Euroopa Liit

Oluline õigusalane teave

Oluline õigusalane teave

Sellel veebisaidil oleva teabe suhtes kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget ning eeskirju, mis käsitlevad nii isikuandmete kaitset kui ka ELi embleemi kasutamist kolmandate isikute poolt.

 

Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjon on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele, mis puudutab komisjoni algatusi ja Euroopa Liidu poliitikat üldiselt. Meie eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus. Kui meile teatatakse vigadest, püüame need parandada.
Komisjon ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses käesoleval veebisaidil esitatud teabega.

See teave:

 • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda mis tahes konkreetse isiku või üksusega seotud asjaolusid;
 • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
 • on mõnikord linkide abil seotud väliste veebisaitidega, mille üle puudub komisjoni talitustel kontroll ning mille eest ei võta komisjon mingit vastutust;
 • ei kujuta endast erialast ega õigusalast nõuannet (konkreetse nõuande saamiseks pöörduge alati vastava ala asjatundja poole).

Ei ole võimalik tagada, et veebis kättesaadav dokument vastab täielikult ametlikult vastuvõetud tekstile. Üksnes Euroopa Liidu Teataja (trükiversioon või alates 1. juulist 2013 EUR-Lexi veebisaidil avaldatud elektrooniline versioon) on autentne ja õiguslikult siduv.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkinud häireid. Mõned meie veebisaidil esitatud andmed või mõningane teave võib siiski olla loodud või struktureeritud selliste failide kujul või sellistes vormingutes, mis ei ole veatud, mistõttu ei ole võimalik tagada, et sellised probleemid ei põhjusta katkestusi meie teenuste osutamises ega avalda muud samalaadset mõju. Komisjon ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu seotud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Käesoleva vastutuse välistamise eesmärk ei ole komisjoni vastutuse selline piiramine, mis oleks vastuolus kohaldatavates liikmesriigi õigusaktides sätestatud nõuetega, ega komisjoni vastutuse välistamine küsimustes, mille puhul see ei ole vastavalt asjaomasele õigusaktile võimalik.

 

© Euroopa Liit, 1995–2018
Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole sätestatud teisiti.
Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

 

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja õigust eraelu puutumatusele.
Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhinevad praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001 (ja mitte isikuandmete kaitse üldmäärusel (EL) 2016/679, millega tühistatakse direktiiv 95/46/EÜ). Määruse 45/2001 uus versioon on praegu vastuvõtmisel. Europa veebisaidil avaldatud õigusteave viiakse vastavusse uue versiooniga.
Need üldpõhimõtted hõlmavad kõiki Euroopa Liidu institutsioonide veebisaite .eu domeenis.
Kuigi enamikku neist veebisaitidest võib sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, nõutakse mõnikord siiski isikuandmete esitamist e-teenuste kasutamisel.
Veebisaitidel, kus sellist teavet nõutakse, töödeldakse neid andmeid vastavalt eespool nimetatud määrusele ning antakse isikuandmete kaitse põhimõtetes teavet isikuandmete kasutamise kohta.

Sellega seoses tuleb märkida järgmist.

 • Vastutav töötleja määrab iga e-teenuse puhul kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab konkreetse e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetele.
 • Iga institutsiooni andmekaitseametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 24).
 • Kõikide institutsioonide puhul toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor (vt määruse artiklid 41–45).

Domeeni .eu alla ühendatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel on esitatud lingid kolmandate isikute veebisaitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

Mis on e-teenus?
EUROPA veebisaidil on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

EUROPA veebisait pakub või kavatseb pakkuda kolme liiki e-teenuseid:

 1. teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel otsustajatel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele, suurendades seeläbi ELi põhimõtete ja tegevuste läbipaistvust ning nende mõistmist;
 2. interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, hõlbustades poliitikaalast konsulteerimist, ning tagavad tagasisidemehhanismid eesmärgiga aidata kaasa ELi tegevuspõhimõtete, meetmete ja teenuste kujundamisel;
 3. asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes sisalduv teave
Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad järgmist teavet teie andmete kasutamise kohta:

 • missugust teavet kogutakse, millisel eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral. Teavet ei reprodutseerita sobimatul eesmärgil;
 • kellel on juurdepääs teie isikuandmetele. EL avaldab isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud konkreetse eesmärgi või eesmärkide täitmiseks, ning ainult konkreetsetele saajate kategooriatele. EL ei avalda teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil;
 • kuidas oma andmetele ligi pääseda, et kontrollida nende õigsust ja vajaduse korral neid parandada. Andmesubjektina on teil samuti õigus esitada vastuväiteid seoses oma isikuandmete töötlemisega õigustatud ja veenvatel põhjustel, välja arvatud juhul, kui andmeid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või sellise lepingu täitmiseks, mille osaline te olete, või kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks te olete andnud oma ühemõttelise nõusoleku;
 • kui kaua teie andmeid säilitatakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende edasiseks töötlemiseks;
 • milliste turvameetmetega kaitstakse teie andmeid võimaliku väärkasutuse või loata kasutamise eest;
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Kuidas me töötleme meile saadetud e-kirju?
Paljudel EUROPA veebilehtedel on nupp „Kontakt“, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning palub teil saata oma märkused spetsiaalsesse postkasti.
Sõnumi saatmisel kogutakse vaid vastamiseks vajalikud isikuandmed. Kui e-postkasti haldusmeeskond ei oska teie küsimusele vastata, edastatakse teie e-kiri asjakohasele teenistusele. Teid teavitatakse e-kirja teel sellest, millisele teenistusele on küsimus edastatud. 
Kui teil on küsimusi e-kirjade ja nendega seotud isikuandmete töötlemise kohta, võite need lisada oma tagasisidet sisaldavasse kirja.

Europa Analytics

Europa Analytics on äriteenus, mille abil jälgitakse ja hinnatakse portaali Europa (europa.eu) ülataseme lehekülgede, mida kõigi ELi institutsioonide ja asutuste nimel haldab Euroopa Komisjon, toimivust. Vaikimisi jälgitakse Europa ülataseme lehekülgede külastajaid, kasutades esimese osapoole Europa (europa.eu) püsiküpsiseid. Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib (opt-out). Saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

 

 


Enda veebilehekülgi (ec.europa.eu) haldab Euroopa Komisjon ise. Vaadake järgmist õigusteabe lehekülge, et loobuda jälgimisest nendel lehekülgedel.
Teised ELi institutsioonid ja asutused peale Euroopa Komisjoni (nt Euroopa Parlament) kasutavad praegu oma analüüsisüsteeme. Lisateavet saate nende õigusteabe lehekülgedelt.
Kui otsustate, et ei soovi, et Piwiki teie andmeid jälgib, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.
Europa Analytics – lisateave

ELi embleemi kasutamine kolmandate isikute poolt

Euroopa embleemi kolmandate isikute poolt kasutamise põhimõtted on sätestatud Euroopa Nõukoguga sõlmitud halduskokkuleppes.
Kõnealune kokkulepe on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 8. septembril 2012 (2012/C 271/04).

Kokkuleppe kohaselt võib iga füüsiline ja juriidiline isik (edaspidi „kolmas isik“) kasutada Euroopa embleemi ja selle osi järgmistel tingimustel:

kasutamine ei loo vale muljet või arusaama, et kolmas isik on seotud mõne Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsiooni, organi või asutusega, kui sellist seost ei ole;

kasutamisel ei jää üldsusele ekslikku muljet, et mõni Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsioon toetab või rahastab kasutajat või on tema tegevuse heaks kiitnud või sellega nõustunud, juhul kui see nii ei ole;

kasutamine ei ole seotud mõne eesmärgi või tegevusega, mis on ebaseaduslik või vastuolus Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu eesmärkide ja põhimõtetega.

Kui Euroopa embleemi kasutamine vastab eespool nimetatud tingimustele, siis ei ole vaja küsida kirjalikku luba.

Euroopa embleemi või selle imitatsiooni registreerimine kaubamärgi või mis tahes muu intellektuaalomandi õigusena ei ole lubatud.

Laadige alla ELi embleem ja graafiline teave

Lisateave ELi embleemi kohta

ELi embleemi kasutamise kohta saab küsimusi esitada selle vormi vahendusel:

 

 


Euroopa Komisjoniga suhtlemiseks vaid e-posti aadressi kogumine ei kuulu määruse 45/2001 (isikuandmete töötlemise kohta) reguleerimisalasse.

Back to top