Euroopa Liit

Õigusteave

Õigusteave

Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjon on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele, mis puudutab komisjoni algatusi ja Euroopa Liidu poliitikat üldiselt. Meie eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus. Kui meile teatatakse vigadest, püüame need parandada. Komisjon ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses käesoleval veebisaidil esitatud teabega.

See teave:

  • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda mis tahes konkreetse isiku või üksusega seotud asjaolusid;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
  • on mõnikord linkide abil seotud väliste veebisaitidega, mille üle puudub komisjoni talitustel kontroll ning mille eest ei võta komisjon mingit vastutust;
  • ei kujuta endast erialast ega õigusalast nõuannet (konkreetse nõuande saamiseks pöörduge alati vastava ala asjatundja poole).

Ei ole võimalik tagada, et veebis kättesaadav dokument vastab täielikult ametlikult vastuvõetud tekstile. Üksnes Euroopa Liidu Teataja (trükiversioon või alates 1. juulist 2013 EUR-Lexi veebisaidil avaldatud elektrooniline versioon) on autentne ja õiguslikult siduv.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkinud häireid. Mõned meie veebisaidil esitatud andmed või mõningane teave võib siiski olla loodud või struktureeritud selliste failide kujul või sellistes vormingutes, mis ei ole veatud, mistõttu ei ole võimalik tagada, et sellised probleemid ei põhjusta katkestusi meie teenuste osutamises ega avalda muud samalaadset mõju. Komisjon ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu seotud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Käesoleva vastutuse välistamise eesmärk ei ole komisjoni vastutuse selline piiramine, mis oleks vastuolus kohaldatavates liikmesriigi õigusaktides sätestatud nõuetega, ega komisjoni vastutuse välistamine küsimustes, mille puhul see ei ole vastavalt asjaomasele õigusaktile võimalik.

Isikuandmete kaitse
Andmekaitsepoliitika, ELi andmekaitse eeskirjad, e-teenused.

Brexiti info – vastutuse välistamine

Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

© Euroopa Liit, 1995–2021
Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole sätestatud teisiti.
Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

ELi embleemi kasutamine kolmandate isikute poolt

Euroopa embleemi kolmandate isikute poolt kasutamise põhimõtted on sätestatud Euroopa Nõukoguga sõlmitud halduskokkuleppes. Kõnealune kokkulepe on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 8. septembril 2012 (2012/C 271/04).

Kokkuleppe kohaselt võib iga füüsiline ja juriidiline isik (edaspidi „kolmas isik“) kasutada Euroopa embleemi ja selle osi järgmistel tingimustel:

kasutamine ei loo vale muljet või arusaama, et kolmas isik on seotud mõne Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsiooni, organi või asutusega, kui sellist seost ei ole;

kasutamisel ei jää üldsusele ekslikku muljet, et mõni Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsioon toetab või rahastab kasutajat või on tema tegevuse heaks kiitnud või sellega nõustunud, juhul kui see nii ei ole;

kasutamine ei ole seotud mõne eesmärgi või tegevusega, mis on ebaseaduslik või vastuolus Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu eesmärkide ja põhimõtetega.

Kui Euroopa embleemi kasutamine vastab eespool nimetatud tingimustele, siis ei ole vaja küsida kirjalikku luba.

Euroopa embleemi või selle imitatsiooni registreerimine kaubamärgi või mis tahes muu intellektuaalomandi õigusena ei ole lubatud.

Laadige alla ELi embleem ja graafiline teave

Lisateave ELi embleemi kohta

ELi embleemi kasutamise kohta saab küsimusi esitada selle vormi vahendusel:Back to top