Europeiska Unionen

Arbeta för EU – Arbeta vid EU-institutionerna

Arbeta för EU – Arbeta vid EU-institutionerna

EU-institutionerna har över 40 000 anställda från de 27 EU-länderna. Europeiska rekryteringsbyrån Epso anordnar uttagningsprov för att rekrytera personal. Förutom fast anställd personal har EU kontraktsanställda, tillfälligt anställda och praktikanter. EU har också möjlighet att anlita experter.

EU:s rekryteringsbyrå Epso är den första anhalten för dig som vill jobba för EU. På Epsos webbplats kan du läsa mer om urvalsförfarandet och få tips om hur du kan förbereda dig inför uttagningsproven.

Fast anställd personal

Epso ordnar uttagningsprov för att rekrytera fast anställd personal. Uttagningsproven består av en rad tester för att bedöma de sökandes kompetens och välja ut de allra bästa. Varje år anordnas uttagningsprov för handläggare, tolkar, översättare, sekreterare och andra personalkategorier.

Epso rekryterar personal till alla EU-institutioner:

Oavsett vilken institution du är intresserad av så handlar det om samma urvalsförfarande och anställningsform.

Fast anställda tjänstemän är handläggare eller assistenter.

Handläggare (AD)

Handläggare arbetar i allmänhet med strategier, analyser och rådgivning och ser till att EU-lagstiftningen följs. För att göra ett uttagningsprov för handläggare måste du ha en universitets- eller högskoleexamen motsvarande (minst) tre års heltidsstudier.

Assistenter (AST)

Assistenter har normalt en stödfunktion och spelar en viktig roll i EU-institutionernas interna förvaltning. För att göra ett uttagningsprov för assistenter måste du ha minst gymnasieexamen.

Andra anställningsformer

Kontraktsanställda

Kontraktsanställda anställs för olika typer av manuellt eller administrativt arbete. Anställningstiden är i regel mellan sex och tolv månader.

Tillfälligt anställda

Tillfälligt anställda rekryteras för högst sex år för specialiserade eller tillfälliga arbetsuppgifter. Lediga tjänster hittar du på Epsos webbplats och på institutionernas och byråernas egna webbplatser.

Extraanställda

Vissa institutioner anställer också lokal personal i upp till sex månader, främst för sekreterararbete. Då är det bemanningsföretag som sköter rekryteringen.

Praktik

Flera institutioner erbjuder också praktikplatser på tre till fem månader. Du som vill praktisera kan vara studerande, högskoleutbildad och översättare/tolk och får jobba med samma arbetsuppgifter som handläggare på lägre nivå. Det är institutionerna själva som sköter urvalet.

Upphandlade tjänster

För vissa uppgifter (inom t.ex. underhåll och personalmatsalar) rekryteras personalen av externa leverantörer.
Läs mer om offentlig upphandling.

Utsända nationella experter

Nationella experter är oftast offentliganställda i hemlandet och bjuds in att jobba några år vid en EU-institution för att dela med sig av sina erfarenheter och lära sig mer om EU:s verksamhet. Nationella experter utses genom ett särskilt förfarande där Epso inte deltar. Vänd dig till ditt lands ständiga representation vid EU (i Bryssel) om du vill veta mer.

Tolkar

Europaparlamentet, kommissionen och EU-domstolen har sina egna tolkar, men urvalet av tolkarna görs gemensamt. För att bli anställd måste man klara ett uttagningsprov som anordnas av Epso och för att jobba som frilanstolk måste man klara ett särskilt test som är gemensamt för alla institutioner.

EU:s expertdatabaser

EU har databaser över oberoende experter som kan bistå EU:s institutioner och byråer inom specifika områden. Om du är intresserad kan du lägga in och uppdatera din profil med information om utbildning, arbetslivserfarenhet och kompetens. Databaserna sköts av de enskilda institutionerna och byråerna. EU:s informationstjänst för forskning och utveckling (Cordis) ansvarar till exempel för en databas över experter som medverkar i EU:s sjunde ramprogram för forskning.

Back to top