Den Europæiske Union

Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen driver dette website for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Vi stræber efter at levere korrekte og ajourførte oplysninger. Eventuelle fejl, der gøres opmærksom på, vil blive rettet. Kommissionen påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på sitet.

Disse oplysninger:

  • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
  • henviser lejlighedsvist til eksterne sites, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-Tidende (den trykte udgave eller, siden den 1. juli 2013, den elektroniske udgave på websitet EUR-Lex), er autentisk og har retsvirkninger.

Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Nogle data eller andre oplysninger på siden kan dog være oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie. Derfor kan vi ikke garantere, at sådanne fejl ikke fører til afbrydelser eller andre problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar for problemer af denne art, der opstår her på webstedet eller på de eksterne websteder, som vi linker til.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar ved at omgå gældende national ret eller at udelukke dens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge denne ret.

Databeskyttelsespolitik
Databeskyttelsespolitik, EU's regler om databeskyttelse, e-tjenester

Ansvarsfraskrivelse vedrørende brexit

Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2021
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.
I tilfælde hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal indeholde tydelig angivelse af eventuelle begrænsninger i brugen.

Tredjemands brug af EU-logoet

Principperne for tredjemands brug af det europæiske logo er fastsat i en administrativ aftale med Europarådet.
Denne aftale er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 271 af 8.9.2012, s. 5.

Ifølge aftalen kan enhver fysisk eller juridisk person ("bruger") bruge det europæiske logo eller ethvert af dets elementer, så længe:

(a) brugeren ikke skaber det indtryk eller den antagelse, at der er en forbindelse mellem brugeren og en eller flere af Den Europæiske Unions eller Europarådets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, hvis en sådan forbindelse ikke eksisterer

(b) brugeren ikke giver offentligheden det indtryk, at brugeren modtager støtte fra, sponsoreres af eller er godkendt af nogen af Den Europæiske Unions eller Europarådets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, hvis det ikke er tilfældet

(c) logoet ikke bruges i forbindelse med mål eller aktiviteter, som er uforenelige med Den Europæiske Unions eller Europarådets mål og principper, eller som på anden vis er ulovlige.

Hvis brugen af det europæiske logo opfylder ovenstående betingelser, er skriftlig tilladelse ikke nødvendig.

Registrering af det europæiske logo eller en efterligning heraf som et varemærke eller nogen anden intellektuel ejendomsret er ikke tilladt.

Download EU's logo og grafiske data

Obtain more information on EU emblem

Du kan bruge denne formular til at stille spørgsmål om EU's logo:Back to top