjtésére kerül sor, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU – kizárólag a meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben – a személyes adatokat. Az információkat e konkrét céllal összeegyeztethetetlen célból nem lehet újból felhasználni;
 • kik nyerhetnek betekintést a felhasználók által megadott adatokba: az EU csak akkor továbbítja a felhasználók személyes adatait harmadik feleknek, ha ezt a fent ismertetett cél(ok) elérése indokolja, és ebben az esetben is csak a megemlített (kategóriákba tartozó) címzetteknek. Az Unió nem adja ki a felhasználók személyes adatait direkt marketing céljaira;
 • hogyan tudnak a felhasználók hozzáférni személyes adataikhoz, hogyan tudják ellenőrizni azok pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat: az adatok érintettjeinek joguk van kifogást emelni személyes adataik feldolgozása ellen, amennyiben arra jogszerű indokuk van, kivéve ha ezen adatok gyűjtésére valamely törvényi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, vagy ha olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, amelyben a felhasználó az egyik fél, vagy ha azokat olyan célra használják fel, amelyhez a felhasználó egyértelműen beleegyezését adta;
 • meddig őrzi meg a hivatal a felhasználók adatait: az EU csak addig őrzi meg a felhasználók adatait, ameddig arra a gyűjtés vagy további feldolgozás céljából szükség van;
 • milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és az engedély nélküli hozzáférés elleni védelmet;
 • kihez fordulhatnak a felhasználók kérésükkel vagy panaszukkal.

Hogyan kezeljük a felhasználók által küldött e-mail üzeneteket?
Sok EUROPA-weboldalon rendelkezésre áll egy „Kapcsolat” gomb, melyre rákattintva a felhasználók e-mail üzenetben elküldhetik kérdéseiket, észrevételeiket a webhely üzemeltetőjének.
E-mail üzenet küldése esetén a személyes adatok gyűjtésére csak a válaszadáshoz szükséges mértékben kerül sor. Ha a postaláda kezeléséért felelős munkatársaink nem tudnak válaszolni a feltett kérdésre, az üzenetet másik ügyosztályhoz továbbítják. A felhasználókat e-mailben tájékoztatjuk arról, hogy kérdésüket melyik szolgálathoz továbbítottuk. 
Kérjük, e-mail üzenetének és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit írja meg a nekünk küldendő e-mailben.

Europa Analytics

Az Europa Analytics nevű szolgáltatás az Európai Bizottság által az összes európai uniós intézmény és szerv nevében üzemeltett EUROPA (europa.eu) portálon megjelenő webhelyek főoldalainak hatékonyságát és eredményességét méri. Alapesetben a Bizottság tartós belső cookie-k révén kíséri figyelemmel az Europa (europa.eu) webhelyen tett látogatásokat. A webhelyhasználatot a Piwik alkalmazás követi nyomon, de ezt a látogatók saját belátásuk szerint letilthatják. Később bármikor meggondolhatják magukat, ha mégis hozzájárulnak a Piwik használatához.


Az Európai Bizottság saját maga üzemelteti webhelyét (ec.europa.eu). Kérjük, látogasson el az alábbi, jogi tájékoztatót tartalmazó oldalra, ahol lehetősége van arra, hogy engedélyezze/letiltsa a látogatásokat figyelemmel kísérő cookie-k használatát.
A többi európai uniós intézmény és szerv (például az Európai Parlament) saját analitikai eszközt használ. További információért látogasson el az adott intézmény vagy szerv jogi nyilatkozatot tartalmazó webhelyére.
A cookie-k letiltása nem befolyásolja az EUROPA portálon való böngészés élményét.
További információk a szolgáltatásról

Az EU emblémájának harmadik felek általi használata

Az EU-embléma harmadik felek általi használatának elveit egy az Európa Tanáccsal létrejött igazgatási megállapodás rögzíti.
E megállapodás az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. szeptember 8-i C 271. számában 2012/C 271/04 közleményszámmal került közzétételre.

A megállapodás értelmében bármely természetes vagy jogi személy („felhasználó”) használhatja az EU-emblémát vagy annak elemeit az alábbi feltételekkel:

a) az embléma használata nem kelti azt a benyomást vagy nem idézi elő azt a feltételezést, hogy a felhasználó kapcsolatban áll az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézményével, testületével, hivatalával, ügynökségével vagy szervével, amennyiben ilyen kapcsolat nem létezik;

b) az embléma használata nem kelti azt a látszatot, hogy a felhasználó az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézménye, testülete, hivatala, ügynöksége vagy szerve által nyújtott támogatásban vagy szponzorálásban részesül, illetve elnyerte az említettek jóváhagyását vagy egyetértését, ha ez nem igaz;

c) az embléma használata nem kapcsolódik olyan célhoz vagy tevékenységhez, amely összeegyeztethetetlen az Európai Unió vagy az Európa Tanács céljaival és elveivel, vagy egyéb módon jogszerűtlen.

Az EU-embléma fenti feltételeknek megfelelő használatához nincs szükség írásos engedélyre.

Az EU-embléma vagy annak címertani utánzata védjegyként vagy szellemi tulajdonként való bejegyzésére nincsen mód.

Az EU-embléma letöltése; grafikus információk

További információk az EU-emblémával kapcsolatban

Ha további felvilágosításra van szüksége az EU emblémájával kapcsolatban, kérjük, hogy kérdését ezen az űrlapon küldje el nekünk:Az Európai Bizottsággal való kommunikáció során számunkra ismertté vált e-mail-címek gyűjtése nem tartozik a személyes adatok feldolgozásáról szóló 45/2001/EK rendelet hatálya alá.

Back to top