Europæiske Union

Vigtig juridisk meddelelse

Vigtig juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler for beskyttelse af personoplysninger og tredjemands brug af EU-logoet.

 

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen driver dette website for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Vi stræber efter at levere korrekte og ajourførte oplysninger. Eventuelle fejl, der gøres opmærksom på, vil blive rettet.
Kommissionen påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på sitet.

Disse oplysninger:

 • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
 • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
 • henviser lejlighedsvist til eksterne sites, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-Tidende (den trykte udgave eller, siden den 1. juli 2013, den elektroniske udgave på websitet EUR-Lex), er autentisk og har retsvirkninger.

Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Nogle data eller andre oplysninger på siden kan dog være oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie. Derfor kan vi ikke garantere, at sådanne fejl ikke fører til afbrydelser eller andre problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar for problemer af denne art, der opstår her på webstedet eller på de eksterne websteder, som vi linker til.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar ved at omgå gældende national ret eller at udelukke dens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge denne ret.

 

© Den Europæiske Union, 1995-2018
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.
I tilfælde hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal indeholde tydelig angivelse af eventuelle begrænsninger i brugen.

 

Beskyttelse af personoplysninger

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred.
Politikken for "beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne" er i øjeblikket baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 (og ikke på den generelle forordning om databeskyttelse, forordning 2016/679, som ophæver direktiv 95/46/EF). Den nye udgave af forordning 45/2001 er under vedtagelse. De juridiske meddelelser på Europa-hjemmesiden bliver ajourført i overensstemmelse med den nye udgave.
Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websites i eu-domænet.
Selv om man kan browse rundt på de fleste af disse websteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.
På de websteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og der gives information om, hvordan oplysningerne bruges i de enkelte websteders erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred.

I denne forbindelse gælder det:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred.
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24).
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse - PDF (234.10 KB) som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 41-45).

EU-institutionernes websteder i eu-domænet indeholder links til andre websteder uden for eu-domænet. Da vi ikke kontrollerer dem, anbefaler vi, at du tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?
En e-tjeneste på EUROPA er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på EUROPA:

 1. Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter.
 2. Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter de politiske høringer og giver mulighed for at give feedback og påvirke EU's politikker, aktiviteter og tjenestegrene.
 3. Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter.

Information, der indgår i en specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred.
En særlig databeskyttelseserklæring indeholder følgende informationer om brug af dine data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler. EU indsamler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for et bestemt formål. Oplysningerne bruges ikke til andre formål, der er uforenelige med dette.
 • Hvem oplysningerne videregives til. EU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for det formål, der er beskrevet ovenfor, og for de nævnte (kategorier af) modtagere. EU videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvordan du kan se dine personoplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem rettet. Som registreret har man også ret til af vægtige legitime grunde at gøre indsigelser mod, at ens persondata gøres til genstand for behandling, undtagen hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller af hensyn til overholdelsen af en kontrakt, som man er part i, eller hvis personoplysningerne skal bruges til et formål, som man udtrykkeligt har givet sit samtykke til.
 • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. EU opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller for behandlingen af henvendelsen.
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang.
 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål eller vil klage?

Hvordan behandler vi de e-mails, du sender os?
Mange sider på Europaserveren har en kontaktknap, som aktiverer din e-mailsoftware og opfordrer dig til at sende dine kommentarer til en bestemt postkasse.
Hvis du sender os en mail, registrerer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare. Hvis postkassens ansvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-mail videre til en anden tjeneste. Du får en mail med oplysninger om, hvem dit spørgsmål er blevet sendt til. 
Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personoplysningerne deri, skal du bare lade dem indgå i din mail.

Europa Analytics

Europa Analytics er en tjeneste, som måler effektiviteten og produktiviteten på Europas (europa.eu) øverste sider, og forvaltes af EU-Kommissionen på vegne af alle EU's institutioner og organer. Som standard spores besøgende til Europas øverste sider ved hjælp persistente førstepartscookies fra Europa (europa.eu). Du kan vælge, at Piwik ikke skal kunne spore dig (opt-out). Hvis du skifter mening, kan du vælge, at Piwik må spore dig igen (opt-in).

 


EU-Kommissionen administrerer sine egne websider (ec.europa.eu). Du kan besøge følgende side for den juridiske meddelelse, hvis du ikke vil spores på disse sider.
EU's andre institutioner og organer end EU-Kommissionen (f.eks. Parlamentet) bruger i øjeblikket deres eget Analytics-system. Du kan finde flere oplysninger på siden for den juridiske meddelelse.
Dit valg om ikke at blive sporet af Piwik ændrer ikke din brugeroplevelse på Europa-sitet.
Mere om Europa Analytics

 

Tredjemands brug af EU-logoet

Principperne for tredjemands brug af det europæiske logo er fastsat i en administrativ aftale med Europarådet.
Denne aftale er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 271 af 8.9.2012, s. 5.

Ifølge aftalen kan enhver fysisk eller juridisk person ("bruger") bruge det europæiske logo eller ethvert af dets elementer, så længe:

(a) brugeren ikke skaber det indtryk eller den antagelse, at der er en forbindelse mellem brugeren og en eller flere af Den Europæiske Unions eller Europarådets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, hvis en sådan forbindelse ikke eksisterer

(b) brugeren ikke giver offentligheden det indtryk, at brugeren modtager støtte fra, sponsoreres af eller er godkendt af nogen af Den Europæiske Unions eller Europarådets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, hvis det ikke er tilfældet

(c) logoet ikke bruges i forbindelse med mål eller aktiviteter, som er uforenelige med Den Europæiske Unions eller Europarådets mål og principper, eller som på anden vis er ulovlige.

Hvis brugen af det europæiske logo opfylder ovenstående betingelser, er skriftlig tilladelse ikke nødvendig.

Registrering af det europæiske logo eller en efterligning heraf som et varemærke eller nogen anden intellektuel ejendomsret er ikke tilladt.

Download EU's logo og grafiske data

Obtain more information on EU emblem

Du kan bruge denne formular til at stille spørgsmål om EU's logo:Indsamling af e-mail alene til brug i kommunikation med EU-Kommissionen falder ikke ind under forordning 45/2001 om behandling af personoplysninger.

Back to top